Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 32: Các loại quả

b4440098c34d3efe0294d509937af811
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-10-05 13:45:51 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tr nghi Sinh bài 32ậ ệ1. vào đi qu và t, lo qu nào đây cùng nhóm iự ướ ượ ớqu ?ả ơA. NhoB. Cà chuaC. ChanhD. Xoài2. Qu nào đây là qu khô không ?ả ướ ẻA. ChòB. cạC. tồ ếD. các ph ng án raấ ươ ư3. Khi chín, qu nào đây không có kh năng ra?ỏ ướ ứA. Qu bôngảB. Qu meảC. Qu đenả ậD. Qu iả ả4. Phát bi nào đây là đúng?ể ướA. Qu ng phân chia làm nhóm là qu th và qu ch.ả ượ ạB. Qu ch phân chia làm nhóm là qu th và qu ng.ả ượ ọC. Qu th phân chia làm nhóm là qu ch và qu ng.ả ượ ọD. Qu th phân chia làm nhóm là qu khô và qu ng.ả ượ ọ5. Qu thìa là vào nhóm nào đây?ả ượ ướA. Qu khô không nả ẻB. Qu khô nả ẻC. Qu ngả ọD. Qu chả ạ6. Qu nào đây không ph là qu ng?ả ướ ọA. Qu đu đả ủB. Qu đàoảC. Qu camảD. Qu chu iả ố7. vào đi th và t, qu cùng nhóm iự ượ ớA. Qu Hà Lan.ả ậB. Qu ng xiêm.ả ồC. Qu xà .ả ừD. Qu n.ả ậ8. Lo “h t” nào đây th ch là qu ?ạ ướ ảA. các ph ng án raấ ươ ưB. lúaạC. ngôạD. senạ9. nào đây th ch là qu ?ủ ướ ảA. su hàoủB. uủ ậC. củ ạD. ngủ ừ10. Nhóm nào đây nh ng qu ch?ướ ạDOC24.VN 1A. Chanh, ng, cà chuaồB. Táo ta, xoài, bơC. Cau, a, thìa làừD. i, cà, khoai tâyảĐáp án Bài tr nghi Sinh 6ậ ệ1. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. BDOC24.VN
2020-09-27 07:39:35