Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 18

49a9b1c59169279a9ccdcaa4a957e7fb
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-10-26 14:57:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 12 Bài 18: Ch gi ng nuôi và cây tr ng trên ngu bi dắ ịt pổ ợCâu Cho bi các công đo ti hành trong ch gi ng nh sau:ế ượ ư(1) Ch các gen mong mu n.ọ ố(2) dòng thu ch ng có ki gen khác nhau.ạ ể(4) Lai các dòng thu ch ng có ki gen khác nhau nhau.ầ ớ(4) dòng thu ch ng có ki gen mong mu n.ạ ốVi gi ng thu ch ng trên ngu bi th hi theo trình là:ệ ượ ựA. (1) (2) (3) (4)B. (4) (1) (2) (3)C. (2) (3) (4) (1)D. (2) (3) (1) (4)Câu 2: Hi ng con lai có năng su t, ph ch t, ch ng ch u, kh năng sinhệ ượ ảtr ng và phát tri tr là:ưở ượ ọA. thoái hóa gi ngốB. th laiư ếC. thấ ụD. siêu tr iộCâu 3: Ngu nguyên li làm ch gi ng làồ ớA. các bi pế ợB. các bi bi nế ếC. các ADN tái pổ ợD. các bi pế ợCâu 4: Phát bi nào sau đây là đúng th lai?ể ếA. th lai bi hi cao nh FƯ ờ1 sau đó gi qua các th .ả ệB. th lai bi hi FƯ ờ1 sau đó tăng qua các th .ầ ệC. th lai bi hi con lai cao hay th không ph thu vào ng genƯ ượ ặđ ng có trong ki gen.ồ ểD. th lai bi hi con lai cao hay th ph thu vào ng gen ngƯ ượ ồd có trong ki gen.ị ểCâu 5: Khi nói th lai, phát bi nào sau đây là đúng?ề ểA. Khi lai gi cá th thu cùng dòng thu ch ng luôn cho con lai có th lai.ữ ếB. Khi lai gi dòng thu ch ng có ki gen khác nhau, th lai bi hi iữ ờF1 sau đó tăng qua các th .ầ ệC. Khi lai gi dòng thu ch ng có ki gen khác nhau, phép lai thu có th khôngữ ểcho th lai nh ng phép lai ngh ch có th cho th lai và ng i.ư ượ ạD. Các con lai F1 có th lai luôn gi làm gi ng.ư ượ ốCâu 6: Khi nói th lai, phát bi nào sau đây sai?ề ểA. th lai thu ng gen có trong ki gen con lai.Ư ượ ủB. th lai bi hi cá nh FƯ ờ1 phép lai khác dòng.ủC. th lai có th duy trì và ng ng ph ng pháp th ph ho giaoƯ ượ ươ ặph n.ố ầD. th lai ng ng trong phép lai kinh .Ư ượ ếCâu 7: cây tr ng, duy trì và cùng th lai ng ta có th ngố ườ ụA. sinh sinh ngả ưỡB. sinh tínhả ữDOC24.VN 1C. th ph nự ấD. lai khác thứCâu 8: Thành ch gi ng cây tr ng nh ta là ch gi ngự ướ ốA. lúa B. cà chuaC. uư D. nhoCâu 9: Có bao nhiêu phát bi sau đây đúng?ể(1) trong nh ng gi thuy gi thích di truy th lai cộ ượnhi ng th nh là gi thuy siêu tr i.ề ườ ộ(2) ra nh ng con lai có ki gen ng nh ng ta th ng ng ph ngể ườ ườ ươpháp gây bi n.ộ ế(3) Ng ta ra nh ng con lai khác dòng có th lai cao ng vào đíchườ ụkinh .ế(4) Khi lai gi các dòng bào xoma thu cùng loài ra các th song nh i.ữ ộA. B. 2C. D. 4Câu 10: Khi nói th lai, có bao nhiêu phát bi sau đây không đúng?ề ể(1) th lai bi hi cao nh FƯ ờ1 sau đó gi qua các th .ả ệ(2) con lai, th lai cao hay th không ph thu vào tr ng thái vỞ ềnhi gen khác nhau.ề ặ(3) Khi lai gi cá th thu cùng dòng thu ch ng luôn cho con lai có th lai.ữ ế(4) Khi lai gi dòng thu ch ng có ki gen khác nhau, phép lai thu có thữ ểkhông co th lai nh ng phép lai ngh ch có th cho th lai và ng i.ư ượ ạ(5) Các con lai F1 có th lai luôn gi làm gi ng.ư ượ ốA. B. 2C. D. 4Câu 11: Trong các ph ng pháp sau đây, có ph ng pháp ngu bi diươ ươ ịtruy cho ch gi ng?ề ố(1) Gây bi n.ộ (2) Lai tính.ữ (3) ADN tái p.ạ ợ(4) Lai bào sinh ng.ế ưỡ (5) Nuôi mô bào th t.ấ ậ(6) truy phôi.ấ (7) Nhân vô tính ng t.ả ậA. B. 7C. D. 5DOC24.VN 2Đáp án ng gi iướ ả1 10 11 CDOC24.VN