Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 31

37f455578cb7637af12672001c729a1a
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-11-02 14:36:32 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 360 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 10 bài 31ắ ọCâu 1: Đi nào sau đây là đúng khi nói virut kí sinh th t?ề ậA. Virut kí sinh th xâm nh vào bào th thông qua th th hi uở ệtrên bào th tề ậB. Virut kí sinh th xâm nh vào bào th qua sinh ch gi aở ữcác bào th tế ậC. Côn trùng khi chích vào th th đã giúp virut kí sinh th xâm nh vàoơ ật bào th tế ậD. A, và CảCâu 2: Ch gi ng cây tr ng ch nh, sinh ng ru ng và tiêu di trungọ ậgian truy nh là nh ng bi pháp nh có các ph tr ng tr khôngề ọnhi virut. Lí do lõi là vìễ ốA. Các bi pháp này làm, không nhi công cệ ứB. Ch có thu ch ng virut kí sinh th tư ậC. Thu ch ng virut kí sinh th có giá tố ắD. A, và CảCâu 3: Virut kí sinh côn trùng làởA. Virut có ch là côn trùngậ ủB. Bám trên th côn trùngơ ểC. Ch kí sinh côn trùngỉ ởD. và CảCâu 4: Đi nào sau đây không đúng khi nói ch lây truy virut kí sinh ởnh ng lo côn trùng ăn lá cây?ữ ạA. Côn trùng ăn lá cây ch virutứB. Ch ki trong ru côn trùng phân gi th c, gi phóng virutấ ảC. Virut xâm nh vào th côn trùng qua bào ru ho qua ch ch huy aậ ủcôn trùngD. Virut xâm nh qua da côn trùngậ ủCâu 5: Đi nào sau đây không đúng khi nói cách phòng ch ng nh ng nh virut ởng i?ườA. ng cách li hoàn toàn ng tố ậB. Tiêu di nh ng ng trung gian truy nh nh mu anophen, mu n…ệ ằC. Phun thu di côn trùng là ng trung gian truy nhố ệD. Dùng th ăn, ng không có nh là các virutứ ệCâu 6: Inteferon có nh ng kh năng nào sau đây?ữ ảA. Ch ng virutốB. Ch ng bào ung thố ưC. Tăng ng kh năng mi chườ ịD. A, và CảCâu 7: Đi nào sau đây không đúng gen IFN?ề ềA. bào ng có gen IFNế ườB. gen phago không ch gen IFNệ ứC. Có th ng kĩ thu di truy gen IFN vào gen virutể ủD. Trong xu inteferon, ng ta găn gen IFN vào gen vi khu nả ườ ẩCâu 8: Đi nào sau đây là đúng thu tr sâu virut?ề ừA. Là thu tr sâu nhi virutố ễB. Là thu tr sâu ng tiêu di virutố ệDOC24.VN 1C. Là ch ph ch virut mà nh ng virut này gây cho sâu nh nh;ế ịch ph này ng làm thu tr sâuế ượ ừD. Là ch ph nh ng ch là protein mà các protein này nên tế ượ ừnh ng gen thu gen virutữ ủĐáp ánCâu 1: C. Côn trùng khi chích vào th th đã giúp virut kí sinh th xâmơ ậnh vào bào th tậ ậCâu 2: B. Ch có thu ch ng virut kí sinh th tư ậCâu 3: A. Virut có ch là côn trùngậ ủCâu D. Virut xâm nh qua da côn trùngậ ủCâu 5: A. ng cách li hoàn toàn ng tố ậCâu D. A, và CảCâu 7: D. Trong xu inteferon, ng ta găn gen IFN vào gen vi khu nả ườ ẩCâu C. Là ch ph ch virut mà nh ng virut này gây cho sâu nh tế ấđ nh; ch ph này ng làm thu tr sâuị ượ ừDOC24.VN