Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu

e74d71639fda9516593ccf7d803a90e2
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-19 20:50:13 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 26: Châu ch uắ ấCâu 1: Phát bi nào sau đây châu ch là sai?ể ấA. Hô ng ph i.ấ ổB. Tim hình ng.ốC. th kinh ng chu ch.ệ ạD. Là ng không ng ng.ộ ươ ốCâu 2: Phát bi nào sau đây châu ch là đúng?ể ấA. Hô ng mang.ấ ằB. Có ch não phát tri n.ạ ểC. Là ng ng tính.ộ ưỡD. Là ng có ng ng.ộ ươ ốCâu 3: Đi thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau:ề ủTrong ho ng hô p, châu ch hít và th khí thông qua …(1)… …(2)….ạ ởA. (1): mi ng; (2): ngỗ ưB. (1): mi ng; (2): ngỗ ụC. (1): th (2): ngỗ ưD. (1): th (2): ngỗ ụCâu 4: Đi /c thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau:ề ủChâu ch …(1)…, tuy sinh ng …(2)…, tuy ph sinh ng …(3)….ấ ạA. (1): ng tính; (2): ng; (3): chùmưỡ ốB. (1): phân tính; (2): chùm; (3): ngốC. (1): ng tính; (2): chùm; (3): ngưỡ ốD. (1): phân tính; (2): ng; (3): chùmốCâu 5: Đi /c thích vào ch tr ng hoàn thi nghĩa câu sau:ề châu ch u, tim có hình …(1)…, có …(2)… và …(3)….Ở ởA. (1): ng; (2): ngăn; (3): ngố ụB. (1): ph u; (2): ngăn; (3): ngễ ưC. (1): ph u; (2): nhi ngăn; (3): ngễ ụD. (1): ng; (2): nhi ngăn; (3): ngố ưDOC24.VN 1Câu 6: Nh nh nào đây nói tu hoàn châu ch u?ậ ướ ấA. Tim ngăn, vòng tu hoàn .ộ ởB. Tim hình ng, tu hoàn kín.ố ầC. Tim hình ng, tu hoàn .ố ởD. Tim ngăn, hai vòng tu hoàn kín.ầCâu 7: đi nào sau đây có châu ch mà không có tôm?ặ ởA. th kinh ng chu ch.ệ ạB. Có th ng ng khí.ệ ốC. th ng kitin.ỏ ằD. th phân t.ơ ốCâu 8: Châu ch non có hình thái bên ngoài nh th nào?ấ ếA. Gi ng châu ch tr ng thành, ch cánh.ố ưở ủB. Gi ng châu ch tr ng thành, cánh.ố ưở ủC. Khác châu ch tr ng thành, ch cánh.ấ ưở ủD. Khác châu ch tr ng thành, cánh.ấ ưở ủCâu 9: Th ăn châu ch làứ ấA. Côn trùng nh .ỏB. Xác ng th t.ộ ậC. Ch và lá cây.ồD. Mùn .ữ ơCâu 10: Phát bi nào sau đây châu ch là sai?ể ấA. ng bài ti ch th vào ru sau.Ố ộB. tu hoàn kín.ệ ầC. Tim hình ng nhi ngăn ng.ố ưD. ch não phát tri n.ạ ểDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 26: Châu ch uấCâu 5Đáp án DCâu 10Đáp án BDOC24.VN