Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:45:36 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Câu 1: Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Ki ểu gen AA làm
trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không v ảy s ẽ cho t ỉ l ệ
kiểu hình ở đời con là:
A. 1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy
B. 100% cá chép không vảy
C. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy
D. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy
Câu 2: Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy đ ịnh không s ừng, ki ểu
gen Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gen này nằm trên NST
thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng đ ược F1, cho F1 giao ph ối
với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là:
A. F1: 100% có sừng; F2: 1 có sừng : 1 không sừng
B. F1: 100% có sừng; F2: 3 có sừng : 1 không sừng
C. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 3 có sừng : 1 không sừng
D. F1: 1 có sừng : 1 không sừng; F2: 1 có sừng : 1 không sừng
Câu 3: Ở một loài thực vật, tính trạng màu s ắc hoa do 1 gen có hai alen quy đ ịnh. Cho
cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1
toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 25%
cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng s ự biểu hiện c ủa gen
không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các k ết
luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Đời con của 1 cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có ki ểu gen đ ồng h ợp
tử và cây có kiểu gen dị hợp tử.
(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa tr ắng, thu đ ược đ ời con có ki ểu
hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng 1 gen.
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 4: Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi 1 gen nằm trên NST thường có 4
alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám
và alen Cw quy định lông trắng. Trông đó alen Cb trội hoàn toàn so với các alen Cy, Cg và
Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen C g và Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen C w.
Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đ ột bi ến. Theo lí
thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1) Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đ ời con có t ối đa 4 lo ại ki ểu gen
và 3 loại kiểu hình.
(2) Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhi ều lo ại ki ểu
gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa 2 cá thể có cùng kiểu hình.
(3) Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai gi ữa cá th ể lông
vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại ki ểu gen và 3 lo ại ki ểu
hình.
(4) Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa 2 cá th ể lông đen cho đ ời con
có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1.
(5) Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có ít nhất 2 loại kiểu gen.
A. 2
B. 1
DOC24.VN
1

C. 3
D. 4
Câu 5: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy
định thân thấp, alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so v ới b quy đ ịnh hoa vàng, 2
cặp gen này cùng nằm trên cặp NST số 1, alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so
với alen d quy định quả dài, cặp gen này nằm trên cặp NST số 2. Cho giao ph ấn gi ữa 2
cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp 3 c ặp gen. Cho F1 giao ph ấn v ới nhau đ ược
F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 12%. Biết hoán
vị xảy ra trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái v ới t ần s ố bằng nhau. Tính
theo lí thuyết, kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở đời F2 chiếm tỉ lệ
A. 4,95%
B. 66%
C. 30%
D. 49,5%
Câu 6: Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 căp gen và di
truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- : 3aabb thì ki ểu
gen của P và tần số hoán vị gen là:
A. AB//ab x AB//ab; hoán vị 2 bên với f = 25%
B. Ab//aB x aB//ab; f = 8,65%
C. AB//ab x Ab//ab; f = 25%
D. Ab//aB x Ab//ab; f = 37,5%
Câu 7: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy
định thân thấp, alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so v ới alen b quy đ ịnh qu ả dài.
Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp NST. Cây dị hợp tử v ề 2 c ặp gen giao ph ấn
với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả
tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân th ấp, qu ả tròn : 60 cây thân th ấp, qu ả
dài. Cho biết không có đột biến xảy ra và diễn biến giảm phân tương tự ở bố mẹ. Tần
số hoán vị giữa 2 gen nói trên là
A. 12%
B. 6%
C. 24%
D. 36%
Câu 8: Trong một phép lai phân tích cây quả tròn, hoa vàng, thu đ ược k ết quae 42 cây
quả tròn, hoa vàng; 108 cây quả tròn, hoa trắng; 258 cây quả dài, hoa vàng; 192 cây
quả dài, hoa trắng. Biết rằng màu sắc hoa do một gen quy định. Ki ểu gen c ủa b ố m ẹ
trong phép lai phân tích trên có thể là:

Câu 9: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do 1 gen có 2 alen quy
định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng n ằm trên 1 NST th ường, hoán v ị gen
xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thu ần ch ủng
có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P),
DOC24.VN
2

thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không x ảy ra đ ột
biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận dưới đây không đúng ở F2?
(1) Có 10 loại kiểu gen.
(2) Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
(3) Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.
(4) Có 4 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: Ở quả cà chua, tính trạng màu sắc, hình dạng quả, mỗi tính trạng do m ột gen
quy định. Đem 2 cây thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu d ục lai v ới nhau thu
được F1 100% cây quả đó, tròn. Cho F1 lai với nhau thì ở F2 th ấy xu ất hi ện 4 ki ểu
hình trong đó cây quả đỏ, bầu dục chiếm 9%.
Nhận xét nào sau đây là đúng:
(1) Hoán vị gen với f = 36%
(2) Hoán vị gen với f = 48%
(3) Hoán vị gen với f = 20%
(4) Hoán vị gen với f = 40%
A. (1) và (2)
B. (3) và (4)
C. (1)
D. (1) và (3)
Câu 11: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy
định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi 2 gen, mỗi gen có 2 alen (B,
b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) d ị h ợp t ử v ề 3 c ặp gen trên lai
phan tích, thu được Fa có kiểu hình phân li theo t ỉ l ệ 7 cây thân cao, hoa đ ỏ : 18 cây
thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đ ỏ. Trong các
kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Kiểu gen của (P) là AB//ab Dd.
(2) Ở Fa có 8 loại kiểu gen.
(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp t ử l ặn v ề 3 c ặp
gen chiếm tỉ lệ 0,49%.
(4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại ki ểu gen và 4 lo ại
kiểu hình.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 12: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao tr ội hoàn toàn so v ới
alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định
hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu đ ược F1. Bi ết r ằng không
có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ kiểu hình sau đây, có t ối đa bao nhiêu
tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp ở F1?
(1) 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
(2) 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
(3) 100% cây thân thấp, hoa đỏ.
(4) 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
(5) 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
DOC24.VN
3

Câu 13: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của NST
giới tính X có 2 alen, alen A quy định lông vằn tr ội hoàn toàn so v ới alen a quy đ ịnh
lông không vằn. Gen quy định chiều cao chân nằm trên NST thường có 2 alen, alen B
quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy đ ịnh chân th ấp. Cho gà tr ống lông
vằn, chân thấp thuần chủng giao phối với gà mái lông không vằn, chân cao thu ần
chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau để tạo ra F2. D ự đoán nào sau đây v ề
kiểu hình ở F2 là đúng?
A. Tất cả gà lông không vằn, chân cao đều là gà trống
B. Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân thấp
C. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông vằn, chân cao
D. Tỉ lệ gà trống lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông không vằn, chân cao.
Câu 14: Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực m ắt tr ắng (P), thu
được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có ki ểu hình
phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ru ồi mắt tr ắng
đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi gi ấm do m ột gen có 2 alen quy
định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở F2 có 5 loại kiểu gen.
B. Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có kiểu gen phân li
theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.
C. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ
lệ 81,25%.
D. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có 2 loại kiểu gen.
Câu 15: Biết một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li
độc lập và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AabbDd cho tỉ l ệ ki ểu hình
lặn về cả 3 cặp tính trạng là
A. 1/16
B. 1/32
C. 9/64
D. 1/64
Câu 16: Cho phép lai P: ♂Aa//aB DE//de x ♀AB//ab De//dE. Biết các gen đ ều n ằm trên
NST thường; A và B cách nhau 20cM và xảy ra hoán vị gen trong phát sinh giao t ử c ủa
2 bên bố mẹ; D và E cách nhau 40cM và chỉ xảy ra hoán v ị ở bên m ẹ, bên b ố không có
hoán vị. Tổng số loại kiểu gen thu được ở đời F1 là
A. 81 kiểu gen
B. 100 kiểu gen
C. 64 kiểu gen
D. 70 kiểu gen

DOC24.VN
4

1-D

2-D

3-C

Đáp án - Hướng dẫn giải
4-A
5-C
6-C

7-C

8-A

9-A

10 - D
11 - B
12 - A
13 - B
14 - C
15 - B
16 - D
Câu 4:
(1) sai, ví dụ: CbCg (đen) x CbCy (đen) → Đời con: CbCb : CbCy : CbCg : CyCg (4 kiểu
gen, 2 kiểu hình).
(2) sai, ví dụ: CbCg (đen) x CgCg (xám) → Đời con: CbbCg : CgCg (2 kiểu gen, 2 kiểu
hình).
(3) đúng, ví dụ: CyCw (vàng) x CgCw (lông xám) → Đời con: CyCg : CyCw : CgCw :
CwCw (4 kiểu gen, 3 kiểu hình).
(4) đúng, 3 phép lai đó là: CbCy : CbCg; CbCg : CbCw; CbCy : CbCw.
(5) sai, vì ít nhất chỉ cho 1 loại kiểu gen, ví dụ: CgCg (xám) x CbCb (đen) → CbCg
Câu 5:
F1: AaBbDd x AaBbDd → thân thấp, vàng, tròn (aabbD-) = 12% → aabb = 12% : 75% =
16% → A-B- = 50% + 16% = 66%; A-bb = aaB- = 9%.
Kiểu hình mang 2 tính trạng trội ở F2 = A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- = 0,66 x 0,25 +
0,09 x 0,75 + 0,09 x 0,75 = 0,3 = 30% → Đáp án C.
Câu 9:
(1), (2), (4) đúng; (3) sai → Đáp án A.
Câu 10:
(1) đúng trong trường hợp hoán vị gen xảy ra một bên bố hoặc mẹ.
(3) đúng trong trường hợp hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên bố và mẹ.
Câu 11:
– Xét cặp tính trạng chiều cao cây: Lai phân tích (BbDd x bbdd) thu đ ược k ết qu ả
cao/thấp = 1/3 → Tính trạng chiều cao cây do 2 c ặp gen t ương tác b ổ sung ki ểu 9 : 7
quy định.
- Nếu 2 cặp tính trạng trên phân li độc lập thì tỉ lệ phân li ở Fa = (1cao : 3 thấp) (1 đỏ :
1 trắng) = 1 : 1 : 3 : 3 ≠tỉ lệ bài ra → Có hiện tượng hoán vị gen, 1 trong 2 c ặp gen quy
định tính trạng chiều cao cây liên kết với cặp gen quy định tính trạng màu sắc hoa, giả
sử cặp (A, a) liên kết với cặp (B, b).
Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng aaB-D- = 18% = aaB- x 0,5 Dd
→ aaB- = 36% = aB x 1ab → aB = Ab = 36% → AB = ab = 14% → Ki ểu gen c ủa (P) là
Ab//aB Dd ; f = 28% → (1) sai.
(2) đúng: Ở Fa có 8 x 1 = 8 loại kiểu gen.
(3) đúng: (P) Ab//aB Dd; f = 28% tự thụ phấn, theo lí thuy ết, ở đ ời con ki ểu gen đ ồng
hợp tử lặn về 3 cặp gen (ab//ab dd) = 0,14 x 0,14 x 0,25 = 0,0049 = 0,49%.
(4) sai: Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 10 x 3 = 30 loại ki ểu
gen và 2 x 2 = 4 loại kiểu hình.
Câu 12:
(3) bắt gặp trong trường hợp cả 3 cây thân thấp hoa đỏ đem tự thụ ph ấn đ ều có ki ểu
gen aaBB.
(1) bắt gặp trong trường hợp cả 3 cây đều có kiểu gen aaBb.
(2) là trường hợp trong 3 cây có 1 cây aaBB và 2 cây aaBb.
(4) là trường hợp trong 3 cây có 1 cây aaBb và 2 cây aaBB.
Câu 13:
Trống vằn, chân thấp thuần chủng XAXA bb x mái không vằn, chân cao XaY BB
DOC24.VN
5

F1: 1/2 XAXa Bb : 1/2XAY bb
F2: 1/6 XAY bb : 1/6XaY bb → Tỉ lệ gà mái lông vằn, chân thấp bằng tỉ lệ gà mái lông
không vằn, chân thấp.
Câu 16:
AB//ab x Ab//aB → F1 cho 10 loại kiểu gen (hoán vị 2 bên).
DE//de x De//dE → F1 cho 7 loại kiểu gen (hoán vị 1 bên).
→ Tổng số loại kiểu gen thu được ở F1 10 x 7 = 70.

DOC24.VN
6