Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ

30323533306561306432633731303331663061303034316537303633313732333032386637643334356137303734626464323661383833396366336361623462
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:08 PM ngày 28-08-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

II.C TR HÀM SỰ ỐCâu 1. Đi th hàm ố3 25 3y x= là: A. () 1; 0B. () 0;1C. 32;3 27-æ öç ÷è D. 32;3 27æ öç ÷è Câu 2. Đi ti th hàm ố3 23 2y x= là: A. () 1; 0B. 31 ;2 9æ ö-ç ÷ç ÷è C. () 0;1 D. 31 ;2 9æ ö+ -ç ÷ç ÷è Câu 3. Đi th hàm ố3 26 9y x= là: A. () 1; 4B. () 3; 0C. () 0; D. () 4;1. Câu 4. Đi th hàm 22y +là: A. () 2; 0B. 50;3 27æ öç ÷è C. () 0; D. 50 3;27 2æ öç ÷è Câu 5. Đi th hàm ố33 4y x= là: A. 1; 12æ ö-ç ÷è B. 1;12æ ö-ç ÷è C. 1; 12æ ö- -ç ÷è D. 1;12æ öç ÷è Câu 6. Đi th hàm ố312 12y x= là: A. ()2; 28- B. ()2; 4- C. ()4; 28 D. ()2; 2- Câu 7. Đi ti th hàm ố312 12y x= là: A. ()2; 28- B. ()2; 4- C. ()4; 28 D. ()2; 2- Câu 8: Kh ng nh nào sau đây là đúng hs ố4 24 2y x= A. ti B. Có và ti ểC. Có i, không có ti D.Không có tr ịCâu Hàm ố3 23y mx= ti x=2 khi :ạ ạA. 0m B. 0m C. 0m D. 0m B. 1m- C. 2m< D. 4m< Câu 29: Kh ng nh nào sau đây là đúng hàm ố4 24 2y x= A. ti B. Có và ti ểTrang 2C. Có và không có ti D. Không có tr ịTrang