Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 phần Địa lí Dịch vụ

5d6a38c1c0dee43f0f6f0b98604885c5
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-10-05 15:43:25 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạCÂU TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VỎ ƢƠ ỤCâu 1) đánh giá ho ng ngành giao thông i, ng ta th ng vào:ể ườ ườ ựa) ng ph ng ti các ngành giao thông iố ượ ươ ảb) ng chi dài các lo ngổ ườc) Kh ng chuy và kh ng luân chuy nố ượ ượ ểd) Trình hi các ph ng ti và ng sáộ ươ ườCâu 2) Giao thông có vai trò quan tr ng vì:ậ ọa) Ph nhu đi con ng iụ ườb) kinh trong kinh th gi iắ ướ ớc) đi ki hình thành các vùng xu chuyên môn hóaạ ấd) quan kinh xã gi các vùng trong và gi các trênạ ướ ướth gi iế ớCâu 3) ph ngành giao thông là:ả ảa) ng sá và xe cườ ộb) chuyên ch ng và hàng hóaự ườc) ng sá và ph ng ti nườ ươ ệd) ti nghi và an toàn cho hành khách và hàng hóaự ệCâu 4) Trong các đi ki nhiên, nào sau đây ít nh ng ho ng ưở ộgiao thông nh t:ậ ấa) Khí uậc) Khoáng nảCâu Đi ki nhiên có nh ng nh th nào giao thông i:ề ưở ảa) Quy nh có và vai trò các lo hình giao thông iế ảb) nh ng công tác thi và khai thác các công trình giao thông iẢ ưở ảc) nh ng ho ng giao thông iẢ ưở ảd) các trênấ ốCâu ”Ngành công nghi không khói” là dùng ch :ệ ỉa) Công nghi đi tin cệ b) Các ngành ch vị ục) Ngành du chị d) Ngành th ng iươ ạCâu 7) Ph ng ti nào sau đây có đi là an toàn, ti và giá rươ ướ ẻ1TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạnh t:ấa) ng tườ c) ng ngườ ốb) ng sôngườ d) ng bi nườ ểCâu 8) Khu nào sau đây có chi dài ng đang thu do nh tranh ườ ạc aủ ngành ng tô:ườa) Tây Âu và Hoa Kỳ b) Nh và CHLB cậ ức) Nga và các Đông Âuướ d) Các đang phát tri nướ ểCâu 9) Giao thông là ngành kinh đáo mang tính xu ch ấv aừ mang tính ch Đi đó xác nh:ị ịa) Vai trò ngành giao thông iủ ảb) đi ngành giao thông iặ ảc) Đi ki phát tri giao thông iề ảd) Trình phát tri giao thông iộ ảCâu 10) Khi ch lo hình giao thông và thi các công trình giao ếthông, tiên ph chú là:ế ếa) Trình thu tộ c) Dân cưb) tố d) Đi ki nhiênề ựCâu 11) Hi nay ngành ng đang nh tranh kh li ngành ng ườ ườtô lý do chính là vì:a) Thi ng, ch ho ng trên nh ng tuy nhế ượ ịb) nố ớc) ng nhi lao ng đi hànhử ềd) cac lý do trênấ ảCâu 12) Nh đi nh ngành ng ôtô là:ượ ườa) Thi ch xeế ậb) Tình tr ng ngh giao thông vào gi cao đi mạ ểc) Gây ra nh ng nghiêm tr ng môi tr ngữ ườd) an toàn ch caoộ ưCâu 13 Qu gia có chi dài ng ng nh th gi là:ố ườ ớ2TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạa) Hoa kỳ vì có kinh nh th gi iề ớb) Nga vì có lãnh th nh th gi iỗ ớc) Xêút vì có ngành khai thác và xu kh nẢ ớd) Nh vì là qu gia nh nhi nh tậ ấCâu 14) Lo hình nào sau đây có kh ng hàng hóa luân chuy nh trong ượ ấcác lo hình giao thông i:ạ ảa) ng ôtôườ c) ng th yườ ủb) ng hàng khôngườ d) ng tườ ắCâu 15) Nh ph ng ti ng bi phát tri nh t, nguyên nhân ươ ườ ấchínhlà do:a) Nh là qu o, bi khúc khu có nhi vũng nh.ậ ịb) Có hình núi và cao nguyên chi đa sị ốc) Nh đang th gi ngành công nghi đóng tàuậ ệd) Có nhi ng nề ớCâu 16) Lo ph ng ti ng nh là ph ng ti ph ươ ượ ươ ốh gi aợ nhi lo hình giao thông là:ề ảa) ng tôườ c) ng th yườ ủb) ng hàng khôngườ d) ng tườ ắCâu 17) ta lo hình giao thông nào đang chi th :Ở ướ ếa) ng tườ c) ng tôườb) ng bi nườ d) ng sôngườCâu 18) Ngành tr nh trong các lo hình là:ẻ ảa) ng tôườ c) ng tườ ắb) ng ngườ d) ng hàng khôngườCâu 19) Đi gi ng nhau nh th trong ngành ng ng gi các ườ ữn cướ phát tri và đang phát tri là:ể ểa) Đây là ngành có phát tri nhanh nh tố ấb) Th ng li ng bi nườ ểc) Đây là ngành có vai trò quan tr ng nh tọ ấ3TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạd) xây ng sau th 20ấ ượ ỷCâu 20) Nh ng phát tri nh ngành ng sông là:ữ ướ ườ ồa) Nh ng Châu Âu nh vào th ng sông Đa nuýp và Rai nữ ướ ơb) Hoa Kỳ, Canada và Ngac) Các vùng có khí nh có hi ng băng hà nên có nhi .ướ ượ ồd) Các Châu và Châu Phi có nhi sông nướ ớCâu 21) Kênh Suez thu ch quy a:ộ ủa) Panama b) Xê ÚtẢ ậb) Ai pậ d) PhápCâu 22) Kênh Panama li n:ố ềa) Thái Bình ng ngươ ươb) Thái Bình ng Tây ngươ ươc) Băng ng Thái Bình ngắ ươ ươd) Trung ng iị ảCâu 23) ng bi nh th gi tr đây li vi ra ngành oả ướ ảhi là:ểa) NewYork c) Rotterdamb) London d) KôbêCâu 24) Khu nào sau đây trung nhi ng bi th gi i:ự ớa) Thái Bình ngươ c) Tây ngạ ươb) ngẤ ươ d) Trung iị ảCâu 25) ng Rotterdam ,c ng bi nh th gi :ả ởa) aị Trung iả c) iắ ảb) Tây ngạ ươ d) Thái Bình ngươCâu 26) Lo hàng hóa chuy ch ng ng bi là:ạ ườ ểa) thép và xi măngắb) Hành kháchc) Khoáng kim lo và nông nả ảd) và ph mầ ỏ4TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạCâu 27) ng bi nh th gi hi nay là:ả ệa) London c) NewYorkb) Rotterdam d) SingaporeCâu 28) Kênh Kiel li n:ố ềa) Trung và ng iị b) Trung và ngị ươc) Thái Bình ng và Tây ng ươ ươ d) và bi Ban Tíchắ ểCâu 29) Kênh Kiel thu ch quy a:ộ ủa) cứ c) Panamab) Hoa Kỳ d) Ai pậCâu 30) Kênh Panama tr đây thu ch quy a:ướ ủa) Panama c) Phápb) Hoa Kỳ d) Ai pậCâu 31) Ph các ng bi Đa Tây ng vì:ầ ươa) Có bi khúc khu dàng xây ng các ng bi nờ ểb) li hai trung tâm kinh là Tây Âu và Nh nố ảc) li hai trung tâm kinh là Châu Âu và Hoa Kỳố ớd) li hai trung tâm kinh là Hoa Kỳ và Nh nố ảCâu 32 Ngành ng bi nh ch vi chuy n:ườ ểa) Gi các vùng ven bi nữ ểb) Qu tố ếc) Gi các phát tri nhauữ ướ ớd) Gi các phát tri và các đang phát tri nữ ướ ướ ểCâu 33 Các kênh bi xây ng nh đích:ể ượ ụa) li các châu dàngố ượ ễb) Rút ng kho ng cách trên bi nắ ểc) dàng các trung tâm kinh nh Hoa Kỳ Nh EU nhauễ ớd) ch tai cho tàu thuy vì kín gió ngoài ngạ ươCâu 34) đi nh ngành ng th là :Ư ườ ủa) Giá thích vi chuy hàng hóa ng, ng nh, không nướ ầ5TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạnhanhb) th pố ấc) Ít gây ra nh ng môi tr ngữ ườd) Có tính ng caoơ ộCâu 35) đi nh ngành hàng không là:Ư ủa) Ít gây ra nh ng môi tr ngữ ườb) chuy kh ng hàng hóa và hành khách nậ ượ ượ ớc) chuy nhanh nh tố ấd) An toàn và ti nghiệCâu 36) ng NewYork là ng bi nh Hoa Kỳ trên:ả ằa) Tây ngờ ươ c) Trung iờ ảb) Thái Bình ngờ ươ d) bi iờ ảCâu 37) Hai hãng máy bay nh th gi đang nh tranh nhau quy li hi nay là:ớ ệa) Boeing và Air Bus c) Air Bus và Roll Royceb) Boeing và RollRoyce d) Honda và BoeingCâu 38) ch nh ngành ng hàng không hi nay là:ạ ườ ệa) Gây ra nh ng nhi môi tr ngữ ườb) Giá quá caoước) Kém an toàn vì kh ng ngị ụd) quá quá kh năng nh ng nghèoố ượ ướCâu 39) phí thích nh ng hàng ng nh, không chuy ướ ểnhanh là đi ngành:ư ủa) ng tườ ắb) ng hàng khôngườCâu 40) Ngành nào sau đây có nh ng phát tri nh ung th ưở ưda:a) ng tôườb) ng hàng khôngườCâu 41) Hai sông Rain và Đanuýp là hai tuy ng sông quan tr ng nh ườ ấc a:ủa) Châu c) Nga6TR NGHI LÍ 10 CH NG: LÍ CH VẮ ƢƠ ỤH Minh Nh Tel: 09.11.14.10.17 Biên so nồ ạb) Canada d) Châu ÂuCâu 42) ng bi nh Đông Nam hi nay là:ả ệa) Yokohama c) Singgaporeb) Th ng iượ d) Kô BêCâu 43) Hai ngành ng hàng không và ng bi hi nay tuy có nhi ườ ườ ềcách bi nh ng cũng có chung đi m. Đó là:ệ ểa) An toàn c) Ph ng ti thông qu tươ ếb) Hi iệ d) Có kh ng chuy nh tố ượ ấCâu 44) Ngành coi là th đo văn minh là:ượ ướ ềa) ng hàng khôngườ c) Thông tin liên cạb) ng ngườ d) ng ôtôườCâu 45) Kênh Suez iốa) Trung và ngị ươb) Thái Bình ng và Tây ngươ ươc) Trung và Thái Bình ngị ươd) ng và Trung iồ ảCâu 46) Th tr ng là:ị ườa) Cái Chợb) gi ng bán và ng muaơ ườ ườc) Di ra trao gi các bênễ ữd) Có th hi ng ba cáchể ảCâu 47) ng phát minh sáng ch các nhà bác mua ng có th ượ ểxem là:a) Ch xámấ c) Ti tề ệb) Hàng hóa d) ba trênảCâu 48) Ti th hi trong quá trình trao là:ề ượ ượ ọa) Hàng hóab) ngang giáậCâu 49) Ng tiêu dùng mong cho:ườ7