Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN VỀ ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

e7ebb6bb4cc3a6cee9029f8c7003799b
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-10-31 13:28:29 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 346 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BTTN TÍNH TOÁN ĐẠI CƯƠNG
VỀ KIM LOẠI
Câu 1: Thể tích dung dịch HNO 3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp
gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ra chất khử duy nhất là NO)
A. 1 lít.
B. 0,6 lít.
C. 0,8 lít.
D. 1,2 lít.
Câu 2: 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe 3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl, các
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựơc dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp gồm hai
muối, trong đó khối lượng của mu ối FeCl 2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa bao
nhiêu gam Cu?
A. 0,216 gam.
B. 1,836 gam.
C. 0,228 gam.
D. 0,432 gam.
Câu 3: Hoà tan hết hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe 3O4, trong đó tỉ lệ khối lượng c ủa FeO và
Fe2O3 là 9 : 20 trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan
được tối đa bao nhiêu gam sắt ?
A. 3,36 gam.
B. 3,92 gam.
C. 4,48 gam.
D. 5,04 gam.
Câu 4: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO 3
loãng dư thu được 1,344 lít khí NO sản phẩm khử duy nhất (ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch
X có thể hoà tan được tối đa 12,88 gam Fe. Số mol của HNO 3 có trong dung dịch ban đầu là
A. 1,04 mol.
B. 0,64 mol.
C. 0,94 mol.
D. 0,88 mol.
Câu 5: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,2M và CuCl 2 x
(M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá
trị là
A. 0,4M.
B. 0,5M.
C. 0,8M.
D.1,0M.
Câu 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung
dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H 2 (ở đktc). Để hoà tan m gam hỗn hợp X
cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO 3 1M (biết rằng phản ứng chỉ sinh ra sản phẩm khử
duy nhất là NO)
A. 1200 ml.
B. 800 ml.
C. 720 ml.
D. 480 ml.
Câu 7: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl 3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn
dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml
dung dịch HNO3 1M (biết sản phẩm khử duy nhất là NO)
A. 540 ml.
B. 480 ml.
C. 160 ml.
D. 320 ml.
Câu 8: Cho 6,72 gam bột kim loại Fe tác dụng 384 ml dung dịch AgNO 3 1M sau khi phản ứng
kết thúc thu được dung dịch A và m gam chất rắn. Dung dịch A tác dụng được tối đa bao nhiêu
gam bột Cu?
A. 4,608 gam.
B. 7,680 gam.
C. 9,600 gam.
D. 6,144 gam.
Câu 9: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO 3 1M và Fe(NO 3)3 0,5M có thể hòa tan bao nhiêu gam
hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ só mol nFe : nCu = 2 : 3 (sản phẩm khử duy nhất là NO)?
A. 18,24 gam.
B. 15,20 gam.
C. 14,59 gam.
D. 21,89 gam.
Câu 10: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe 3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại
8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn.
m có giá trị là
A. 31,04 gam.
B. 40,10 gam.
C. 43,84 gam.
D. 46,16 gam.
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1

Câu 11: Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư. Sau phản ứng thu
được 8,208 gam kim loại. Vây % khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là
A. 63,542%.
B. 41,667%.
C. 72,92%.
D. 62,50%.
Câu 12: Cho 200 ml dung dịch AgNO 3 2,5x (mol/lit) tác dụng với 200ml dung dịch Fe(NO 3)2
x(mol/lit). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,25 gam chất rắn và dung dịch X. Cho HCl vào
dung dịch X thu được m gam kết tủa . m có giá trị là
A. 28,7 gam.
B. 34,44 gam.
C. 40,18 gam.
D. 43,05 gam.
Câu 13: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO 3 dư thu được x gam chất
rắn. Cho NH 3 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc lấy kết tủa nhiệt phân không có không khí
được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị là
A. 48,6 gam.
B. 10,8 gam.
C. 32,4 gam.
D. 28 gam.
Câu 14: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO 3 0,5M thu
được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu
được 6,72 lít H2 (đktc). x có giá trị là
A. 0,8.
B. 1,0.
C. 1,2.
D. 0,7.
Câu 15: Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO 3)3 12,1% thu được dung
dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71 %. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là
A. 2,39%.
B. 3,12%.
C. 4,20%.
D. 5,64%.
Câu 16: Cho 5,8 gam muối FeCO 3 tác dụng với dung dịch HNO 3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí
chứa CO 2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl rất dư vào dung dịch X được dung dịch Y,
dung dịch Y này hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất.
A. 9,6 gam.
B. 11,2 gam.
C. 14,4 gam.
D. 16 gam.
Câu 17: Cho 6,48 gam bột kim loại Al vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe 2(SO4)3 1M và ZnSO 4
0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp các kim loại có khối lượng m gam. Trị số của
m là
A. 16,4 gam.
B. 15,1 gam.
C. 14,5 gam.
D. 15,28 gam.
Câu 18: Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe 3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HNO 3 loãng
đun nóng và khuấy đều . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 2,24lít khí NO duy nhất
(đktc), dung dịch Z 1 và còn lại 1,46 gam kim loại. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO 3 và
khối lượng muối có trong dung dịch Z1?
A. 1,6M và 24,3 gam.
B. 3,2M và 48,6 gam.
C. 3,2M và 54 gam.
D. 1,8M và 36,45 gam.
Câu 19: Hỗn hợp A gồm Fe 2O3 và Cu đem cho vào HCl dư, thu được dung dịch B và còn 1 gam
Cu không tan. Sục khí NH3 dư vào dung dịch B. Kết tủa thu được đem nung ngoài không khí đến
khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn. Khối lượng Cu có trong hỗn hợp đầu là
A. 1 gam.
B. 3,64 gam.
C. 2,64 gam.
D. 1,64 gam.
Câu 20: Lấy một cốc đựng 34,16 gam hỗn hợp bột kim loại Cu và muối Fe(NO 3)3 rắn khan. Đổ
lượng nước dư và khuấy đều hồi lâu, để các phản ứng xảy ra đến cùng (nếu có). Nhận thấy trong
cốc còn 1,28 gam chất rắn không bị hoà tan. Chọn kết luận đúng?
A. Trong 34,16 gam hỗn hợp lúc đầu có 1,28 gam Cu và 32,88 gam Fe(NO 3)3 .
B. Trong hỗn hợp đầu có chứa 14,99% Cu và 85,01% Fe(NO 3)3 theo khối lượng .
C. Trong hỗn hợp đầu có chứa 12,85% Cu và 87,15% Fe(NO 3)3 theo khối lượng .
D. Tất cả đều sai.
Câu 21: Đem hoà tan 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO 3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc, thấy
còn lại 1,12 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch AgNO 3, sau
khi phản ứng kết thúc, thấy xuất hiện m gam chất không tan. Trị số của m là

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2

A. 19,36.
B. 8,64.
C. 4,48.
D. 6,48.
Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO 3 loãng. Sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn không tan là Cu. Phần dung dịch sau phản ứng chứa chất tan
nào?
A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3.
B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2.
C. Zn(NO 3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.
D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.
Câu 23: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe 2O3 trong dung dịch H 2SO4 loãng dư thu được dung dịch
X và 0,328 gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48 ml dung dịch KMnO 4
1M. m có giá trị là
A. 40 gam.
B. 43,2 gam.
C. 56 gam.
D. 48 gam.
Câu 24: Cho 12,12 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung
dịch A và khí H 2. Cô cạn dung dịch A thu được 41,94 gam chất rắn khan. Nếu cho 12,12 gam X
tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kim loại?
A. 82,944 gam.
B. 103,68 gam.
C. 99,5328 gam.
D. 108 gam.
Câu 25: Hoà tan hết 35,84 gam hỗn hợp Fe và Fe 2O3 bằng dung dịch HNO 3 1M tối thiểu thu
được dung dịch A trong đó số mol Fe(NO
3)2 bằng 4,2 lần số mol Fe(NO
3)3 và V lít khí NO
(đktc). Số mol HNO3 tác d ụng là
A. 1,24 mol.
B. 1,50 mol.
C. 1,60 mol.
D. 1,80 mol.
Câu 26: Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO 3 34% sau phản ứng thu được
dung dịch X chỉ chứa 2 muối sắt và 4,5 gam chất rắn. Xác định nồng độ % của muối Fe(NO 3)2
trong dung dịch X?
A. 9,81%.
B. 12,36 %.
C. 10,84% .
D. 15,6%.
Câu 27: Cho một lượng Fe hoà tan hết vào dung dịch chứa 0,1 mol HNO 3 và 0,15 mol AgNO3
sau phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa Fe(NO 3)3 , khí NO và chất rắn Y. Cho x gam bột
Cu vào dung dịch X thu được dung dịch Z trong đó có khối lượng của Fe(NO 3)3 là 7,986 gam. X
có giá trị là
A. 1,344 gam.
B. 20,624 gam.
C. 25,984 gam.
D. 19,104 gam.
Câu 28: Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO 4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho
m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho
dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là
A. 20,704 gam.
B. 20,624 gam.
C. 25,984 gam.
D. 19,104 gam.
Câu 29: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 thì cần 0,05 mol H2,
mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H 2SO4 (đặc, nóng) thì thu được
V ml khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 224.
B. 448.
C. 336.
D. 112.
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Fe 2O3 và CuO với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 bằng dung dịch HCl
vừa đủ thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với m gam bột Fe sau khi phản ứng kết
thúc thu được dung dịch B và 31,36 gam chất rắn. m có giá trị là
A. 39,2 gam.
B. 51,2 gam.
C. 48,0 gam.
D. 35,84 gam.
Câu 31: Hoà tan 39,36 gam hỗn hợp FeO và Fe 3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được
dung dịch A. Dung dịch A làm mất màu vừa đủ 56 ml dung dịch KMnO 4 1M. Dung dịch A có
thể hoà tan vừa đủ bao nhiêu gam Cu?
A. 7,68 gam.
B. 10,24 gam.
C. 5,12 gam.
D. 3,84 gam.
Câu 32: Kim loại nào sau đây có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với
Al2(SO4)3?
A. Fe.
B. Mg.
C. Cu.
D. Ni.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3

Câu 33: Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, FeCl 3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm
3 muối và không còn chất rắn. Nếu hoà tan m gam X bằng dung dịch HCl thì thu được 2,688 lít
H2 (đktc) . Dung dịch Y có thể hoà tan vừa hết 1,12 gam bột sắt. m có trị là:
A. 46,82 gam.
B. 56,42 gam.
C. 41,88 gam.
D. 48,38 gam.
Câu 34: Để hoà tan hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu và 12 gam CuO cần tối thiểu bao nhiêu ml dung
dịch hỗn hợp HCl 1,2M và NaNO3 0,12M (sản phẩm khử duy nhất là NO) ?
A. 833 ml.
B. 866 ml.
C. 633 ml.
D. 766 ml.
Câu 35: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe 2O3 tan vừa hết trong dung dịch HCl 18,25% thu được
dung dịch X chỉ gồm hai muối. Cô cạn dung dịch X được 58,35 gam muối khan. Nồng độ % của
CuCl2 trong dung dịch X là
A. 9,48%.
B. 10,26 %.
C. 8,42% .
D. 11,20%.
Câu 36: Cho 0,8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol FeCl 3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi phản
ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam
chất rắn?
A. 114,1 gam.
B. 123,6 gam.
C. 143,7 gam.
D. 101,2 gam.
Câu 37: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe(OH) 2, FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 có cùng số mol tác
dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu đ ược 1,568 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Dung
dịch X có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch KMnO 4 1M?
A. 42 ml.
B. 56 ml.
C. 84 ml.
D. 112 ml.
Câu 38: Cho m bột Al tan hết vào dung dịch HCl và FeCl 3 sau phản ứng thu dung dịch X gồm
AlCl3 và FeCl2 và V lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 36,86 gam chất rắn khan,
trong đó AlCl3 chiếm 5/7 tổng số mol muối. V có giá trị là
A. 6,72 lít.
B. 5,376 lít.
C. 6,048 lít.
D. 8,064 lít.
Câu 39: Cho m gam Fe tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl 3 thu được dung dịch X
chỉ chứa một muối duy nhất và 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 85,09 gam muối
khan. M có giá trị là
A. 14 gam.
B. 20,16 gam.
C. 21,84 gam.
D. 23,52 gam.
Câu 40: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe, Cu và Fe 2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl (
lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol
FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5,6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. Cô cạn dung
dịch A thu được 127,8 gam chất rắn khan. M c ó gi á tr ị l à
A. 68,8 gam.
B. 74,4 gam.
C. 75,2 gam.
D. 69,6 gam.
Câu 41: Cho 300 ml dung dịch AgNO 3 vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết
trhúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO 3)3 gấp đôi số mol
của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại
gồm Al và Mg có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3 ?
A. 7,92 gam.
B. 11,88 gam.
C. 5,94 gam.
D. 8,91 gam.
Câu 42: Hỗn hợp X gồm Fe(NO 3)2 và Fe(NO 3)3. Hoà tan m gam X vào nước sau đó cho tác
dụng với 16,8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5,6 gam chất rắn
không tan. Mặc khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thì thu được hỗn
khí có tỉ khối so với H2 là 21,695. m có giá trị là
A. 122 gam.
B. 118,4 gam.
C. 115,94 gam.
D. 119,58 gam.
Câu 43: Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 19,9 gam hỗn hợp 3
oxít. Hoà tan hỗn hợp 3 oxít này bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X, cho 4,05
gam bột Al dư tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Z và 9,57 gam chất rắn. Cô cạn
dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4

A. 41,9 gam.
B. 30,7 gam.
C. 36,38 gam.
D. 82,85 gam.
Câu 44: Cho 13,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Mg tác dụng với oxi dư thu được 20,12 gam
hỗn hợp 3 ox ít. Nếu cho 13,24 gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được
dung dịch Y và sản phẩm khử duy nhất là khí NO. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam
chất rắn khan
A. 64,33 gam.
B. 66,56 gam.
C. 80,22 gam.
D. 82,85 gam.
Câu 45: Cho m gam bột Cu dư vào 400 ml dung dịch AgNO 3 thu được m + 18,24 gam chất rắn
X. Hoà tan hết chất rắn X bằng dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 4,032 lít khí NO (đktc). m có
giá trị là
A. 19,20 gam.
B. 11,52 gam.
C. 17,28 gam.
D. 14,40 gam.
Câu 46: Cho hỗn hợp bột gồm 0,15 mol Al và x mol Mg phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl 3
0,32M thu được 10,31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. x có giá trị là
A. 0,10 mol.
B. 0,12 mol.
C. 0,06 mol.
D. 0,09 mol.
Câu 47: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 x(M) và AgNO 3 0,5M thu
được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu
được 6,72 lít H2 (đktc). X có giá trị là
A. 0,8.
B. 1,0.
C. 1,2.
D. 0,7.
Câu 48: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào trong dung dịch AgNO 3 dư thu
được
m + 54,96 gam chất rắn và dung dịch X. Nếu cho m gam X tác dụng dung dịch
HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít NO (đktc). m có giá trị là
A. 19,52 gam.
B. 16,32 gam.
C. 19,12 gam.
D. 22,32 gam.
Câu 49: Cho m gam bột Fe tác dụng với khí Cl 2 sau khi phản ứng kết thúc thu được m + 12,78
gam hỗn hợp X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong nước cho đến khi X tan tối đa thì thu được dung
dịch Y và 1,12 gam chất rắn. m có giá trị là
A. 5,6 gam.
B. 11,2 gam.
C. 16,8 gam.
D. 8,4 gam.
Câu 50: Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lít H 2
(đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn
khan?
A. 22,85 gam.
B. 22,70 gam.
C. 24,60 gam.
D. 24,00 gam.
Câu 51: Cho 0,4 mol Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO 3)2 và 0,3 mol Fe(NO3)3. Phản ứng
kết thúc, khối lượng chất rắn thu được là
A. 11,2 gam.
B. 15,6 gam.
C. 22,4 gam.
D. 12,88 gam.
Câu 52: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO 3 và 0,15 mol Cu(NO 3)2. Khi phản
ứng kết thúc được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch HCl dư thu được 0,03 mol H 2. Giá trị của
m là
A. 18,28 gam.
B. 12,78 gam.
C. 12,58.
D. 12,88.
Câu 53: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO 3)2 0,1M và Fe(NO 3)2 0,1M. Sau phản ứng
thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị của m là
A. 3,36 gam.
B. 2,88 gam.
C. 3,6 gam.
D. 4,8 gam.
Câu 54: Cho 15,12 gam hỗn hợp X gồm kim loại M có hoá trị không đổi (đứng trước H trong
dãy hoạt động hoá học) và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,432 lít H 2 (đktc). Mặt
khác 15,12 gam hỗn h ợp X tác dụng với HNO 3 loãng dư thu được 9,296 lít NO (đktc, sản phẩm
khử duy nhất) . Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là
A. 40%.
B. 50%.
C. 60%.
D. 56%.
Câu 55: Cho a mol kim loại Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa b mol CuSO 4 và c mol FeSO 4. Kết
thúc phản ứng dung dịch thu được ch ứa 2 muối . Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả trên.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5

A. a  b.
B. b  a < b +c.
C. b  a  b +c.
D. b < a < 0,5(b + c).
Câu 56: Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Zn và y mol Fe vào dung dịch chứa z mol CuSO
4.
Kết thúc phản ứng thu được dung dịch thu chứa 2 muối. Xác định điều kiện phù hợp cho kết quả
trên
A. x  z.
B. x  z.
C. z  x + y.
D. x < z  x + y.
Câu 57: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg (trong đó Fe chiếm 25,866% khối lượng)
tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 12,32 lít H 2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác
dụng với Cl2 dư thì thu được m + 42,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 24,85 gam.
B. 21,65 gam.
C. 32,6 gam.
D. 26,45 gam.
Câu 58: Cho 2 miếng kim loại X có cùng khối lượng, mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung
dịch HCl và dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí H2 và SO2 với số mol SO2 bằng 1,5 lần số
mol của H2. Khối lượng muối clorua bằng 62,75% khối lượng muối sunfat. Kim loại X là
A. Zn.
B. Cr.
C. Ag.
D. Cu.
Câu 59: Cho 20 gam Fe tác dung với dung dịch HNO 3 loãng, sau khi phản ứng kết thúc thu được
V lít khí NO duy nhất (đktc) và 3,2 gam chất rắn. Giá trị của V là
A. 0,896 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
Câu 60: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al
2O3, b mol CuO, c mol Ag 2O),
người ta hoà tan X bởi dd chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO 3 được dd Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu
suất các phản ứng đều là 100%)
A. 2c mol bột Al vào Y.
B. c mol bột Al vào Y.
C. c mol bột Cu vào Y.
D. 2c mol bột Cu vào Y.
ĐÁP ÁN
1
C
13
A
25
A
37
B
49
B
2
C
14
B
26
B
38
B
50
A
3
B
15
A
27
B
39
C
51
B
4
C
16
D
28
D
40
A
52
D
5
B
17
B
29
A
41
B
53
C
6
C
18
B
30
D
42
A
54
B
7
D
19
D
31
A
43
B
55
B
8
A
20
B
32
B
44
B
56
D
9
B
21
B
33
D
45
C
57
B
10
C
22
D
34
A
46
D
58
B
11
B
23
A
35
A
47
C
59
C
12
B
24
B
36
A
48
B
60
C

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6