Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 3, 4, 5: Di truyền học quần thể, Di truyền học người

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:43:18 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 3, 4, 5:
Di truyền học quần thể, Di truyền học người
Câu 1: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
(1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
(3) Lai các dòng thuần chủng với nhau.
Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:
A. (1) → (2)→ (3)
B. (1) → (3) → (2)
C. (2) → (3) → (1)
D. (3) → (1) → (2)
Câu 2: Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là
A. đột biến gen
B. đột biến NST
C. biến dị tổ hợp
D. biến dị đột biến
Câu 3: Cho các thành tự sau:
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chin quả bị bất hoạt.
(3) Tạo giống dâu tằm tứ bội.
(3) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten trong hạt.
(4) Tạo giống dưa hấu đa bội
Các thành tự được tạo ra bằng công nghệ gen là
A. (3) và (4)
B. (1) và (3)
C. (1) và (2)
D. (2) và (4)
Câu 4: Để tạo dòng thuần ổn định trong chọn giống cây trồng, phương pháp hiệu quả
nhất là
A. lưỡng bội hóa các tế bào đơn bội của hạt phấn
B. tứ bội hóa các tế bà thu được do lai xa
C. lai các tế bào sinh dưỡng của 2 loài khác nhau
D. cho tự thụ phấn bắt buộc
Câu 5: Cho các phương pháp sau:
(1) Nuôi cấy mô tế bào.
(2) Sinh sản sinh dưỡng.
(3) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.
(4) Tự thu phấn bắt buộc.
Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của 1 giống có ưu th ế lai, các ph ương
pháp sẽ được sử dụng là:
A. (1) và (2)
B. (1), (2) và (3)
C. (1), (2), (3) và (4)
D. (1) và (3)
Câu 6: Các phát biểu dưới đây nói về thể truyền sử dụng trong công ngh ệ gen, phát
biểu nào là đúng?

DOC24.VN
1

A. Thành phần có thể được sử dụng làm thể truyền gồm plasmit, vi khuẩn E. coil và
virut.
B. Thể truyền có chứa các enzim cắt và nối cho phép tạo ra ADN tái tổ hợp.
C. Thể truyền giúp tế bào nhận phân chia đồng đều vật chất di truy ền v ề các t ế bào
con khi tế bào phân chia.
D. Thể truyền giúp đoạn gen mới có thể tồn tại, nhân lên và ho ạt đ ộng đ ược trong t ế
bào nhận.
Câu 7: Trong số các xu hướng sau:
(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.
(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.
(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.
(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.
(5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.
(6) Đa dạng về kiểu gen.
(7) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện.
Những xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao phối gần là:
A. (1), (3), (5) và (7)
B. (2), (3), (5) và (7)
C. (2), (3), (5) và (6)
D. (1), (4), (6) và (7)
Câu 8: Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp
gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp còn mẹ thì ngược l ại. Có bao nhiêu ki ểu giao ph ối có
thể xảy ra?
A. 16
B. 256
C. 32
D. 62
Câu 9: Ba gen nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau. Trong đó gen thức nhất có 3
alen, gen thứ hai có 4 alen, gen thứ ba có 5 alen. Tính s ố ki ểu gen d ị h ợp t ối đa có th ể
có trong quần thể.
A. 900
B. 840
C. 180
D. 60
Câu 10: Quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây đang có c ấu trúc di truy ền theo
định luật Hacđi – Vanbec?
A. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,5AA : 0,25Aa : 0,04aa.
B. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 1Aa.
C. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 1aa.
D. Quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA : 0,28Aa : 0,36aa.
Câu 11: Một quần thể tự thụ phấn bắt buộc, thế hệ xuất phát có t ần s ố các ki ểu gen
là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Biết rằng, các cá thể aa không có kh ả năng sinh s ản nh ưng
vẫn sinh sống bình thường. Dự đoán nào sau đây đúng?
A. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở F1 chiếm 1/3
B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở F2 chiếm 20%
C. Tỉ lệ kiểu gen không thay đổi qua các thế hệ
D. Ở F3, tỉ lệ kiểu gen mang alen lặn lớn hơn tỉ lệ kiểu gen không mang alen lặn
Câu 12: Cho các biện pháp:
(1) Tư vấn sàng lọc trước khi sinh.
(2) Tạo môi trường trong sạch.
(3) Sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để bảo vệ mùa màng.
DOC24.VN
2

(4) Sử dụng hóa chất để bảo quản thực phẩm.
(5) Sử dụng phân bón hóa học nồng độ cao để tăng năng suất.
Trong các biện pháp trên, số biện pháp giúp bảo vệ vốn gen loài người là:
A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
Câu 13: Khi nói về hội chứng Đao ở người, có bao nhiêu nội dung dưới đây là đúng?
(1) Bệnh do đột biến mất đoạn NST số 21.
(2) Cơ chế gây bệnh là do rối loạn phân li cặp NST số 21, xảy ra trong quá trình gi ảm
phân hình thành giao tử ở bố hoặc ở mẹ.
(3) Bệnh gặp phổ biến ở nam giới, rát hiếm gặp ở nữ giới.
(4) Trong cơ thể của người bị hội chứng Đao, tế bào có 47 NST.
(5) Hội chứng Đao là hội chứng phổ biến nhất trong các hội chứng do đột biến NST vì
NST số 21 rất nhỏ và chứa ít gen.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 14: Khi nói về NST giới tính, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận đ ịnh
dưới đây?
(1) NST giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xoma.
(2) Trên NST giới tính, chỉ mang gen quy định tính đực, cái của loài.
(3) Gen trên NST giới tính Y chỉ di truyền cho đời con ở giới XY.
(4) Trong cùng 1 loài, cặp NST giới tính của con đực giống v ới cặp NST gi ới tính c ủa
con cái.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 15: Phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp làm tiêu bản quan sát b ộ
NST. Bằng phương pháp này người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của nh ững
bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?
(1) Hội chứng siêu nữ (2) Hội chứng Claiphento
(3) Bệnh pheninketo niệu (4) Bệnh mù màu
(5) Tật có túm lông ở vành tai (6) Hội chứng tiếng khóc mèo kêu
Phương án đúng là
A. (1), (3) và (5)
B. (3), (4) và (6)
C. (2), (5) và (6)
D. (1), (2) và (6)
Câu 16: Có 1 bệnh nhân nam bị đột biến số lượng NST, khi xét nghiệm tế bào học thì
thấy trong mỗi tế bào sinh dưỡng đang ở kì giữa của nguyên phân đ ếm đ ược 47 NST
kép. Bệnh nhân đó có thể bị bệnh hoặc hội chứng nào sau đây?
A. Hội chứng Đao, Claiphento hoặc 3X
B. Hội chứng Claiphento hoặc hội chứng siêu nữ
C. Hội chứng Đao, ung thư máu hoặc Claiphento
D. Hội chứng Đao hoặc Claiphento
Câu 17: Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen
trội tương ứng A quy định da bình thường. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen l ặn m
nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, alen trội tương ứng M
quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau:

DOC24.VN
3

Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong sơ đồ phả hệ. C ặp
vợ chồng III.14 – III.14 trong phả hệ sinh một đứa con trai IV.16. Xác suất để đứa con
này chỉ mắc 1 trong 2 bệnh trên là:
A. 13/40
B. 3/16
C. 17/40
D. 81/200
Câu 18: Xét một gen có 2 alen, A trội hoàn toàn so với a. M ột quần th ể ban đầu có t ỉ
lệ kiểu hình trội chiếm 90%. Sau 5 thế hệ tự phối, tỉ lệ cá thể dị h ợp trong quần th ể
còn lại bằng 1,875%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên.
A. 0,0375AA + 0,8625Aa + 0,1aa = 1
B. 0,6AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1
C. 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1
D. 0,8625AA + 0,0375Aa + 0,1aa = 1
Câu 19: Ở người alen A: mắt đen, a: mắt nâu; B: không bị bệnh pheninketo ni ệu (bình
thường), b: bệnh pheninketo niệu. Các gen này nằm trên NST thường. M ột c ặp v ợ
chồng bình thường sinhh người con đầu lòng mắt nâu và bị bệnh pheninketo ni ệu. H ọ
dự định sinh tiếp 2 người con. Nếu họ muốn sinh 2 người con đều mắt đen và không
bị bệnh thì khả năng thực hiện mong muốn đó là bao nhiêu %? Bi ết r ắng, hai gen này
phân li độc lập.
A. 27/256
B. 81/256
C. 243/256
D. 1024/4096

DOC24.VN
4

1-C

2-C

3-B

Đáp án - Hướng dẫn giải
4 -A
5 -A
6-D
7 -A

8-B

9-B

10 - C

11 - B 12 - B 13 - C 14 - A 15 - D 16 - D 17 - A 18 - C 19 - B
Câu 17:
– Xét bệnh bạch tạng:
+ Nữ 8 bạch tạng có kiểu gen aa → nữ 13 có da bình thường kiểu gen là Aa.
+ Nam 4 bạch tạng có kiểu gen aa → nữ 9 có da bình th ường ki ểu gen là Aa. N ữ 11
bạch tạng có kiểu gen aa → nữ 5, nam 6 có da bình th ường ki ểu gen là Aa → nam 10
bình thường sẽ có kiểu gen với xác suất: 1/3 AA : 2/3 Aa.
+ Nữ 9 (Aa) x nam 10 (1/3AA : 2/3Aa) → nam 14 bình thường (2/5AA : 3/5Aa).
→ Nữ 13 (Aa) x nam 14 (2/5AA : 3/5Aa)
→ Sinh con bị bệnh bạch tạng với xác suất là 1/2 x 3/10 = 3/20
→ Sinh con bình thường với xác suất = 1 – 3/20 = 17/20
- Xét bệnh mù màu:
+ Nam 12 bị mù màu kiểu gen XmY → nữ 8 bình thường có kiểu gen XMXm
+ Nam 7 (XMY) x nữ 8 (XMXm) → nữ 13 bình thường sẽ có kiểu gen với xác suất:
1/2 XMXM : 1/2 XMXm
→ Nữ 13 (1/2 XMXM : 1/2 XMXm) x nam 14 (XMY):
+ Sinh con trai bị mù màu với xác suất = 1/4 x 1 = 1/4 (trường hợp này đ ứa con h ọ sinh
ra đã là con trai).
+ Sinh ra con trai bình thường với xác suất = 1 – 1/4 = 3/4
Vậy xác suất đứa con trai này chỉ mắc 1 trong 2 bệnh trên là = 3/20 x 3/4 + 17/20 x 1/4
= 13/40 → Đáp án A
Câu 18:
Từ đề bài → Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp aa = 10%.
Xét quần thể ban đầu có cấu trúc: (0,9 – x) AA : x Aa : 0,1aa.
Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen dị hợp = x x 1/25 = 1,875% → x = 0,6.
→ Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1
→ Đáp án C.
Câu 19:
– Vợ bình thường x Chồng bình thường → Con mắt nâu bị bệnh → Kiểu gen của bố
và mẹ đều là AaBb.
P: AaBb x AaBb → Tỉ lệ con sinh ra có mắt đen và không b ị b ệnh (A-B-) = 3/4 x 3/4 =
9/16.
Khả năng họ thực hiện được mong muốn sinh 2 người con đều mắt đen và không bị
bệnh là: 9/16 x 9/16 = 81/256.

DOC24.VN
5