Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

f0d32d283b7b75a9c5a1030e8df48fc1
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-11-07 11:17:42 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 300 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A. IA.

B. IIIA.

C. IVA.

D. IIA.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ?

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất

D. Bán kính nguyên tử

Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là

A. Li

B. Na

C. K

D. Cs

Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA khác nhau về

A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

B. cấu hình electron nguyên tử

C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất

Câu 5. Những nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng

dần của

A. điện tích hạt nhân nguyên tử

B. khối lượng riêng

C. nhiệt độ sôi

D. số oxi hoá

Câu 6. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1

B. ns2

C. ns2np1

D. (n-1)dxnsy

Câu 7. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s 22p6. M+ là cation nào sau đây ?

A. Ag +

B. Cu+

C. Na +

D. K+

Câu 8. Chất có tính lưỡng tính là

A. NaCl.

B. NaNO3.

C. NaOH.

D. NaHCO3.

Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch Na 2CO3 tạo kết tủa?

A. KCl.

B. CaCl2.

C. NaCl.

D. KNO3.

Câu 10. Dung dịch có pH > 7 là

A. FeCl3.

B. K2SO4.

C. Na2CO3.

D. Al2(SO4)3.

Câu 11. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

A. sự khử ion Na+

B. sự oxi hoá ion Na+

C. sự khử phân tử H 2O

D. sự oxi hoá phân tử H2O

Câu 12. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot) ?

A. Ion Br - bị oxi hoá

B. Ion Br - bị khử

C. Ion K+ bị oxi hoá

D. Ion Br - bị khử

Câu 13. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch:

H2SO4, BaCl2, Na2SO4 ?

A. Quỳ tím

B. Bột kẽm

C. Na 2CO3

D. Quỳ tím hoặc bột Zn hoặc Na2CO3

Câu 14. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?

A. LiCl

B. NaNO 3

C. KHCO 3

D. KBr

Câu 15. Hoà tan hoàn toàn 6,2g hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít H 2 (đktc).

Hai kim loại đó là

A. Li và Na

B. Na và K

C. K và Rb

D. Rb và Cs

Câu 16. Trong 1 lít dung dịch Na2SO4 0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là

A. 0,2 mol

B. 0,4 mol

C. 0,6 mol

D. 0,8 mol

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1Câu 17. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

2

A. ns .

B. ns 2np1.

C. ns 1.

D. ns2np2.

Câu 18. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là

A. 1e

B. 2e

C. 3e

D. 4e

Câu 19. Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ba.

Câu 20. Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. Ca.

B. Li.

C. Be.

D. K.

Câu 21. Canxi cacbonat (CaCO3) phản ứng được với dung dịch

A. KNO3.

B. HCl.

C. NaNO3.

D. KCl.

Câu 22 Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO 4.2H2O) được gọi là

A. thạch cao khan.

B. thạch cao sống.

C. đá vôi.

D. thạch cao nung.

Câu 23. Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

A. Ca(NO3)2.

B. NaCl.

C. Na2CO3.

D. CaCl2.

Câu 24. So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có

A. bán kính lớn hơn và độ âm điện lớn hơn

B. bán kính lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn

C. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện nhỏ hơn

D. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện lớn hơn

Câu 25. Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2 nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực

âm) ?

A. Mg  Mg2+ + 2e

B. Mg2+ + 2e Mg

B. C. 2Cl-  Cl2 + 2eD. Cl2 + 2e  2ClCâu 26. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hoá

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hoá

C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện

Câu 27. Chất nào sau đây không bị phân huỷ khi nung nóng ?

A. Mg(NO 3)2

B. CaCO 3

C. CaSO 4

D. Mg(OH)2

Câu 28. Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời?

A. Ca2+, Mg2+, ClB. Ca2+, Mg2+, SO42C. Cl-, SO42-, HCO3-, Ca2+

D. HCO3-, Ca2+, Mg2+

Câu 29. Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan

những hợp chất nào sau đây ?

A. Ca(HCO 3)2, MgCl 2

B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

C. Mg(HCO3)2, CaCl 2

D. MgCl2, CaSO4

Câu 30. Khi điện phân MgCl2 nóng chảy,

A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hoá

B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử

C. ở cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hoá

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử

Câu 31. Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thì

A. bán kính nguyên tử giảm dần

B. năng lượng ion hoá giảm dần

C. tính khử giảm dần

D. khả năng tác dụng với nước giảm dần

Câu 32. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. có kết tủa trắng

B. có bọt khí thoát ra

C. có kết tủa trắng và bọt khí

D. không có hiện tượng gìTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2Câu 33. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na +; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3-;

0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào ?

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời

B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần

D. Nước mềm

Câu 34. Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. NaCl

B. H 2SO4

C. Na 2CO3

D. KNO3

Câu 35. Trong nước tự nhiên thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO 3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2,

Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại đồng thời các cation trong các muối trên ra khỏi

nước ?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch K2SO4

C. Dung dịch Na 2CO3

D. Dung dịch NaNO3

Câu 36. Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca ?

A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy

C. Dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl 2 D. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao

Câu 37. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc thử nào

sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. Na 2CO3

D. AgNO3

Câu 38. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

A. đồng.

B. nhôm.

C. chì.

D. natri.

Câu 39. Dung dịch NaOH phản ứng được với

A. FeO.

B. CuO.

C. Al2O3.

D. Fe2O3.

Câu 40. Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. H2SO4 (loãng).

B. NaOH.

C. KOH.

D. H2SO4 (đặc, nguội).

Câu 41. Có 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3 đựng trong 3 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có

thể nhận biết được mỗi chất ?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch H 2SO4

C. Dung dịch CuSO4 D. Dung dịch NaOH

Câu 42. Cho Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO 3 tạo

muối nitrat trong phản ứng là

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4

Câu 43. Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO 3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản

phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 1,12.

3+

Câu 44. Một pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá - khử Al /Al và Cu2+/Cu. Phản ứng hoá học

xảy ra khi pin hoạt động là

A. 2Al + 3Cu  2Al3+ + 3Cu 2+

B. 2Al3+ + 3Cu  2Al + 3Cu2+

C. 2Al + 3Cu2+  2Al3+ + 3Cu

D. 2Al3+ + 3Cu2+  2Al + 3Cu

Câu 45. Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1 : 1) cho sản phẩm

Na[Al(OH)4] ?

A. Al 2(SO4)3

B. AlCl 3

C. Al(NO 3)3

D. Al(OH)3

Câu 46. Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3

C. Al2(SO4)3 và Al2O3

D. Al(OH)3 và Al2O3

Câu 47. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3A. Nhôm là kim loại lưỡng tính

B. Al(OH)3 là bazơ lưỡng tính

C. Al2O3 là oxit trung tính

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính

Câu 48. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính ?

A. Al(OH) 3

B. Al 2O3

C. ZnSO 4

D. NaHCO3

Câu 49. Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt

được tối đa là bao nhiêu ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 50. Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây ?

A. HCl

B. H 2SO4

C. NaHSO 4

D. NH3

Câu 51. Cho 7,8g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng

dung dịch tăng thêm 7g. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là

A. 0,8 mol

B. 0,7 mol

C. 0,6 mol

D. 0,5 mol

Câu 52. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

A. nhôm là kim loại kém hoạt động

B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ

C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ

D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước

Câu 53. Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là

A. Ag.

B. Au.

C. Al.

D. Cu.

Câu 54. Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch

A. K2SO4.

B. KOH.

C. KNO3.

D. KCl.

Câu 55. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Câu 56. Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt 3 chất rắn là Mg, Al và Al 2O3 ?

A. Dung dịch HCl B. Dung dịch KOH

C. Dung dịch NaCl

D. Dung dịch CuCl2

Câu 57. Các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung

dịch của chất nào sau đây ?

A. NaOH

B. HNO 3

C. HCl

D. NH3

ĐÁP ÁN

1

A

13

D

25

B

37

C

49

D

2

D

14

C

26

B

38

B

50

C

3

D

15

B

27

C

39

C

51

B

4

B

16

C

28

D

40

D

52

B

5

A

17

A

29

B

41

D

53

C

6

C

18

B

30

B

42

A

54

B

7

C

19

D

31

B

43

C

55

B

8

D

20

C

32

A

44

C

56

B

9

B

21

B

33

C

45

D

57

D

10

C

22

B

34

C

46

D

58

11

A

23

C

35

C

47

D

59

12

A

24

C

36

B

48

C

60Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!4