Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 1

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-10-27 11:04:51 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr nghi lý 10: Ôn cu ch ng 1ắ ươCâu 1: Trên đo đng th ng dai 120 km, chi xeô ươ êch trung binh la 60 km/h. Bi ng trên 30 km đua âtiên, no ch trung binh la 40 km/h, con trên đo na ađng 70 km ti theo, no ch trung binh la 70 km/h.ươ ôT trung binh xe trên đo đng con la?ố ươ aA. 40 km/h.B. 60 km/h.C. 80 km/h.D. 75 km/h.Câu 2: An noi Binh: “Minh đi ma hoa ra đng; đng maơ ưhoa ra đi!”. Trong câu noi nay thi lam la ai?ậ ốA. An.B. Binh.C. An Binh.a âD. Không ph An cung không ph Binh.a aCâu 3: chi xe đp đang ch đu trên đo đngô ươth ng ngang. Đi nao đây banh xe chuy nă ươ êđng th ng đu?ô êA. đi trên vanh banh xe.ô êB. đi trên nan hoa.ô êC. đi moay­ tr c).ô uD. đi trên tr banh xe.ô uCâu 4: ng ch th bu sang, trong 10 phut đuô ươ âch đc 3,0 km; ng ngh trong phut, sau đo ch ti pa ươ ê1500 con trong phut. trung binh ng đo tronga ươc quang đng la?a ươA. 300 met/phut.B. 225 met/phut.C. 75 met/phut.D. 200 met/phut.Câu 5: Hai tô cung kh hanh hai đa đi va cach nhauơ ê100 km, chuy đng cung chi u, tô co 60 km/h, tô Bê ốco 40 km/h. Ch tr la đng th ng AB, cậ ươ ốt A, chi ng đn B. Hai xe nhau cach Bo ươ ăbao nhieu km?A. 60 km.B. 100 km.C. 200 km.D. 300 km.Câu 6: chuy đng sao cho trong nh ng kho ng th iô ơgian khac nhau, gia trung binh nh nhau. Đo laố ưchuy đng?ê ôA. Tron đu.êB. Đu.êC. Th ng đu.ă êD. Bi đi đu.ê êCâu 7: Nh xet nao sau đây chuy đng bi đi đu laậ êkhông chinh xac?A. Gia th không đi.ô ôB. th th gian la đng th ng.ô ươ ăC. Đng bi di theo th gian la đng parabol.ươ ươD. Vect gia luôn cung chi vect c.ơ ôCâu 8: chuy đng ph ng trinh 2tô ươ ố(ch la tri ban đu t). Ph ng trinh chuy no ươ êđng co ng?ô aA. 2t 2.B. 2t 2t 2.C. 2.D. 2t 2.Câu 9: chuy đng ph ng trinh co ng vô ươ a= 3t. trung binh trong kho ng th gian 1ậ ưđn giây ng?ê ăA. m/s.B. 13 m/s.C. 16 m/s.D. 19 m/s.Dung li sau tr câu 10, 11.ư ơCho th chuy đng th ng hinh I.1.(SGK)ô ơCâu 10: Đo nao th ng chuy đng th ng đu?a êA. Đo ABaB. Đo BCaC. Đo CDaD. Đo DE.aCâu 11: Đo nao ng chuy đng th ng ch đu?a êA. Đo ABaB. Đo BCaC. Đo CDaD. Đo DE.aCâu 12: Chuy đng nao đây co th la chuy nê ươ êđng th ng đu?ô êA. hon bi lăn trên mang nghiêng.ô ôB. hon đa đc nem th ng đng lên cao.ô ươ ưC. xe đp đang đi trên đo đng th ng ngang.ô ươ ăD. cai pit­tông ch đi, ch trong xilanh.ô ôCâu 13: Đi kh ng đnh nao đây ch đung cho chuy đngê ươ ôth ng nhanh đu?ă êA. Gia chuy đng không đi.ô ôB. Chuy đng co vect gia không đi.ê ôC. chuy đng la ham nh th gian.â ơD. chuy đng tăng đu theo th gian.â ơCâu 14: chi xe đp đang chuy đng 12 km/hô ốb ng ham phanh va chuy đng th ng đu, sau phut thiô êd ng i. Gia xe co ng?ư ăA. 200 m/s 2.B. m/s 2.C. 0,5 m/s 2.D. 0,055 m/s 2.Câu 15: th nao sau đây mô đung chuy đng th ng đuô êc ch đi m?u êCâu 16: Câu nao đây no chuy đng th ng bi điươ ôđu la không đung?êA. th chuy đng th ng bi đi đu co nâ ơtăng ho gi đu theo th gian.ă ơB. Gia chuy đng th ng bi đi đu co khôngô ơđi.ôC. Gia chuy đng th ng bi đi đu luôn cungô êph ng, chi c.ươ ôD. Quang đng đi đc chuy đng th ng bi đi đuươ ươ êluôn đc tinh theo công th vtươ ưbt vơtb la trung binh aâ uv t.âCâu 17: xe may đang ch 15 m/s trên đo nô ađng th ng thi ng lai xe tăng ga va xe may chuy đngươ ươ ônhanh đu. Sau 10 giây, xe đt đn 20 m/s. Gia vaâ ốv xe sau 20 khi tăng ga la?ậ ưA. 1,5 m/s va 27 m/s.B. 1,5 m/s va 25 m/s.C. 0,5 m/s va 25 m/s.D. 0,5 m/s va 27 m/s.Câu 18: ch đi chuy đng th ng bi đi đu coô êph ng trinh la 10 2t, tinh theo giây, tinh theo m/s.ươ ốQuang đng ma ch đi đo đi đc trong giây đu tiên la?ươ ươ âA. 26 m.B. 16 m.C. 34 m.D. 49 m.Câu 19: gi do cao 45 xu ng. Cho =ô ươ ố10 m/s 2. Th gian đt ng?ơ ăA. 2,1 s.B. s.C. 4,5 s.D. s.Câu 20: chi xe đp ch 40 km/h trên vongô ôđua co ban kinh 100 m. gia ng tâm xe ngô ươ ăA. 0,11 m/s 2.B. 0,4 m/s 2.C. 1,23 m/s 2.D. 16 m/s 2.Câu 21: chi xa lan ch xuôi dong sông đn 3ô âgi A, cach nhau 36 km. ch km/h. nơ ươ ật ng đi xa lan đi la?ố ươ ươA. 32 km/h.B. 16 km/h.C. 12 km/h.D. km/h.Câu 22: tô đang ch 10 m/s trên đng th ngô ươ ăthi ham phanh va chuy đng ch đu. khi ng nê ăl i, tô đa ch thêm đc 100 m. Gia tô la?a ươ uA. ­0,5 m/s 2.B. 0,2 m/s 2.C. ­0,2 m/s 2.D. 0,5 m/s 2.Câu 23: Cho th vân th gian nh hinh I.3.ô ưQuang đng ng ng ma đi đc la?ươ ươA. 10 m.B. 20 m.C. 30 m.D. 22,5 m.Câu 24: đoan tau vao ga đang chuy đng 10ô ốm/s ham phanh, chuy đng ch đu, sau 20 conê ố18 km/h. Sau bao lâu luc ham phanh thi tau ng n?ê ăA. 40 s.B. 45 s.C. 20 s.D. 25 s.Câu 25: Cho th mô chuy đng trên tô ôđng th ng (Hinh I.4).ươ ăV chuy đng ch đuâ êA. Trong kho ng th gian đn ta ê1 .B. Trong kho ng th gian t1 đn ta ê2 .C. Trong kho ng th gian ta ư2 đn tê3 .D. Trong kho ng th gian đn ta ê2 .Câu 26: do cao 4, xuôt đt (l 9,8ô âm/s 2). khi ch đt la:ậ âA. 9,8 m/s.B. 9,9 m/s.C. 1,0 m/s.D. 96 m/s.Câu 27: Hai đi va trên cung ban kinh vôlăngê ôđang quay đu, cach nhau 20 cm. Đi phia ngoai co cê ốvA 0,6 m/s, con đi co vêB 0,2 m/s. goc vôlăng vaố ukho ng cach đi đn tr quay la?a uA. rad/s 10 cm.B. rad/s 30 cm.C. rad/s 20 cm.D. rad/s 40 cm.Câu 28: Hai sông va cach nhau 18 km. chi ca nôê êph bao nhiêu th gian đi đn tr A,a an ca nô khi không ch la 16,2 km/h va nê ươ ật dong so sông la 1,5 m/s.ố ươ ơA. h.