Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 29 - 30

64616464343062663939346539316363303564663661303561353262333563366234663131633561343038653961396266613937636165396162666332626437
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 03:40 PM ngày 14-09-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 307 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 12 Bài 29 30 Quá trình hình thành loàiắ ệCâu 1: Vai trò đi ki lí trong quá trình hình thành loài làủ ớA. nhân đi ki cho cách li sinh và cách li di truy n.ố ềB. nhân tác ng tr ti gây ra nh ng bi ng ng trên th sinh tố ươ ậC. nhân ch nh ng ki gen thích nghi theo nh ng ng khác nhauố ướD. nhân ra nh ng ki hình thích nghi nh ng đi ki lí khác nhauố ịCâu 2: Khi nói cách li lí, có bao nhiêu nh nh đúng?ề ị(1) Nh ng loài ít di ng ho không có kh năng di ng và phát tán ít ch nh ngữ ưởc ng cách li này.ủ ạ(2) Các qu th trong loài ngăn cách nhau kho ng cách bé ho ngầ ộki ăn và giao ph các cá th trong loài.ế ể(3) Cách li xu hi các lí nh núi, sông, bi n.ở ể(4) Các ng ho các qu th sinh cách li xu hi nộ ướ ệd li n.ả ềA. B. 2C. D. 4Câu 3: Trong ph ng th hình thành loài ng con ng lí, nhân nào sau đây làươ ườ ốnguyên nhân tr ti gây ra nh ng bi trên th sinh t?ự ậA. thay đi ki líự ịB. cách li líự ịC. bi nộ ếD. CLTNCâu 4: Phát bi nào sau đây nói vai trò cách li lí trong quá trình hình thànhể ịloài là đúng nh t?ấA. Môi tr ng lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hóa thành ph ki genườ ểc qu th .ủ ểB. Cách li lí luôn luôn cách li sinh n.ị ảC. Cách li lí có th hình thành loài qua nhi giai đo trung gianị ạchuy ti p.ể ếD. Không có cách li lí thì không th hình thành loài i.ị ớCâu 5: Trong quá trình hình thành loài ng con ng lí, có bao nhiêu phát bi sauằ ườ ểđây là không đúng?(1) Đi ki lí là nguyên nhân tr ti gây ra nh ng bi ng ng trên cề ươ ơth sinh t.ể ậ(2) Loài ng khu phân chi thêm nh ng vùng lãnh th có đi ki aở ịch t, khí khác nhau, nh ng vùng lãnh th ho khu phân chia do cácấ ắv lí làm cho các qu th trong loài cách li nhau.ậ ị(3) Hình thành loài ng con ng lí là ph ng th có ng và th t.ằ ườ ươ ậ(4) Trong nh ng đi ki ng khác nhau, CLTN đã tích lũy các bi và bi tữ ổh theo nh ng ng khác nhau, thành nh ng nòi lí loài i.ợ ướ ớ(5) Đi ki lí là nhan ch nh ng ki gen thích nghi.ề ể(6) Cách li lí là nhân đi ki cho phân hóa trong loài.ị ựA. B. 2C. D. 4Câu 6: Quá trình hình thành loài ng con ng lí di ra theo trình nào sau đây?ằ ườ ự(1) khác bi alen tích lũy cách li sinh gi các qu thự ểv nhau và qu th c, khi đó loài hình thành.ớ ượDOC24.VN 1(2) Trong nh ng đi ki lí khác nhau, CLTN và các nhân ti hóa đã làm bi nữ ếđ thành ph ki gen và alen các qu th cách li theo các ng thíchổ ướnghi khác nhau, làm chúng ngày càng khác nhau và khác xa so quàn th c.ớ ố(3) loài ban chia thành các qu th cách li nhau do các tr ng vộ ềm lí.ặ ịA. (3) (2) →(1)B. (2) (3) (1)C. (1) (2) (3)D. (3) (1) (2)Câu Vai trò CLTN trong quá trình hình thành loài ng con ng lí làủ ườ ịA. tích lũy nh ng bi có và đào th nh ng bi có i, hình thành nòiữ ầm i.ớB. tích lũy nh ng bi và bi theo nh ng ng thích nghi khác nhau, nữ ướ ầd thành nòi lí các loài i.ầ ớC. nhân gây ra phân li tính tr ng ra nhi nòi i.ố ớD. nhân gây ra bi ng ng trên th sinh tố ươ ậCâu 8: Trong các ph ng th hình thành loài, ph ng th ra qu nhanh nh làươ ươ ấb ng con ngằ ườA. cách li tínhậB. lai xa đa hóaế ộC. sinh tháiD. cách li líịCâu 9: Khi nói con ng hình thành loài ng lai xa kèm đa hóa, có bao nhiêuề ườ ộnh nh đúng trong các nh nh đây?ậ ướ(1) Hình thành loài ng con ng lai xa và đa hóa ra ch các loài th cằ ườ ựv t.ậ(2) Di ra cách ng nhanh chóng và qua nhi trung gian chuy ti p.ễ ươ ướ ế(3) Góp ph hình thành loài trong cùng khi lí vì sai khác và NST nhanhầ ựchóng cách li sinh n.ẫ ả(4) Con lai xa sau khi đa hóa là th th .ộ ượ ụA. B. 2C. D. 4Câu 10: Nh nh nào đây không đúng?ậ ướA. Nh ng cá th thu các qu th cùng loài khác nhau khi ng trong nh ng sinh nhữ ảkhác nhau th ng không th giao ph nhau cách li sinh n. Đây là cườ ặđi ch cách li sinh thái.ể ếB. Trong quá trình hình thành loài i, đi ki sinh thái có vai trò thúc phân hóaớ ựki gen qu th c.ể ốC. Quá trình hình thành loài th ng li quá trình hình thành qu th thích nghi.ườ ểD. các loài sinh vô tính và tính, vi phân bi loài thân thu là không dỞ ễdàng.Câu 11: Hãy ghép tên ph ng th hình thành loài ch hình thành sao cho phùươ ếh p.ợa) Hình thành loài ng con ng lai xa và đa hóa.ằ ườ ộb) Hình thành loài ng con ng lí.ằ ườ ịc) Hình thành loài ng con ng sinh thái.ằ ườI. CLTN tích lũy các bi và bi theo ng thích nghi các đi ki nộ ướ ệđ ch t, khí khác nhau.ị ậII. CLTN tích lũy các bi theo ng thích nghi nh ng đi ki sinh thái khácế ướ ệnhau.DOC24.VN 2III. Lai xa đa hóa đã ra các cá th song nh có NST i,ế ớcách li sinh loài ng ng qua CLTN.ả ữPh ng án đúng là:ươA. Ia IIb IIIcB. IIIa Ib IIcC. IIIa IIb IaD. IIa IIIb IcCâu 12: di truy quá trình hình thành loài ng con ng lai xa và đaơ ườb hóa là:ộA. bào th lai khác loài ch NST loài .ế ẹB. Hai NST khác loài trong cùng bào nên gay khó khăn cho ti vàộ ợtrao chéo gi các NST, do làm tr quá trình phát sinh giao .ổ ửC. Nh lai xa đã ra th lai có NST loài nh ng tờ ấth đa hóa giúp quá trình gi phân th lai xa di ra bình th ng và cụ ườ ơth lai xa có kh năng sinh tính.ể ữD. th lai xa th hi vi duy trì và hát tri nòi gi ng ng hình th sinh sinhơ ảd ng.ưỡCâu 13: Phát bi nào đây liên quan quá trình hình thành loài là khôngể ướ ớđúng?A. Quá trình hình thành loài có th di ra trong hàng n, hàng tri năm ho cớ ặcó th di ra ng nhanh chóng trong th gian không dài m.ể ươ ắB. Loài không xu hi cá th duy nh mà ph là qu th hay tớ ọnhóm qu th và phát tri nh xích trong sinh thái và ng ngầ ữqua th gian tác ng CLTN.ờ ướ ủC. Lai xa và đa hóa là con ng hình thành loài th ng th t, ít ườ ườ ởđ ng vì ng t, ch cách li sinh gi loài ph và vi đa iộ ộhóa th ng gây ch t.ườ ếD. Quá trình hình thành loài ng con ng lí và con ng sinh thái luôn luôn di nằ ườ ườ ễra hoàn toàn nhau.ộ ớCâu 14: Các ch hình thành loài ng đa hóa cùng ngu là:ơ ồ(1) Hình thành loài ng ch đa hóa cùng ngu n, ph bi th t.ằ ậ(2) th ra thích nghi phát tri thành qu th và trừ ởthành loài vì đã cách li sinh loài ng do sau khi chúng giao ph nớ ưỡ ấv nhau ra th tam th .ớ ụ(3) Th đa còn có th hình thành qua nguyên nhân và ch uể ượ ượ ếb ng sinh vô tính.ằ ảPh ng án đúng là:ươA. (1), (2) và (3)B. (1) và (2)C. (1) và (3)D. (2) và (3)Câu 15: sao loài có th hình thành loài khác ho vài loài khác nhau trongạ ặkhi nó chi bàn sinh ng nh cũ?ẫ ưA. Do bi nộ ếB. Do ngo nh thay iạ ổC. Do áp ch cự ọD. Do quá trình bi n, giao ph và CLTN theo con ng phân liộ ườĐáp án ng gi iướ ả1 10 11 12 13 14 15 -DOC24.VN 3C DDOC24.VN