Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trắc nghiệm Bài 41: Độ tan của một chất trong nước (có đáp án)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-21 07:00:46

Câu 1: Axit không tan trong nước là

A. H2SO4

B. H3PO4

C. HCl

D. H2SiO3

Câu 2: Bazo không tan?

A. Cu(OH)2

B. Ca(OH)2

C. Ba(OH)2

D. NaOH

Câu 3: Chọn kết luận đúng

A. Muối clorua đều là muối tan

B. Muối sắt là muối tan

C. Muối của kim loại kiềm đều là muối tan

D. BaSO4 là muối tan

Câu 4: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ

B. Áp suất

C. Loại chất

D. Môi trường

Câu 5: Độ tan là gì

A. Số kilogam chất đó tan được trong một lít nước để tạo ra dung dich bão hòa để nhiệt độ xác định

B. Là số gam chất đó tan ít nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định

C. Là số gam chất đó tan nhiều nhất trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa nhiệt độ xác định

D. Là số gam chất đó không tan trong 100 g nước để tạo thành dung dich bão hòa ở nhiệt độ xác định

Câu 6: Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 g. Khi mới hòa tan 15 g NaCl và 50 g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl dể dung dịch bão hòa?

A. 3 gam

B. 40 g

C. 5 gam

D. 9 gam

Câu 7:Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ nàu hòa tan hét 45 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa

A. 20 gam

B. 30 gam

C. 45 gam

D. 12 gam

Câu 8: Muối không tan trong nước là

A. Na2S

B. KCl

C. K2CO3

D. HgS

Câu 9: Muối tan trong nước là

A. Cu3(PO4)2

B. AlPO4

C. Na3PO4

D. Ag3PO4

Câu 10: Kim loại chứa tất cả các gốc muối đều tan là

A. Sắt

B. Đồng

C. Nhôm

D. Na

Đáp án:

Hướng dẫn:

Câu 6: số gam NaCl tối đa có thể hòa tan trong 50 gam nước là 

 = 18 g
 = 18 g

số gam NaCl cần phải thêm là 18 - 15 = 3 gam

Câu 7: 150 g nước thì hòa tan tối đa 45 gam K2CO3

100 gam nước thì hòa tan tối đa 

 = 30 gam
 = 30 gam