Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 2: Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-10-27 11:02:26
Nội dung
Tr nghi lý 10 ch ng 2: ng và phân tích ­ắ ươ ựĐi ki cân ng ch đi mề ểCâu 1: Khi noi phep phân tich c, phat bi nao sau đây sai?ề ểA. Phân tich la thay th ng hai hay nhi co tacư ưd ng gi ng nh đo.u ưB. Khi phân tich thanh hai thanh ph thi ph tuân theoô aquy hinh binh hanh.ăC. Khi phân tich thanh hai thanh ph thi hai thanhô ưph lam thanh hai nh hinh binh hanh.â uD. Phân tich la phep thay th cac tac ng đng th vao tư âb ng nh cac đo.ă ưCâu 2: ch đi ch tac ng đng th hai thanhô ựph co Fâ ơ1 va F2 thi chung luôn co nợ ơth man th c:o ưCâu 5: ch đi ch tac ng đng th hai thanhô ựph vuông goc nhau co la Fâ ượ1 va F2 Bi têh trên co la 25 N. Gia tr Fợ ủ2 la?A. 10 N.B. 20 N.C. 30 N.D. 40 N.Câu 6: Hai co gia đng quy co la la va coự ơph ng vuông goc nhau. hai nau co nươ ơla?A. N.B. N.C. N.D. 12 N.Câu 7:A. 17,3 N.B. 20 N.C. 14,1 N.D. 10 N.Câu 8: Hai co gia đng quy co va 13 N. pự ợl hai nay không th co gia tr nao sau đây?ự iA. N.B. 13 N.C. 20 N.D. 22 N.Câu 9: ch đi ch tac ng hai thanh ph coô âđ la N. Bi hai nay co gia tr 10 N, gocô it hai nay la?a ựA. 90 o.B. 30 o.C. 45 o.D. 60 o.Câu 10:A. 30 N.B. 20 N.C. 15 N.D. 45 N.Câu 11:A. 0.B. F.C. 2F.D. 3F.Câu 13: ch tac ng đng ph ng, đngô ôquy ngang Fằ ự1 10 ng phia Đông, Fươ ự2 =20 ng phia c, Fươ ự3 22 ng phia Tây, cươ ựF4 36 ng phia Nam. do cac nayươ ựtac ng lên la?u ậA. 28 N.B. 20 N.C. N.D. 26,4 N.Câu 14:H ng gi và đáp án tr nghi lý 10ươ ậCâu 7Đáp án ACâu 10 11 12 13 14Đáp án ACâu 8: D|F1 F2 F1 F2 20 N.Câu 9: