Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trò chơi Ngộ không thật - Ngộ không giả

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2020-11-24 15:31:33 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 28 | Lượt Download: 1 | File size: 8.160905 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gv: NGUYỄN THỊ HUYỀNBÀI 22: iết 90Đc thu phiên âm ch Hán và ảd ch bài th Ng trăng”, nêu ộdung, ngh thu văn n. KIỂM TRA BÀI CŨ 2. HÃY QUAN SÁT HÌNH NH SAU ĐÂYẢ chân dung vua nào trong ch ịs Vi Nam? ệT ng Lí Thái Hà iượ Ti ếTi 90 CHI ĐÔẾ THIÊN ĐÔ CHI Lí Công nẩEm hãy nêu ộvài nét ti ểs tác gi ?ử Lí Công (974 ẩ1028) Lí Thái ổng châu Pháp ườ ổ( nay thu Ninh).ộ Là ng thông minh, ườnhân ái, chí và ậđc nhi chi ượ ếcông. Khi lên ngôi ông ấhi là Thu Thiên.ệ ậI Tìm hi chung:ể 1. Tác gi :ảSGK. LíCôngUẩn Ti 88 ếTi 88 ếCHI ĐÔẾ ỜCHI ĐÔẾ ((THIÊN ĐÔ CHI ẾTHIÊN ĐÔ CHI Ế)) Lí Công nẩLí Công nẩI. Đc tìm hi chú thích:ọ 1. Tác gi SGK.ả 2. Tác ph m:ẩ 3. Th lo :Văn ra đi trong ờhoàn nh nào ?ả Năm Canh Tu ấNăm Canh Tu ấ(1010), Lí Công ẩ(1010), Lí Công ẩvi bài chi bày ỏvi bài chi bày ỏý đnh đô Hoa ừý đnh đô Hoa ừL Ninh Bình ra ưL Ninh Bình ra ưĐi La Hà ).ạ ộĐi La Hà ).ạ ộSGK .Văn đc vi ượ ếtheo th lo nào ?ể Chi là th văn do vua ểChi là th văn do vua ểdùng ban nhố ệdùng ban nhố ệl nh. ệl nh. Đc vi ng văn ượ ằĐc vi ng văn ượ ằv n, văn bi ng hayầ ẫv n, văn bi ng hayầ ẫvăn xuôi.văn xuôi. bài chi th ểM bài chi th ểhi ng chính tr ưở ịhi ng chính tr ưở ịl n, nh ng đn ưở ậl n, nh ng đn ưở ậm nh tri đi, đtệ ấm nh tri đi, đtệ ấn c.ướn c.ướchi u.ếBút tích CHI ĐÔẾ Ti 90 ếTi 90 ếCHI ĐÔẾ ỜCHI ĐÔẾ ((THIÊN ĐÔ CHI ẾTHIÊN ĐÔ CHI Ế)) Lí Công nẩLí Công nẩI. Đc tìm hi chú thích:ọ 1. Tác gi SGK. 2. Tác ph m:ẩ SGK. 3. Th lo chi u. 4. c:ố ụ3 ph n.ầ Đo (ạ đu không th không đi)ể Lý do đô.ờ Đo (ạ Hu ng gì …ố muôn đi Nguyên nhân ch Đi La làm kinh đô Đo :ạ ph còn i)ầ Ban nh đô.ệ ờ123 ĐC VĂN NỌ ẢĐC VĂN NỌ