Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

3f00bfd37e27fad890c8519dea7400a1
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-09-21 20:11:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 962 | Lượt Download: 30 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 12LŨY THỪA HÀM SỐ LŨY THỪACâu 1. Cho là một số thực dương. Rút gọn biểu thức ()()21 2.a a- được kết quả là:A. aB. 3a C. 5a D. 1Câu 2. Cho ,x là hai số thực dương và ,m là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đâylà sai?A. .m nx x+= B. ().nn nxy y= C. ()mn nmx x= D. ().m nm nx xy+=Câu 3. Rút gọn biểu thức: ()3 13 15 5.aPa a+-- -= ()0a> Kết quả là:A. 4a B. aC. D. 41aCâu 4. Kết quả 52a ()0a> là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây?A. 5.a B. 373.a aa C. 5.a D. 54aaCâu 5. Cho 1a >. Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. 351aa-> B. 13a a> C. 2016 20171 1a a< D. 321aa>Câu 6. Thực hiện phép tính biểu thức ()()23 4. .a aé ùë ()0a¹ được kết quả là:A. 2a B. 8a C. 6a D. 4aCâu 7. Biểu thức ()0x> được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:A. 158x B. 78x C. 1516x D. 316xCâu 8. Rút gọn biểu thức ()()31 11x xx x+ -+ ()0x> được kết quả là:A. 1B. 1x -C. 1x +D. 1x-GV: Hoàng Nhựt Sơn 1Doc24.vnCâu 9. Tập xác định của hàm số ()20162 3y x= là:A. [)3;D= +¥ B. ()3;D= +¥C. 3\\ 1;4Dì ü= -í ýî þ¡ D. [)3; 1;4Dæ ù= -¥ +¥çúè ûCâu 10. Tập xác định của hàm số ()522 6y x-= là:A. D=¡ B. 3\\ 2;2Dì ü= -í ýî þ¡C. 3; 22Dæ ö= -ç ÷è D. ()3; 2;2Dæ ö= -¥ +¥ç ÷è øCâu 11. Tập xác định của hàm số ()32y x= là:A. {}\\ 2D=¡ B. ()2;D= +¥C. (); 2D= -¥ D. (]; 2D= -¥Câu 12. Tập xác định của hàm số ()3423 5y x= là:A. (){}3; \\ 5D= +¥ B. ()3;D= +¥C. ()3; 5D= D. (]3; 5D= -Câu 13. Đạo hàm của hàm số 41.yx x= là:A. 945'4yx= B. 241'.yx x=C. 45'4y x= D. 541'4yx= -Câu 14. Đạo hàm của hàm số 32 3.y x= là:GV: Hoàng Nhựt Sơn 2Doc24.vnA. 9'y x= B. 67'6y x=C. 34'3y x= D. 76'7yx=Câu 15. Đạo hàm của hàm số 538y x= là:A. ()26353'5 8xyx=+ B. 3533'2 8xyx=+C. 2533'5 8xyx=+ D. ()24353'5 8xyx=+Câu 16. Đạo hàm của hàm số ()52311yx x-=+ tại điểm 1x là:A. ()5' 13y= B. ()5' 13y= C. ()' 1y= D. ()' 1y= -Câu 17. Cho hàm số ()511xf xx-=+ Kết quả () ' 0f là:A. ()1' 05f= B. ()1' 05f= C. ()2' 05f= D. ()2' 05f= -Câu 18. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng ()0;+¥ ?A. 14y x= B. 2y x-= C. 6xyx-= D. 6y x=GV: Hoàng Nhựt Sơn 3Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.