Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

b020421a068ec9cc125810b8a478650b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-05-26 16:56:23 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 55: Ti hóa sinh nế ảCâu 1: Phát bi nào đây gi tính ng là đúng?ể ướ ậA. cái có cá th thì là cá th tính.ế ượ ơB. có cá th thì là cá th tính.ế ượ ơC. và cái có trên cùng cá th thì là cá th ng tính.ế ượ ưỡD. và cái có trên hai cá th khác nhau thì là cá th ng tính.ế ượ ưỡCâu 2: ng nào đây th tinh ngoài?ộ ướ ụA. Cá chép. B. Chim câu.ồC. Rùa núi vàng. D. Th hoang.ỏCâu 3: ng nào đây có tính đào hang, lót con?ộ ướ ệA. Th bóng đuôi dài.ằ ằB. ch ng.Ế ồC. Chim câu.ồD. Th hoang.ỏCâu 4: Chim câu có tính nuôi con nh th nào?ồ ếA. Nuôi con ng di u, cho con.ằ ồB. Nuôi con ng .ằ ẹC. Ch nuôi con ng cách cho con.ỉ ồD. Con non đi ki i.ự ồCâu 5: Vì sao con xem là hình th sinh hoàn ch nh so tr ng?ự ượ ứA. Vì trong con, phôi phát tri trong th nên an toàn n.ự ượ ơB. Vì trong con, phôi phát tri trong th nên an toàn n.ự ượ ơC. Vì trong con, xác su tr ng tinh trùng là th n.ự ơD. A, B, sai.ả ềCâu 6: Đi thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau:ề ủHình th sinh …(1)… không có gi bào sinh bào sinh cứ ụcái trong …(2)… tr ng, ng hình th sinh …(3)….ự ượ ảA. (1): vô tính; (2): sinh n; (3): tínhả ữB. (1): vô tính; (2): th tinh; (3): tínhụ ữC. (1): tính; (2): th thai; (3): vô tínhữ ụD. (1): tính; (2): phát tri n; (3): vô tínhữ ểDOC24.VN 1Câu 7: ng nào đây phát tri qua bi thái?ộ ướ ếA. Th bóng đuôi dài.ằ ằB. Chim câu.ồC. Châu ch u.ấD. Th ng.ỏ ừCâu 8: Phát bi nào đây là đúng?ể ướA. phát tri gián ti qua bi thái ti phát tri tr ti (không có nhau thai).ự ếB. con là hình th sinh kém hoàn ch nh tr ng.ự ứC. th tinh ngoài ti th tinh trong.ự ụD. phát tri tr ti (có nhau thai) ti phát tri tr ti (không có nhau thai).ự ếCâu 9: ng t, sinh vô tính có hai hình th chính làỞ ứA. Phân đôi th và ch i.ơ ồB. Ti và phân đôi th .ế ểC. ch và ti p.ọ ợD. Ghép ch và ghép cành.ồCâu 10: tính sinh nào đây có th hoang?ậ ướ ỏA. Nuôi con ng di u.ằ ềB. Nuôi con ng .ằ ẹC. Con non đi ki i.ự ồD. cho con non.ẹ ồDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 55: Ti hóa sinh nế ảCâu 5Đáp án ACâu 10Đáp án BDOC24.VN
2020-09-25 22:55:39