Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

a2642aadc066229214733a14e642cbb4
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-19 20:30:09 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 43: trong chim câuắ ồCâu 1. Ngoài vai trò tr khí cho hô p, th ng túi khí chim câu có vai trò gì?ự ồA. Gi kh ng riêng chim, thích nghi ng bay n.ả ượ ượB. Giúp gi ma sát gi các quan nhau khi bay.ả ớC. Giúp gi th chim.ữ ểD. Giúp ch không khí khi cánh.ạ ạCâu 2. Khi chim đâu, ho ng hô th hi nhạ ượ ờA. nâng th mi ng.ự ệB. nâng đòn chũm.ự ứC. thay th tích ng ng c.ự ựD. hút th ng túi khí.ự ốCâu 3. Trong bài ti chim câu thì quan nào tiêu gi m?ệ ảA. Th sau.ậB. Huy t.ệC. ng ti u.Ố ướ ểD. Bóng đái.Câu 4. Phát bi nào đây th kinh và giác quan chim câu là sai?ể ướ ồA. Ch có vành tai.ưB. Ch có ng tai ngoài.ư ốC. Có mi th ba.ắ ứD. não, hai thùy th giác và ti não phát tri bò sát.ạ ơCâu 5. túi khí trong th ng túi khí chim câu làố ồA. túi. B. túi. C. túi. D. túi.Câu 6. Đi /c thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau:ề chim câu, tim có …(1)…, hai phân tách nhau hoàn toàn là trái ch aỞ ứmáu …(2)… và ph ch máu …(3)….ử ứA. (1): ngăn; (2): th m; (3): iố ươB. (1): ngăn; (2): i; (3): th mố ươ ẫC. (1): ba ngăn; (2): i; (3): th mỏ ươ ẫDOC24.VN 1D. (1): ba ngăn; (2): th m; (3): iỏ ươCâu 7. tiêu gi m, thi ph trên th có nghĩa nh th nào trongự ếđ ng chim câu?ờ ồA. Giúp ch không khí lên th khi cánh.ạ ạB. Giúp gi ma sát gi các quan khi bay.ả ộC. Giúp gi kh ng chim, thích nghi ng bay n.ả ượ ượD. Giúp gi năng ng tiêu hao.ả ượCâu 8. Phát bi nào đây chim câu là đúng?ể ướ ồA. th ng túi khí phân nhánh túi len vào các ng.ệ ươB. kho ng 10 tr ng, có đá vôi bao c.ỗ ọC. Chim mái có bu ng tr ng và ng tr ng bên ph phát tri n.ồ ểD. Có th sau, không có bóng đái.ậCâu 9. Di chim câu có vai trò gì?ề 1. tr th ăn.ự 2. Ti di nuôi chim non.ế 3. Làm th ăn ra.ứ 4. Là tiêu hoá ph th ăn.ơ ứS đúng làốA. 1. B. C. 3. D. 4Câu 10. hô chim câu bao các ph sauệ ậA. Khí qu n, ph qu n, lá ph i, túi khí.ả ổB. Da, khí qu n, ph qu n, lá ph i.ả ổC. Khí qu n, lá ph i, túi khí.ả ổD. Khí qu n, ph qu n, ph i.ả ổĐáp án tr nghi Sinh cọ Bài 43: trong chim câuấ ồDOC24.VN 2Câu 5Đáp án ACâu 10Đáp án ADOC24.VN