Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

0204dce563d4c0a1281b74df993a7b5b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-06-08 08:59:44 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 277 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 24: Tiêu hoá và các quan tiêu hoáơCâu 1. Ch nào đây nh không bi trong quá trình tiêu hoá th ăn?ấ ướ ứA. Axit nuclêicB. LipitC. VitaminD. PrôtêinCâu 2. ng i, ch tiêu hoá tuy tu vào ph nào?Ở ườ ậA. Th qu nự B. Ru giàộC. dàyạ D. Ru nonộCâu 3. quan nào đây không ph là ph tiêu hoá?ơ ướ ệA. dàyạ B. Th qu nự ảC. Thanh qu nả D. GanCâu 4. Tuy ph nào trong ng tiêu hoá?ế ốA. dàyạ B. Ru nonộC. Ru giàộ D. Th qu nự ảCâu 5. Trong tiêu hoá ng i, ph nào li dày?ệ ườ ướ ạA. Tá tràng B. Th qu nự ảC. mônậ D. tràngếCâu 6. Trong ng tiêu hoá ng i, vai trò th ch dinh ng ch thu vố ườ ưỡ ềc quan nào?ơA. Ru thộ B. Ru giàộC. Ru nonộ D. dàyạCâu 7. Quá trình bi lí và hoá th ăn di ra ng th ph nế ậnào đây?ướA. Khoang mi ngệB. dàyạC. Ru nonộD. các ph ng án còn iấ ươ ạCâu 8. Qua tiêu hoá, lipit bi thànhẽ ượ ổA. Glixêrol và vitamin.DOC24.VN 1B. Glixêrol và axit amin.C. Nuclêôtit và axit amin.D. Glixêrol và axit béo.Câu 9. Ch nào đây bi thành ch khác qua quá trình tiêu hoá?ấ ướ ấA. Vitamin B. Ion khoángC. Gluxit D. cướCâu 10. Tuy tiêu hoá nào đây không trong ng tiêu hoá?ế ướ ốA. Tuy tuế ỵB. Tuy vế ịC. Tuy ru tế ộD. Tuy tế ướ ọĐáp án tr nghi Sinh cọ Bài 24: Tiêu hoá và các quan tiêu hoáơDOC24.VN 21. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN