Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Bài 42: Nồng độ dung dịch (có đáp án)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-21 07:47:31

Câu 1: Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

A. 1,2 mol

B. 2,4 mol

C. 1,5 mol

D. 4 mol

Câu 2: Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

A. 20,52 gam

B. 2,052 gam

C. 4,75 gam

D. 9,474 gam

Câu 3: Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

A. 0,225 mol

B. 0,22 mol

C. 0,25 mol

D. 0,252 mol

Câu 4: Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

A. 0,32 M

B. 0,129 M

C. 0,2 M

D. 0,219 M

Câu 5: Công thức tính nồng độ phần trăm là

Câu 6: Mối quan hệ giữa C% và CM

Câu 7: Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

A. 8M

B. 8,2M

C. 7,9M

D. 6,5M

Câu 8: Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

A. 11%

B. 12,2%

C. 11,19%

D. 11,179%

Câu 9: Hòa tan 40 g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

A. 150 gam

B. 170 gam

C. 200 gam

D. 250 gam

Câu 10: Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

A. 250 gam

B. 450 gam

C. 50 gam

D. 500 gam

Đáp án:

Hướng dẫn:

Câu 1: Hướng dẫn giải: n = CM.V = 0,6.4 = 2,4 (mol)

Câu 2: Hướng dẫn giải:

+ nBa(OH)2 = 0,4.0,3 = 0,12 mol

+ mBa(OH)2 = 0,12.171 = 20,52 g

Câu 3:

Câu 4:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

mnước = mdd - m = 500 – 50 = 450 gam