Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-05-03 09:08:15 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 338 | Lượt Download: 1 | File size: 0.031758 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17
1. Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng
trong quá trình nào sau đây?
A. Hóa tổng hợp
B. Hóa phân li
C. Quang tổng hợp
D. Quang phân li
2. Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?
A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo
C. Thực vật và nấm
D. Thực vật và động vật
3. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?
A. Khí oxi và đường
B. Đường và nước
C. Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng
D. Khí cacbonic và nước
4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật
5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế của quang hợp?
A. Pha sáng diễn ra trước, pha tối diễn ra sau
B. Pha tối diễn ra trước, pha sáng diễn ra sau
C. Pha sáng và pha tối diễn ra đồng thời
D. Chỉ có pha sáng, không có pha tối
6. Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?
(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp
(3) Là quá trình oxi hóa nước
(4) Nhất thiết phải có ánh sáng
Những phương án trả lời đúng là
A. (1), (2), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (3)
D. (1), (4)
7. Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?
A. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng
B. Nước được phân li và giải phóng điện tử
C. Cacbohidrat được tạo ra
D. Hình thành ATP
8. Trong quang hợp, oxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây?
A. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
B. Quang phân li nước
C. Các phản ứng oxi hóa khử
D. Chuỗi truyền electron
DOC24.VN
1

9. Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ
A. Quá trình quang phân li nước
B. Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích động
C. Hoạt động của chuỗi truyền electron
D. Sự hấp thụ năng lượng của nước
10. Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?
A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục
B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước
C. O2 được giải phóng ra khí quyển
D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối
11. Pha tối quang hợp xảy ra ở cấu trúc nào sau đây?
A. chất nền của lục lạp
B. các hạt grana
C. màng tilacoit
D. các lớp màng của ll
12. Năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yếu lấy từ
A. Ánh sáng mặt trời
B. ATP do các ti thể trong tế bào cung cấp
C. ATP và NADPH từ pha sáng của quang hợp
D. Tất cả các nguồn năng lượng trên
13. Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối
(1) Giải phóng oxi
(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat
(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước
(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP
(5) Sinh ra nước mới
Những phương án trả lời đúng là
A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (3), (5)
D. (2), (5)
14. Chu trình nào sau đây xảy ra trong pha tối của quá trình quang hợp?
A. Chu trình Canvin
B. Chu trình Crep
C. Chu trình Cnop
D. Cả A, B, C
15. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đường được tạo ra trong pha sáng
B. Khí oxi được giải phóng trong pha tối
C. ATP sinh ra trong quang hợp là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho tế bào
D. Oxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước

DOC24.VN
2

Đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17
Câu 1: C. Quang tổng hợp
Câu 2: B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo
Câu 3: D. Khí cacbonic và nước
Câu 4: C. Pha sáng diễn ra trước, pha tối diễn ra sau
Câu 5: A. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
Câu 6: A. (1), (2), (4)
(1) Diễn ra ở các tilaoit
(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp
(4) Nhất thiết phải có ánh sáng
Câu 7: C. Cacbohidrat được tạo ra
Câu 8: B. Quang phân li nước
Câu 9: C. Hoạt động của chuỗi truyền electron
Câu 10: B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước
Câu 11: A. chất nền của lục lạp
Câu 12: C. ATP và NADPH từ pha sáng của quang hợp
Câu 13: D. (2), (5)
(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat
(5) Sinh ra nước mới
Câu 14: A. chu trình Canvin
Câu 15: D. Oxi sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước

DOC24.VN
3