Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm hoạ của loài người

Gửi bởi: Linhpham vào ngày 2018-06-04 15:26:18 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 65: ch AIDS Th ho loài ng iạ ườCâu 1. HIV có th lây truy qua con ng nào đây?ể ườ ướA. ng máuườB. sang conừ ẹC. các ph ng án còn iấ ươ ạD. Qua quan tình không an toànệ ụCâu 2. AIDS là ch thu ng qu mà nghĩa ti ng Vi làữ ệA. ch ng nh lây truy qua ng máu.ộ ườB. ch ng nh lây truy qua ng tình c.ộ ườ ụC. ch ng suy gi mi ch.ộ ịD. ch ng suy gi mi ch ph i.ộ ảCâu 3. Ph lõi HIV ch bao nhiêu phân ARN?ầ ửA. B. C. D. 1Câu 4. Khi xâm nh vào th ng i, HIV công ch vào lo bào nào?ậ ườ ếA. th bàoạ ựB. bào limphô BếC. bào limphô TếD. ch axitạ ưCâu 5. Khi xâm nh vào th HIV làm suy gi th ng mi ch. Đây là đi uậ ềki thu các tác nhân gây nh khác xâm nh và hoành hành. Nh ng nh kéoệ ệtheo này chung làượ ọA. nh i.ệ ộB. nh truy nhi m.ệ ễC. nh mi n.ệ ễD. nh di truy n.ệ ềCâu 6. Th gian không bi hi tri ch ng ng nhi HIV có th kéo dài tờ ườ ừA. 10 năm.B. 12 tháng.C. 20 25 năm.D. tháng.DOC24.VN 1Câu 7. Khi nói HIV/AIDS, nh nh nào đây là đúng?ề ướA. Hi ch có thu trệ ịB. Lây nhi ch qua ng ăn ngễ ườ ốC. Th ng công ng khi xâm nh vào thườ ểD. Tác nhân gây nh là loài vi khu nệ ẩCâu 8. Ng nhi HIV có th lây truy cho con qua ng nào đây?ườ ườ ướA. Ch vào ng conạ ườB. Nói chuy conệ ớC. Cho con bú mìnhữ ủD. Ng cùng conủCâu 9. Vi Nam công th gi ca nhi HIV tiên vào năm nào?ệ ầA. 1986 B. 1985 C. 1991 D. 1990Câu 10. Trong quan tình c, bi pháp nào đây giúp phòng ng lâyệ ướ ừnhi HIV?ễA. ng thu tránh thaiố ốB. Tính ngày tr ng ngứ ụC. ng cungặ ửD. ng bao cao suử ụĐáp án tr nghi Sinh cọ Bài 65: ch AIDS Th ho loài ng iạ ườDOC24.VN 21. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. DDOC24.VN