Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35: Ếch đồng

63643266383938383463346632393964636536336135353363663035353430373437393931393738656362663866616436363135393039313565646363383537
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 02:10 PM ngày 9-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 35: ch ngắ ồCâu 1. Phát bi nào sau đây ch ng là sai?ể ồA. Là ng bi nhi t.ộ ệB. Th ng mình trong hang vào mùa đông.ườ ẩC. Th ng nh ng khô n.ườ ượ ằD. Th ăn th ng là sâu cua, cá con, giun, c, …ứ ườ ốCâu 2. Phát bi nào sau đây ch ng là đúng?ể ồA. Phát tri không qua bi thái.ể ếB. Sinh nh vào mùa đông.ả ạC. Ngu th ăn chính là rêu và o.ồ ảD. tr ng và th tinh ngoài.ẻ ụCâu 3. nào sau đây đúng khi nói tu hoàn ch ng?ề ồA. Tim ngăn, vòng tu hoàn.ầB. Tim ngăn, vòng tu hoàn.ầC. Tim ngăn, vòng tu hoàn.ầD. Tim ngăn, vòng tu hoàn.ầCâu 4. ch ng, lo ng nào sau đây tiêu gi m?Ở ươ ảA. ng n.ươ ườ B. ng đòn.ươ C. ng ch u.ươ D. ng ác.ươ ỏCâu 5. ch ng, thông khí ph th hi nhỞ ượ ờA. nâng ng và ng ng.ự ươ ốB. nâng th mi ng.ự ệC. co dãn các liên và hoành.ự ườ ơD. ng các chi tr c.ự ướCâu 6. não ch ng, ph nào kém phát tri nh t?Ở ấA. Não tr c.ướ B. Thuỳ th giác.ịC. Ti não.ể D. Thuỳ th giác.ịCâu 7. Hi ng ch ng quanh qu bên có nghĩa gì?ệ ượ ướA. Giúp chúng săn i.ễ ồDOC24.VN 1B. Giúp tr thù.ẩ ểC. đi ki thu cho vi hô qua da.ạ ấD. Giúp chúng có đi ki tr ng và con non.ề ứCâu 8. ch ng, đi nào đây giúp chúng thích nghi ng iỞ ướ ướn c?ướA. Các chi sau có màng căng gi các ngón.ữB. p, nh n, kh thân thành kh thuôn nh phía tr c.ầ ướC. và các mũi trí cao trên u.ắ ầD. A, B, đúng.ả ềCâu 9. ch ng, đi nào đây giúp chúng thích nghi ng trênỞ ướ ốc n?ạA. và các mũi ng.ắ ụB. có mi gi do tuy ti ra, tai có màng nhĩ, mũi thông khoangắ ướ ớmi ng.ệC. Các chi sau có mang căng gi các ngón.ữD. ng tiêu gi ng nh ng n.ộ ươ ươ ươ ườCâu 10. Phát bi nào sau đây đúng khi nói sinh ch ng?ể ồA. ch ng có quan giao ph i, th tinh ngoài.Ế ụB. ch ng không có quan giao ph i, th tinh trong.Ế ụC. ch ng cái tr ng, tr ng th tinh ngoài.Ế ượ ụD. ch ng cái con, ch ng không có quan giao ph i.Ế ốDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 35: ch ngẾ ồCâu 5Đáp án BCâu 10Đáp án CDOC24.VN