Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 2: Lực ma sát

9ffb5ab4dc2080c3d1afd8d1b2c9bee0
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-10-27 10:56:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 398 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi lý 10 ch ng 2: ma sátắ ươ ựCâu 1: tr trên ph ng, khi tô ươ ậtăng thi ma sat gi va ph ngệ ăA. Không đi.ôB. Gi xu ng.a ôC. Tăng tôc t.i âD. Tăng binh ph ng t.i ươ âCâu 2: ma sat tr tự ươA. Ch xu hi khi đang chuy đng ch n.i âB. Ph thu vao ap cu ưC. thu t.i âD. Ph thu vao di tich ti xucu êCâu 3: co tr ng ng tr trên ph ngô ươ ươ ăngang. Bi ma sat tr gi va ph ng la μ. Bi uê ươ êth xac đnh ma sat tr la?ư ươCâu 4: ng keo thung hang chuy đng, tac ngô ươ uvao ng lam ng đo chuy đng phia tr la?ươ ươ ươA. ng keo tac ng vao đt.ư ươ âB. ma thung hang tac ng vao ng keo.ư ươC. ng keo tac ng vao thung hang.ư ươ uD. đt tac ng vao ban chân ng keo.ư ươCâu 5: toa tau co kh ng 80 chuy đng th ng đuô ươ êd tac ng keo ngang 6.10ươ N. 10 m/sâ 2.H ma sat gi tau va đng ray la?ệ ươA. 0,075.B. 0,06.C. 0,02.D. 0,08.Câu 6: co kh ng đang chuy đng trênô ươ ôđng ngang co ma sat xe la 0,2. 10 m/sươ 2.Đ ma sat la?ô ựA. 1000 N.B. 10000 N.C. 100 N.D. 10 N.Câu 7: đu mat ra keo keo toa xe co kh iô ôl ng n, chuy đng gia 0,3 m/sươ 2. Bi keo aê uđng song song đng va ma sat gi tao xe vaô ươ ưm đng la 0,02. 10 m/să ươ 2. keo đu may raự ala?A. 4000 N.B. 3200 N.C. 2500 N.D. 5000 N.Câu 8: tô co kh ng 1,5 n, chuy đng trên đngô ươ ươn ngang. ma sat xe la 0,01. Bi keo đng că ơsong song đng. 10 m/sơ ươ 2. tô chuy đngê ônhanh đu gia 0,2 m/sâ thi đng ph ra keoô ựla?A. 250 N.B. 450 N.C. 500 N.D. 400 N.Câu 9: co kh ng 100 kg đang đng yên thi đuô ươ âchuy đng nhanh đu, sau khi đi đc 100 m, đt nê ươ ật 36 km/h. Bi ma sat gi va ph ng ngang laô ă0,05. 10 m/sâ 2. phat đng tac ng vao theoự ậph ng song song ph ng chuy đng co la?ươ ươ ơA. 198 N.B. 45,5 N.C. 99 N.D. 316 N.Câu 10: tô co kh ng 1,2 đu kh hanh tô ươ ưtr ng thai đng yên nh keo đng 600 N. Bi sa ôma sat xe la 0,02. 10 m/su 2. Bi keo song song iê ơm đng. Sau 10 luc kh hanh, chuy đngă ươ ôc tô la?uA. 24 m/s.B. m/s.C. 3,4 m/s.D. m/s.Câu 11: co kh ng 1500 đc đt trên ban daiô ươ ươ ôn ngang. Bi ma sat gi va ban la 0,2. =ă â10 m/s 2. Tac ng lên co 4,5 theo ph ngu ươsong song ban trong kho ng th gian giây thôi tacơ ôd ng. Quang đng ng ng ma đi đc cho đn khi ngu ươ ươ ưl la?aA. m.B. m.C. m.D. m.Câu 12: khuc kh ng kg đt trên san nha. Ng taô ươ ươkeo khuc ng ng ch ch lên va ph ngô ươ ươn ngang goc =30ă o. Khuc chuy đng nhanh đuô êv gia 1,0 m/sơ trên san. Bi ma sat tr gi vaê ươ ôsan la 0,2. 10 m/sâ 2. Gia tr la?i uA. 4,24 N.B. 4,85 N.C. 6,21 N.D. 5,12 N.Câu 13: đang chuy đng trên đng ngang iô ươ ơv 15 m/s thi tr lên cai dai 100 cao 10 m. Bi tậ ươ êh ma sat gi va la 0,05. 10 m/sệ 2.Quang đng đi đc đn khi ng va aươ ươ uv khi no tr chân la?ậ ươA. 100 va 8,6 m/s.B. 75 va 4,3 m/s.C. 100 va 4,3 m/s.D. 75 va 8,6 m/s.H ng gi và đáp án tr nghi lý 10ươ ậCâu 8Đáp án BCâu 10 11 12 13 Đáp án