Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 36

5937ff11349d80b91ae2b7de5c15a795
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-09-14 15:30:43 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 12 Bài 36: Qu th sinh và quan gi các cá th trongắ ểqu thầ ểCâu 1: Qu th là cá th cóầ ểA. cùng loài, ng trong kho ng không gian xác nh, có kh năng sinh th hố ệm iớB. khác loài, ng trong kho ng không gian xác nh, vào th đi xác nhố ịC. cùng loài, cùng ng trong kho ng không gian xác nh, vào th đi xác nhố ịD. cùng loài, cùng ng trong kho ng không gian xác nh, vào th đi xác nh, cóố ịkh năng sinh th iả ớCâu 2: Nh ng con voi trong bách thú làữ ườA. qu thầ ểB. cá th voiậ ểC. qu xãầD. sinh tháiệCâu 3: nh tranh gi các cá th cùng loài không có vai trò nào sau đây?ạ ểA. Làm tăng ng các cá th qu th tăng kích th qu thố ượ ướ ểB. ng thúc hình thành các đi thích nghi iạ ớC. Làm ng sinh thái loài, đi ki loài phân li thành các loài iở ớD. Duy trì ng và phân cá th phù pố ượ ợCâu 4: nghĩa sinh thái quan nh tranh cùng loài là nh ng ng,ủ ưở ượs phân bự ốA. sinh tháiổB. cái, nhóm tu iỉ ổC. sinh thái, hình tháiổD. hình thái, cáiỉ ựCâu Trong qu th các cá th luôn bó nhau thông qua quan hầ ệA. trỗ ợB. nh tranhạC. tr ho nh tranhỗ ạD. không có quan hố ệCâu Quan tr gi các cá th trong qu th th làệ ểA. tr nhau trong tim ki th ăn và ch ng thùỗ ẻB. tr nhau trong vi ch ng thù. kh năng ng sót và sinh nỗ ảc các cá thủ ểC. cho qu th thích nghi đi ki môi tr ngả ườD. ch kh năng ch ng ch đi ki môi tr ngạ ườCâu Nguyên nhân ch nh tr nh cùng loài là soủ ạA. có cùng nhu ngầ ốB. tranh ch ng đi ki iấ ợC. phó thùố ẻD. caoậ ộCâu 8: Qu th phân trong ph vi nh nh làầ ọA. môi tr ng ngườ ốB. ngo nhạ ảC. sinh ng qu thơ ểD. sinh tháiổCâu 9: Quan nh tranh gi các cá th trong qu th có nghĩaệ ểA. bào cho qu th nhả ịB. duy trì ng và phân các cá th trong qu th phù pố ượ ợDOC24.VN 1C. giúp khai thác ngu ngố ốD. th ăn cho các cá th trong đànả ểCâu 10: Quan tr gi các cá th trong qu th có nghĩaệ ểA. cho qu th nh, khai thái ngu ng môi tr ngả ườB. phân các cá th lí nự ơC. ngu th ăn cho các cá th trong đànả ểD. ng các cá th trong qu th duy trì phù pố ượ ợCâu 11: Gi các sinh cùng loài có quan nào sau đây?ữ ệA. tr và nh tranhỗ ạB. qu trầ ợC. ch và trứ ợD. nh tranh và chạ ịCâu 12: Đi nào sau đây không đúng cai trò quan nh tranh trong qu th ?ề ểA. ng các cá th trong qu th duy trì phù pả ượ ợB. phân các cá th trong qu th duy trì phù pả ợC. tăng ng không ng ng qu thả ượ ểD. và phát tri qu thả ểCâu 13: nh tranh gi các cá th cùng loài làmự ẽA. tăng cá th khai thác đa ngu ng môi tr ngậ ườB. suy thoái qu th do các cá th cùng loài có hi ng tiêu di nhauầ ượ ẫC. gi ng cá th ng cá th ng ng kh năng cung pả ượ ượ ươ ấngu ng môi tr ngồ ườD. tăng ng cá th trong qu th tăng ng hi qu nhómố ượ ườ ảCâu 14: Ví nào sau đây không th hi quan nh tranh gi các cá th trongụ ểqu th ?ầ ểA. nh ng qu th nh ng ch đàn, ng thông, nh ng cây quá dàyỞ ọng ta th có hi ng cây ch t, đó là hi ng “t th a” th t.ườ ượ ượ ậB. Khi thi th ăn, ng ta th nhi qu th cá, chim, thú có hi ngế ườ ượđánh nhau, nhau ng ti ng hú ho ng tác tranh giành th ăn và ởC. Khi thi th ăn, ng ăn th ng lo i. Ví cá p, khi cá conế ậm ra ng ngay các tr ng ch làm th ăn ho cá ăn cá con.ớ ớD. loài th nh tre, th ng ng qu nhau thành ng giúpộ ườ ụchung tăng kh năng ch ng ch gió bão. Nh ng khi ph gió bão quá nh cácả ạcây tre, có th vào nhau.ứ ổCâu 15: Nhóm cá th sinh nào đây là qu th ?ể ướ ểA. ven hỏ ồB. Cá rô phi tính trong hơ ồC. ch xanh và nòng nó trong hẾ ồD. Chu trong nộ ườCâu 16: Trong các phát bi sau, có bao nhiêu phát bi đúng quan nh tr nhể ạgi các cá th trong qu th ?ữ ể(1) Quan nh tranh ra khi các cá th tranh giành nhau th ăn và ho cácệ ặngu ng khác.ồ ố(2) Quan nh tranh là đi thích nghi qu th .ệ ể(3) Quan nh tranh giúp cho phân các cá th trong qu th duy trì ượ ởm phù cho và phát tri qu th .ứ ể(4) Quan nh tranh gay làm cho các cá th trong qu th tr nên kháng nhauệ ốvà có th di qu th .ể ểA. B. 2C. D. 4DOC24.VN 2Câu 17 Xét sinh sau:ậ ậ(1) Cá rô phi tính trong .ơ (2) Cá tr trong ao.ắ (3) Sen trong m.ầ(4) Cây ven .ở (5) Chu trong n.ộ ườ (6) Bèo trên ao.ấ ặCác sinh là qu th có:ậ ồA. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)B. (2), (3), (4), (5) và (6)C. (2), (3) và (6)D. (2), (3), (4) và (6)Câu 18 Khi nói quan nh tranh gi các cá th sinh trong nhiên, có baoề ựnhiêu phát bi sau đây là đúng?ể(1) nh tranh gi các cá th trong qu th không ra do đó không nh ng nạ ưở ếs ng và phân các cá th trong qu th .ố ượ ể(2) Khi cá th qu th quá ch ng môi tr ng, các cá thậ ượ ườ ểc nh tranh nhau làm gi kh năng sinh n.ạ ả(3) nh tranh là đi thích nghi qu th Nh có nh tr nh mà ng vàạ ượs phân các cá th trong qu th duy trì phù p, cho iự ạvà phát tri qu th .ể ể(4) nh tranh cùng loài, ăn th ng loài gi các cá th trong qu th là nh ng tr ngạ ườh gây ra CLTN.ợ ự(5) Khi cao và ngu ng khan hi m, các cá th cùng loài có khuynh ngậ ước nh tranh nhau giành th ăn, sinh n.ạ ả(6) nh tranh cùng loài và nh tranh khác loài làm cho loài.ạ ạA. B. 3C. D. 2Câu 19: Hi ng th các cây lúa trong ru ng là qu aệ ượ ủA. nh tranh cùng loàiạB. nh tranh khác loàiạC. thi ch dinh ngế ưỡD. sâu nh phá ho iệ ạCâu 20: Hi ng li cây thông nh là ví minh cho quan hệ ượ ệA. tr cùng loàiỗ ợB. nh tranh cùng loàiạC. tr khác loàiỗ ợD. ch nhi mứ ễĐáp án ng gi iướ ả1 10 A11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ACâu 3:Qu th nh tranh trong qu th ng thúc hình thành các đi mầ ểthích nghi i, duy trì ng và phân cá th phù p; khi nhớ ượ ạtranh gay có th có nh ng cá th th ph phát tán khác mắ ởr ng sinh thái loài Đáp án A.ộ ủCâu 15:C ven có th có nhi loài không ph qu th Ví lau, u,…ỏ ấCá rô phi tính, ch có tính nên không sinh n, giao ph nhau ra conơ ạcháu c→ không ph qu th .ượ ểChu trong có nhi loài không ph qu th Ví chu nh t, chu ng,ộ ườ ố…DOC24.VN 3Nòng là giai đo trùng ch nên ch xanh và nòng nó trong là 1ọ ồqu th .ầ ểCâu 16:(1), (2), (3) đúng(4) sai vì quan nh tranh gay làm cho các cá th trong qu th tr nên khángệ ốnhau, tuy nhiên cá th nào th ng th i, cá th nào th tiêu di tể ệho phát tán đi khác mà không làm di qu th Đáp án C.ặ ểCâu 18:C nh tranh gi các cá th trong qu th ra khi các cá th tranh giành nhau th ăn,ạ ứn ánh sáng, các con tranh giành con cái,… Nh có nh tranh mà ng vàơ ượs phân các cá th trong qu th duy trì phù p, cho iự ạvà phát tri qu th (1), (6) saiể ể(2), (3), (4) và (5) đúng Đáp án CDOC24.VN