Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 3

c0e551376277f2451a5e9b233bcb5668
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-28 08:40:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 361 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh ch ng 3ắ ươCâu 1. ch phân chia thành lo chính?ạ ươ ạA. lo iạB. lo iạC. lo iạD. lo iạCâu 2. đi nào đây không có ng ng i?ặ ướ ườA. Hình đĩa, lõm hai tặB. Nhi nhân, nhân nh và phân tánề ằC. Màu ngỏ ồD. Tham gia vào ch năng chuy khíứ ểCâu 3. Khi ng ch khí nào thì máu có màu i?ồ ươA. N2B. CO2C. O2D. COCâu 4. Chúng ta nhi trong tr ng nào sau đây?ẽ ướ ườ ợA. Tiêu ch yảB. Lao ng ngộ ặC. caoốD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 5. Trong máu, huy ng chi bao nhiêu th tích?ế ươ ểA. 75%B. 60%C. 45%D. 55%Câu 6. bào limphô có kh năng ti ra ch nào đây?ế ướA. Prôtêin cộB. Kháng thểDOC24.VN 1C. Kháng nguyênD. Kháng sinhCâu 7. Cho các lo ch sau:ạ ầ1. ch mônôạ ầ2. ch trung tínhạ ầ3. ch axitạ ư4. ch ki mạ ề5. ch limphôạ ầCó bao nhiêu lo ch không tham gia vào ho ng th bào?ạ ựA. B. C. D. 1Câu 8. Trong ho ng mi ch th ng i, nhân nàoạ ườ ốd đây di ra theo ch chìa khoá và khoá?ướ ổA. Kháng nguyên kháng thểB. Kháng nguyên kháng sinhC. Kháng sinh kháng thểD. Vi khu prôtêin cẩ ộCâu 9. Khi chúng ta ong chích thì ong xem làị ượA. Ch kháng sinh.ấB. Kháng th .ểC. Kháng nguyên.D. Prôtêin c.ộCâu 10. Con ng không có kh năng ph căn nh nào đây?ườ ướA. Toi gàB. Cúm gia mầC. ch chị ạD. Cúm nợCâu 11. Khi ch máu lo ion khoáng nào đây tham gia tích vàoạ ướ ực ch hình thành kh máu đông?ơ ốA. Cl B. Ca 2+ C. Na D. Ba 2+Câu 12. Phát bi nào đây là đúng?ể ướDOC24.VN 2A. Huy thanh khi lo ch sinh máu thì còn mô.ế ướB. Huy thanh khi lo ch sinh máu thì còn huy ng.ế ươC. Huy ng khi lo ch sinh máu thì còn huy thanh.ế ươ ếD. mô khi lo ch sinh máu thì còn huy ng.ướ ươCâu 13. Nhóm máu nào đây không hai lo kháng nguyên và trênướ ạh ng u?ồ ầA. Nhóm máu OB. Nhóm máu AC. Nhóm máu BD. Nhóm máu ABCâu 14. Ng mang nhóm máu AB có th truy máu cho ng mang nhóm máu nàoườ ườmà không ra dính ng u?ả ầA. Nhóm máu OB. Nhóm máu ABC. Nhóm máu AD. Nhóm máu BCâu 15. Trong nhóm máu ABO, khi các nhóm máu truy chéo nhau thìệ ượ ềs có bao nhiêu tr ng gây dính ng u?ẽ ườ ầA. tr ng pườ ợB. tr ng pườ ợC. tr ng pườ ợD. tr ng pườ ợCâu 16. Trong ch huy ng i, phân nh thu ch huy ườ ởA. trên bên ph th .ử ểB. bên ph th .ử ướ ểC. trên bên trái và ph th .ử ướ ểD. bên ph và ph trên th .ử ướ ểCâu 17. Thành ph nào đây có máu và ch ch huy t?ầ ướ ếA. Huy ngế ươB. các ph ng án còn iấ ươ ạDOC24.VN 3C. Ti uể ầD. ch uạ ầCâu 18. Sau khi luân chuy trong ch huy t, ch ch huy tr ti pể ượ ếvào ph nào tu hoànộ ầA. Tĩnh ch đònạ ướB. Tĩnh ch nh trongạ ảC. Tĩnh ch th nạ ậD. Tĩnh ch đùiạCâu 19. luân chuy ch huy trong ch huy (BH) di ra theo trình nhự ưth nào?ếA. Mao ch BH ng BH ch BH ch BH ch BH tĩnh chạ ạB. Mao ch BH ch BH ng BH ch BH ch BH tĩnh chạ ạC. Mao ch BH ch BH ch BH ng BH ch BH tĩnh chạ ạD. Mao ch BH ch BH ch BH ch BH ng BH tĩnh chạ ạCâu 20. nh ng ch có liên thi lo lipit nào đây?ệ ướA. PhôtpholipitB. strôgenƠC. CôlesterônD. TestosterônCâu 21. Khi tâm th ph co, máu ph nào?ấ ượ ậA. Tĩnh ch ph iạ ổB. Tĩnh ch chạ ủC. ng ch chộ ủD. ng ch ph iộ ổCâu 22. ng i, lo ch nào là ra trao ch bào?Ở ườ ếA. Mao chạB. Tĩnh chạC. ng chộ ạD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 23. Mao ch có đi gì bi tăng hi qu trao ch bào?ạ ếDOC24.VN 4A. dòng máu ch ch mậ ậB. Thành ch ch bi bìạ ượ ểC. Phân nhánh dày ng bàoặ ếD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 24. ng bình th ng, trung bình chu kì thì tim ngh ng hoàn toàn trongỞ ườ ườ ơbao lâu?A. 0,3 giây B. 0,4 giây C. 0,5 giây D. 0,1 giâyCâu 25. ng bình th ng, th gian tâm th ngh trong chu kì tim là bao lâu?Ở ườ ườ ỗA. 0,6 giây B. 0,4 giây C. 0,5 giây D. 0,3 giâyCâu 26. nh nào đây có th gây ra nhi bi ch ng nguy hi tim ch?ệ ướ ạA. nh ăn chânệ ướB. nh tay chân mi ngệ ệC. nh th kh pệ ớD. nh ngệ ừCâu 27. Lo ăn nào đây bi có cho tim ch?ạ ướ ạA. KemB. iữ ươC. Cá iồD. Lòng tr ng gàỏ ứCâu 28. phòng ng các nh tim ch, chúng ta đi gì?ể ềA. Th ng xuyên ng và nâng cao ch ngườ ựB. Nói không u, bia, thu lá, ng ng và th ph ch bi nớ ượ ẵC. Ăn nhi rau qu i, th ph giàu Omega 3ề ươ ẩD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 29. Nh tim tăng lên trong tr ng nào sau đây?ị ườ ợA. Khi khuy tim (h ho van tim, ph i, ch máu ng…)ị ứB. Khi ng các ch kích thích nh thu lá, u, hêrôin,…ử ượC. các ph ng án còn iấ ươ ạD. Khi th tr qua cú nào đó: cao, máu, ho lo ng, hãiơ ướ ợkéo dàiDOC24.VN 5Câu 30. tr ng thái ngh ng thì so ng bình th ng, ng viên cóỞ ườ ườ ộA. Nh tim ch và ng máu vào ngăn tim n.ị ượ ượ ơB. Nh tim nhanh và ng máu vào ngăn tim n.ị ượ ượ ơC. Nh tim nhanh và ng máu vào ngăn tim bé n.ị ượ ượ ơD. Nh tim ch và ng máu vào ngăn tim bé n.ị ượ ượ ơDOC24.VN 6Đáp án ki tra ch ng môn Sinh cề ươ ọ1. 2. 3. 4. 5. D6. 7. 8. 9. 10. A11. 12. 13. 14. 15. A16. 17. 18. 19. 20. C21. 22. 23. 24. 25. C26. 27. 28. 29. 30. ADOC24.VN