Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 7

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:37:27 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 7
Câu 1. Dạng cách li nào sau đây là điều kiện cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hoá
tích luỹ các đột biến mới theo hướng khác nhau dẫn đến sai khác ngày càng l ớn trong
kiểu gen?
A. Cách li sinh cảnh.
B. Cách li địa lí.
C. Cách li cơ học.
D. Cách li sinh sản
Câu 2. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự
(2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn
(3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa theo hướng đồng quy
(4) Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể
(5) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn hơn tiến hóa lớn
(6) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng trực tiếp ch ứng minh nguồn g ốc c ủa
sinh giới
Có bao nhiêu nhận xét không đúng?
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Câu 3. Cho các đặc điểm sau:
(1) Có nhiều kiểu gen khác nhau.
(2) Diễn ra tương đối nhanh.
(3) Kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
(4) Mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ.
Có bao nhiêu đặc điểm chung về sự hình thành loài song nhị bội bằng phương pháp lai
xa kèm đa bội hóa và phương pháp dung hợp tế bào trần?
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 4. Trong quá trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có nhiều trường hợp đột biến
lặn có lợi nhưng vẫn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ khỏi quần thể. Xét các giải thích sau
đây:
(1) Do bị tác động của yếu tố ngẫu nhiên
(2) Do gen đột biến dễ xảy ra hoán vị gen làm xuất hiện các tổ hợp gen có lợi
(3) Do tác động của đột biến thuận nghịch làm cho đột biến lặn trở thành đột biến trội
(4) Do gen lặn đột biến liên kết chặt với gen trội có hại
Có bao nhiêu kết luận đúng
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 5. Trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất chưa có:
A. CO
B. Ôxi
DOC24.VN
1

C. H2O
D. NH3
Câu 6. Đặc điểm nổi bật (nhất về địa chất, khí hậu và sinh vật) ở đại trung sinh là:
A. khí hậu khô, đại lục chiếm ưu thế, cây hạt trần vải bò sát ngự trị.
B. khí hậu nóng và ấm, cây có mạch và động vật di cư lên cạn.
C. khí hậu khô và lạnh, phát sinh nhóm linh trưởng và xuất hiện loài người.
D. khí hậu khô và lạnh, cây có hoa ngự trị, phân hóa thú, chim và côn trùng.
Câu 7. Để xác định tuổi của các hóa thạch, các nhà khoa học thường sử dụng đồng vị
phóng xạ của nguyên tố hóa học nào sau đây?
A. Ôxi
B. Hidro
C. Nito
D. Cacbon
Câu 8. Về mối quan hệ giữa các loài Đac-uyn cho rằng:
A. Các loài cùng được sinh ra cùng một lúc và không hề biến đổi.
B. Các loài là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
C. Các loài được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thi ện nh ưng có ngu ồn g ốc
riêng.
D. Các loài không có họ hàng về mặt nguồn gốc
Câu 9. Hai nhóm quần thể ở gần nhau, quan sát nào dưới đây cho th ấy chúng thu ộc 2
loài khác nhau?
A. Có sự giao hoan chung giữa 2 quần thể, song không thấy dạng lai giữa chúng.
B. Các con non của hai nhóm có kích thước khác nhau.
C. Các cá thể của hai đàn kiếm ăn vào thời điểm khác nhau trong mùa sinh sản.
D. Chúng làm tổ trên cây ở độ cao và vị trí khác nhau.
Câu 10. Trong các mối quan hệ sau đây, mối quan hệ nào có vai trò thúc đ ẩy s ự ti ến
hóa của cả 2 loài
A. Quan hệ ức chế cảm nhiễm
B. Quan hệ kí sinh – vật chủ
C. Quan hệ hội sinh
D. Quan hệ vật ăn thịt – con mồi

DOC24.VN
2

Câu

1

Đáp án trắc nghiệm Sinh học 12
2
3
4
5
6
7

Đáp án

B

A

A

D

B

DOC24.VN
3

A

D

8

9

10

B

A

D