Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo)

9365d2986d0db2cd5104fb5d2c47841f
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-05-26 16:39:26 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 11 bài 32: tính ng (ti theo)ắ ế1. tính quen nh là tính ng không tr khi kích thíchậ ờA. Không liên và không gây nguy hi gìụ ểB. Ng và không gây nguy hi gìắ ểC. đi nhi và không gây nguy hi gìặ ểD. Gi ng và không gây nguy hi gìả ườ ể2. In là hình th mà con sinh raế ớA. Bám theo th tĩnh mà nó nhìn th tiên, hi qu in gi trong nh ng ngày ữsauB. Bám theo th chuy ng mà nó nhìn th tiên, hi qu in gi trong ầnh ng ngày sauữC. Bám theo th chuy ng mà nó nhìn th y, hi qu in tăng trong nh ng ngày ữsauD. Bám theo th chuy ng mà nó nhìn th tiên, hi qu in tăng trong ầnh ng ngày sauữ3. Đi ki hóa đáp ng là hình thành quan trong th kinh trung ng tác ươ ướđ ng các kích thíchộ ủA. ng th iồ ờB. Liên ti nhauếC. Tr và sauướD. cờ ạ4 Đi ki hóa hành ng là ki liên gi aề ữA. Các hành vi ng và các kích thích, sau đó ng ch ng các hành vi nàyủ ạB. hành vi ng ph th ng, sau đó ng ch ng các hành ưở ạvi nàyC. hành vi ng và kích thích, sau đó ng ch ng các hành vi nàyộ ạD. Hai hành vi ng nhau, sau đó ng ch ng các hành vi nàyủ ạ5. ng là ki không có th c, sau đó nh ng đi đã cọ ọA. Không dùng nên ng quên điượ ẽB. ng ng các ho ng có th cạ ượ ứC. tái hi giúp ng gi quy nh ng tình hu ng ng tượ ượ ươ ựD. tái hi giúp ng gi quy nh ng tình hu ng khác lượ ượ ạ6. khôn làọA. Ki ph các kinh nghi cũ tìm cách gi quy nh ng tình hu ng ng tể ươ ựB. Ph các kinh nghi cũ và nh ng hi bi tìm cách gi quy nh ng tình ữhu ng iố ớC. các kinh nghi cũ tìm cách gi quy nh ng tình hu ng ng từ ươ ựD. Ki ph các kinh nghi cũ tim cách gi quy nh ng tình hu ng iể ớ7. tính lãnh th di ra gi aậ ữA. Nh ng cá th cùng loàiữ ểB. Nh ng cá th khác loàiữ ểC. Nh ng cá th cùng trong loàiữ ứD. Con mớ ẹ8. tính ph ánh quan cùng loài mang tính ch cao là tínhậ ậA. Sinh nảB. Di cưC. Xã iộD. lãnh thả ổ9. ng có th kinh ch phát tri n, tính ki ănỞ ếA. ít là tính sinhộ ẩB. Ph là tính cầ ượC. Ph là tính sinhầ ẩD. Là tính cậ ượ10. ng có th kinh phát tri n, tính ki ănỞ ếDOC24.VN 1A. Ph là tính sinhầ ẩB. Ph là tính cầ ượC. ít là tính sinhộ ẩD. Là tính cậ ượ11. Nh ng nh bi môi tr ng xung quanh giúp ng hoang dã nhanh chóng tìm ườ ượth ăn và tránh thú săn là ki pứ ậA. In tếB. Quen nh nờC. ng mọ ầD. Đi ki hóaề ệ12 Tinh tinh các hòm ch ng lên nhau chu trên cao là ki pế ậA. In tếB. khônọC. ng mọ ầD. Đi ki hóaề ệDOC24.VN 2Đáp án Câu tr nghi Sinh 11ỏ ọCâu 10 11 12Đáp án BDOC24.VN