Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:44:26 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh 12 Ôn tập Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
Câu 1: Ở một loài thực vật, bộ NST lưỡng bội 2n = 16. Quá trình nguyên phân liên
tiếp 5 lần từ tế bào sinh dục sơ khai đã cần moi trường cung cấp nguyên liệu t ương
đưỡng 527 NST. Tế bào sinh dục sơ khai có bộ NST như thế nào?
A. Tế bào có bộ NST là 2n+ 1
B. Tế bào có bộ NST là 2n
C. Tế bào có bộ NST là 2n - 1
D. Tế bào có bộ NST là 2n +2
Câu 2: Nếu số lượng NST trong một tế bào lưỡng bội ở pha G1 của chu kì tế bào là
24, thì số phan tử ADN của một tế bào ở kì sau của giảm phân I sẽ là
A. 96
B. 12
C. 24
D. 48
Câu 3: Một đoạn polipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val – Trp – Lys – Pro. Bi ết
rắng các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys –
AAG; Pro – XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đo ạn polipeptit
nói trên có trình tự nucleotit là:
A. 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’
B. 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’
C. 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’
D. 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’
Câu 4: Một gen ở tế bào nhân sơ có 2400 nucleotit. Trên mạch 1 của gen, hiệu s ố tỉ lệ
% giữa A với T bằng 20% số nucleotit của mạch. Trên mạch 2 có số nucleotit lo ại A
chiếm 15% số nucleotit của mạch và bằng 1/2 spps nucleotit của G. Khi gen phiên mã
mộ số lần đã lấy từ môi trường nội bào 540 nucleotit loại U. Số l ượng nucleotit từng
loại trên mARN được tổng hợp từ gen nói trên là:
A. A=180, U=420, X=360, G=240
B. A=840, U=360, X=720, G=480
C. A=180, U=420, X=240, G=360
D. A=420, U=180, X=360, G=240
Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng với cơ chế điều hòa hoạt đ ộng gen trong
operon Lac ở vi khuẩn đường ruột E. coli?
A. Khi môi trường có lactozo và không có lactozo, gen R đ ều t ổng h ợp protein ức ch ế
để điều hòa hoạt động của operon Lac.
B. Vùng khởi động là trình tự nucleotit mà enzim ARN polimeraza bám vào đ ể kh ởi
đầu phiên mã.
C. Mõi gen cấu trúc Z, Y, A đều có một vùng điều hòa bao gồm vùng kh ởi đ ộng và
vùng vận hành.
D. Vùng vận hành là trình tự nucleotit có thể liên k ết v ới protein ức ch ế làm ngăn c ản
sự phiên mã.
Câu 6: Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên k ết photphodieste n ối gi ữa
các nucleotit. Gen trội D chứa 17,5% số nucleotit loại T. Gen l ặn d có A = G = 25%.
Trong trường hợp chỉ xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình
thường thì loại giao tử nào sau đây không thể được tạo ra?
A. Giao tử có 1275 T
B. Giao tử có 1275 X
C. Giao tử có 525 A
D. Giao tử có 1500 G
DOC24.VN
1

Câu 7: Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu
trúc ở tế bào nhân thực thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao?
A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của ADN, trên đó làm khuôn
mẫu sinh tổng hợp protein
B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN s ơ khai đã lo ại b ỏ
vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen.
C. Không có loại mARN nào ngắn hơn vì sau khi đ ược t ổng h ợp, mARN s ơ khai đã
loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen
D. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN s ơ khia đã được
loại bỏ các đoạn intron và nối các đoạn exon để tạo thành mARN trưởng thành.
Câu 8: Ở một loài thực vật, các đổ biến thể một nhiễm vẫn có sức sống và khả năng
sinh sản. Cho thể đột biến (2n – 1) tự thụ phấn, biết rằng các giao từ (n – 1) vẫn có
khả năng thụ tinh những các thể đột biến không nhiễm (2n – 2) đều bị chết. Tính theo
lí thuyết, trong số các hợp tử sống sotsm tỉ lệ các hợp tử mang bộ NST 2n được tạo ra
là bao nhiêu?
A. 1/3
B. 1/2
C. 1/4
D. 2/3
Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nucleotit cấu tạo nên ARN để
tổng hợp 1 phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có th ể th ực hi ện đ ược
dịch mã khi 3 loại nucleotit được sử dụng là
A. U, G và X
B. G, A và X
C. G, A và U
D. U, X và A
Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?
A. Exon là đoạn ADN mã hóa các axit amin nằm trong vùng điều hòa của gen
B. Vùng kết thúc của gen ở vi khuẩn có những trình tự nucleotit không mã hóa axit
amin
C. Mỗi gen cấu trúc có 3 trình tự nucleotit theo thứ tự: vùng điều hòa – mã hóa – k ết
thúc
D. Vùng điều hào của gen là vùng mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã
Câu 11: Nhận định nào sau đây là đúng với đột biến cấu trúc đỏa đoạn NST?
A. Đảo đoạn là nguyên nhân gây bệnh ung thư máu ở người
B. Đảo đoạn không làm thay đổi trình tự phân bố gen trên các NST
C. Đảo đoạn làm tăng hoạt tính enzim amilaza ở lúa đại mạch
D. Đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
Câu 12: Một gen của vi khuẩn E. coli có 120 chu kì xoắn, nhân đôi liên ti ếp 3 l ần t ạo
ra các gen con. Mỗi gen con phiên mã 5 lần tạo mARN. T ất c ả các phân t ử mARN đ ều
tham gia dịch mã và mỗi mARN có 5 riboxom trượt qua một l ần. S ố chuỗi polipeptit
được tồng hợp và số axit amin cần cung cấp cho quá trình dịch mã là
A. 200 và 80000
B. 25 và 59850
C. 200 và 79800
D. 75 và 29925
Câu 13: Một loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình gi ảm phân c ủa
2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong kì

DOC24.VN
2

sau I, các tế bào khác giảm phân diễn ra bình th ường. Theo lí thuy ết, khi t ất c ả các t ế
bào hoàn tất quá trình giảm phân thì số loại giao tử có 7 NST chiếm tỉ lệ
A. 2%
B. 0,5%
C. 19%
D. 0,25%
Câu 14: Cơ chế phát sinh đột biến thể lệch bội là do tác nhân gây đột biến
A. làm rối loạn sự phân li của 1 cặp NST ở kì sau của giảm phân
B. làm cho NST bị đứt gãy rồi tái kết hợp bất bình thường
C. làm cho một hoặc một số cặp NST không phân li trong phân bào
D. làm rối loạn quá trình nhân đôi hoặc trao đổi chéo của NST trong phân bào
Câu 15: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Khi riboxom tiếp xúc với codon 5’UGA3’ trên mARN thì quá trình dịch mã dừng
lại.
(2) Mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng dịch mã.
(3) Khi dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 5’ → 3’ trên phân tử mARN.
(4) Mỗi phân tử tARN có nhiều bộ ba đối mã (anticodon).
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

DOC24.VN
3

Đáp án - Hướng dẫn giải
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 B
D
A
C
A
D

1- 2- 3- 4- 512 - 13 - 14 - 15 A
D
B
D
C
C
B
C
C
Câu 4:
A2 = 15% = T1 = 15% x 2400/2 = 180 → A1 = 35% = 420.
G2 = 2A2 = 30% = X1 = 360.
G1 = 100% - 30% - 35% - 15% = 20% X2 = 240.
Môi trường cung cấp 540U = 180 x 3 = 3T 1 → Mạch 1 là mạch bổ sung, mạch 2 là
mạch gốc → Am = 420, Um = 180, Gm = 240, Xm = 360.
Câu 6:
Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên k ết photphodieste n ối gi ữa các
nucleotit → N – 2 = 2998 → N = 3000.
Gen trội D chứa 17,5% số nucleotit loại T → T = A = 525, G = X = 975.
Gen lặn d có A = G = 25% = 750.
Tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì cho các lo ại giao t ử D, d, dd
hoặc Dd.
Giao tử ở đáp án A có thể có vì 1275T = 750 + 525 tức là giao tử Dd.
Giao tử ở đáp án B có thể có vì 1275X = 750 + 525 = A + T chứ không thể là X.
Giao tử ở đáp án C có thể có vì giao tử có 525 A là giao tử D.
Giao tử ở đáp án D có thể có vì giao tử 1500 G = 750 x 2 tức là giao tử dd.
Câu 8:
Thể đột biến (2n – 1) cho giao tử n và n – 1.
Cơ thể 2n – 1 tự thụ phấn:
F1: 1/2(2n – 1) : 1/4(2n) : 1/4(2n – 2). Vì thể 2n – 2 chết nên thể 2n = 1/3.
Câu 13:
Một tế bào có cặp NST số 2 không phân li trong kì sau I cho giao t ử n – 1 và n + 1 v ới
tỉ lệ là 1/2.
20 tế bào tức là 20/2000 = 1% tế bào không phân li ở giảm phân I cho giao t ử n + 1 (có
7 NST) = 1/2 x 1% = 0,5%.

DOC24.VN
4