Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 6: Sa hành đoản ca

39653436356537363538336166343239343231326234333335636539323134626431626239393030323539396531666565656164363764646439376565356133
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 02:39 PM ngày 23-10-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 383 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr nghi Ng văn 11 bài 6: Sa hành đo caắ ả1. “Sa hành đo ca” là tác gi nào?ả ảA. Nguy Văn Siêuễ B. Cao Bá QuátC. Tùng Thi ngệ ươ D. Tuy Lí ngươ2. Bài th “Sa hành đo ca” Cao Bá Quát ra đi trong hoànơ ờc nh nào?ảA. Lúc đày làm ph ch sang Inđônêxia trên chi tàu đi công cánị ếc tri đình nhà Nguy n.ủ ễB. Lúc kh nghĩa ch ng tri đình.ở ềC. Lúc công thành danh to trên con đng khoa .ạ ườ ửD. Vi trong nh ng chuy vào kinh thi i.ế ộ3. Đa danh nào sau đây là quê ng Cao Bá Quát?ị ươ ủA. Làng Phú Th huy Gia Lâm, Hà i.ị ộB. Làng Yên Đ, huy Bình c, Hà Nam.ổ ụC. Làng Xuyên, huy Mĩ c, Nam Đnh.ị ịD. Làng Uy Vi n, huy Nghi Xuân, Hà Tĩnh.ễ ệ4. Bài th “Sa hành đo ca” Cao Bá Quát đc làm theo thơ ượ ểth nào sau đây?ơDoc24.vnA. Th do.ơ B. th (c phong)ổ ổC. Ca trù D. Th hànhể5. Nh đnh nào sau đây đúng đc đi th lo bài th “Saậ ơhành đo ca” Cao Bá Quát?ả ủA. Là th th ràng bu ch ch câu quy đnh, niêm lu t,ể ậv đi u, ...ầ ệB. hình th th đc vi ng văn xuôi, khôngộ ượ ằphân dòng, không dùng hình th dòng th làm đn nh đi u,ứ ệkhông có n.ầC. Hình th sáng tác văn ph ánh cu ng, th hi nh ngứ ữtâm, nh ng xúc nh ng ngôn hàm súc, giàu hình nhữ ảvà nh là nh đi u.ấ ệD. Còn là phong, là th th sáng tác th Đng tr sau,ọ ườ ềkhông niêm lu t, ch câu gò bó, có tính ch do, phóngị ựkhoáng, có kh năng miêu và bi hi phong phú.ả ệ6. Nhân nào sau đây là anh em sinh đôi Cao Bá Quát?ậ ớA. Cao Bá Nhạ B. Cao Bá PhongC. Cao Bá Đtạ D. Cao Bá Phùng7. Cùng Lê Duy kh nghĩa Mĩ ng th i, nhàớ ươ ảDoc24.vnCao Bá Quát “tru di tam c”, duy ch còn ng ng sót.ị ườ ốĐó là ai?A. Cao Bá Phong B. Cao Bá NhạC. Cao Bá Đtạ D. Cao Bá Phùng8. Cao Bá Quát là danh sĩ đi nào sau đây?ờA. Gia Long B. Minh ngạC. Thi Trệ D. Đc.ự ứ9. Bài th “Sa hành đo ca” th hi rõ nét nh tâm tr ng gìơ ạc Cao Bá Quát?ủA. nh phúcạ B. Căm nờC. Ngao ngán D. Tuy ngệ ọ10. Bài th ra đi trên đng Cao Bá Quát vào Hu thi. iơ ườ ớhoàn nh đó, bài th th hi suy nghĩ gì tác gi ?ả ảA. Con đng công danh ch dành cho ng có chí.ườ ườB. Con đng công danh th gian kh .ườ ổC. Con đng công danh th vô nghĩa.ườ ậD. Con đng công danh ch dành cho ng có tài năng.ườ ườDoc24.vn11. Hình nh bãi cát dài trong bài th “Sa hành đo ca” bi uả ểt ng cho đi gì?ượ ềA. Con đng công danh khoa .ườ ửB. vô cùng thiên nhiên.ự ủC. vô nghĩa ki ng i.ự ườD. chán ch ng danh i.ự ườ ợ12. Hình nh bãi cát và ng đi trên bãi cát là ng gì Caoả ườ ủBá Quát?A. Đi trên cát là vi khó nh gi ng nh con đng đi tìm côngộ ườdanh tác gi cũng nh tri đình nhà Nguy n.ủ ễB. Đi trên cát là vi không khó đi nam giàu chí.ệ ửC. Cát xu hi nhi nh ng tác gi đi qua. Nó có nghĩaấ ảt ng tr ng cho nghèo kh đáng th ng nhân dân.ượ ươ ủD. Tác gi mu phê phán nh ng mê danh i.ả ợE. Nó ng tr ng cho khát ng cháy ng nh ng ng đi tìmượ ườdanh ng đi.ọ ờ13. nghĩa “đng cùng” trong câu th “Hãy nghe ta hátẩ ườ ơkhúc đng cùng” là:ườA. Hoàn nh trái ngang, bàng.ả ẽB. Hoàn nh ti thoái ng nan (ti n, lùi đu khó).ả ưỡ ềDoc24.vnC. Hoàn nh khó khăn, c.ả ắD. Con đng không có ra.ườ ố14. Câu th “Đi nh lùi c” trong bài th “Saơ ướ ướ ơhành đo ca” Cao Bá Quát có nghĩa th nào?ả ếA. Ph ánh tình tr ng sa sút kho vì đi trên con đng dài đyả ườ ầcát.B. Ph ánh chí nhân tr tình.ả ữC. Ph ánh th trì tr kém phát tri tri đình nhàả ềNguy n.ễD. Ph ánh đi ng kh kh nghèo đói nhân dân.ả ủ15. Hai câu th “Không đc tiên ông phép ng Trèo non, iơ ượ ộsu i, gi khôn nguôi” trong bài th “Sa hành đo ca” Caoố ủBá Quát th hi tâm gì tác gi ?ể ảA. Gi thiên nhiên, hoá bày ra nh ng khó khăn cho con ng i.ậ ườB. mong đc phép tiên ng thanh th n, yên vui.Ướ ượ ảC. chán ngán vì thân mình không đt đc nguy công danh.ỗ ượ ướ ệD. chán ngán con đng danh vô nghĩa, ph đày đo thỗ ườ ểch và tâm mình.ấ ồ16. dung th văn Cao Bá Quát ph nh nh ng đi gì?ộ ềDoc24.vnA. Tác gi phê phán nh ch phong ki nhà Nguy oả ảth trì tr kém phát tri n.ủ ểB. Tình thi tha bó quê ng ng thân, sả ươ ườ ựđng nhân ái nh ng con ng lao kh .ồ ườ ổC. Ni hào ch dân c.ề ộD. Th văn Cao Bá Quát tâm phóng khoáng, trí tu pơ ấlánh, ng khai sáng và ph ánh nhu đi xã Vi tư ưở ệNam giai đo gi th XIX.ạ ỉE. các ý.ấ ảĐáp án tr nghi Ng văn 11 bài 6ắ ữCâu Đáp án Câu Đáp án12345678 BDABDCBD 910111213141516 CCAECCDEDoc24.vn