Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

39373366663039643036383932376233343932303461653265616530643935656335346465353063343663393934353737306633393665363434363931353432
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:32 AM ngày 11-05-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 338 | Lượt Download: 1 | File size: 0.267264 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 12
LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA
Câu 1. Cho a là một số thực dương. Rút gọn biểu thức a( 1- 2 ) .a2(1+ 2 ) được kết quả là:
2

A. a

B. a 3

C. a 5

D. 1

Câu 2. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau
đây là sai?
A. x m .x n =x m +n

C. ( x n ) =x nm
m

B. ( xy ) n =x n . y n

a )
Câu 3. Rút gọn biểu thức: P =(

3 +1

3- 1

a

A. a 4

5- 3

D. x m . y n =( xy ) m +n

( a >0 ) . Kết quả là:
1- 5

.a

B. a

C. 1

D.

1
a4

Câu 4. Kết quả a 2 ( a >0 ) là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây?
5

A.

B.

a .5 a

3

a7 . a
3
a

C. a 5 . a

D.

4

a5
a

3

a2
>1
a

Câu 5. Cho a >1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. a

3

>

1
a

1

5

B. a 3 > a

C.

1
a 2016

<

1

D.

a 2017

3 8
5 4
ù
Câu 6. Thực hiện phép tính biểu thức é
ë( a .a ) : ( a .a ) û

2

A. a 2

B. a 8

C. a 6

Câu 7. Biểu thức

x x x x

( a ¹ 0 ) được kết quả là:
D. a 4

( x >0 ) được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ

là:
15

A. x 8

7

(
Câu 8. Rút gọn biểu thức
A. 1

GV: Hoàng Nhựt Sơn

15

B. x 8

B. x - 1

C. x16

)(

x +1

)

x3 - 1

x + x +1

3

D. x16

( x >0 ) được kết quả là:

C. x +1

D.

x-1

1

(

Câu 9. Tập xác định của hàm số y = 2 x -

x +3

)

2016

là:

A. D =[ - 3; +¥ )

B. D =( - 3; +¥ )

C. D =¡ \ ìí 1; - 3 ü
ý


D. D =æ
ç- ¥ ; - úÈ [ 1; +¥ )
4î

è

Câu 10. Tập xác định của hàm số y =( 2 x 2 - x - 6 )
A.

û

-5

là:

B. D =¡ \ ì 2; - 3 ü
í
ý

D =¡î

3 ö
C. D =æ
ç- ; 2 ÷
è 2 ø


D. D =æ
ç- ¥ ; - ÷È ( 2; +¥ )
2
è

Câu 11. Tập xác định của hàm số y =( 2 - x )

3

ø

là:

A. D =¡ \ { 2}

B. D =( 2; +¥ )

C. D =( - ¥ ; 2 )

D. D =( - ¥ ; 2]
3

Câu 12. Tập xác định của hàm số y =( x +3) 2 - 4 5 - x là:
A. D =( - 3; +¥ ) \ { 5}

B. D =( - 3; +¥ )

C. D =( - 3;5 )

D. D =( - 3;5]

Câu 13. Đạo hàm của hàm số y =
A. y ' =-

5
4 4 x9

C. y ' =5 4 x
4

1
là:
x .4 x

B. y ' = 1
2 4

x . x

D. y ' =-

1
4 x5
4

Câu 14. Đạo hàm của hàm số y =3 x 2 . x 3 là:

GV: Hoàng Nhựt Sơn

2

A.

B. y ' =7 6 x

y ' =9 x

6

D. y ' = 6
7

C. y ' =4 3 x

7 x

3

Câu 15. Đạo hàm của hàm số y =5 x 3 +8 là:
3x 2

A. y ' =

5 5 ( x3 +8)

3
B. y ' = 3 x
5 3

6

2 x +8

3x 2
y
'
=
D.
4
5 5 ( x3 +8)

3x 2

C. y ' =

5 5 x 3 +8

Câu 16. Đạo hàm của hàm số
A. y ' ( 1) =- 5

3

A. f ' 0 =1
( )

5

3

B. y ' ( 1) =5

( 1 +x - x )

2 -5

tại điểm x =1 là:

C. y ' ( 1) =1

3

Câu 17. Cho hàm số f ( x ) =5

1

y=

D. y ' ( 1) =- 1

x- 1
. Kết quả f ' ( 0 ) là:
x +1

B. f ' 0 =- 1
( )
5

C. f ' 0 =2
( )
5

D. f ' 0 =- 2
( )
5

Câu 18. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng ( 0; +¥ ) ?
A.

y =x

1
4

GV: Hoàng Nhựt Sơn

B. y =x - 2

C. y = x - 6
x

D. y =x 6

3