Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Trả về mảng từ hàm trong C/C++

Gửi bởi: Phạm Thị Phương Hoa vào ngày 2019-10-28 07:10:16

C++ không cho phép bạn trả về toàn bộ một mảng như là một tham số tới một hàm. Tuy nhiên, bạn có thể trả về một con trỏ tới một mảng bởi xác định tên mảng đó mà không phải là một chỉ số. Bạn sẽ học về con trỏ trong chương tới, vì thế bạn có thể bỏ qua chương này tới khi bạn hiểu khái niệm về Con trỏ trong C++.

Nếu bạn muốn trả về một mảng một chiều từ một hàm, bạn sẽ phải khai báo một hàm trả về một con trỏ như trong ví dụ sau:

int * tenHam()
{
.
.
.
}

Điểm thứ hai cần nhớ là C++ không ủng hộ việc trả về địa chỉ của biến cục bộ tới bên ngoài hàm, vì thế bạn sẽ phải định nghĩa biến cục bộ như là biến Static.

Bây giờ, giả sử hàm sau sẽ tạo 10 số ngẫu nhiên và trả chúng về bởi sử dụng một mảng và gọi hàm này như sau:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <stdlib.h>   /* thu vien cho ham srand, rand */
using namespace std;

// phan dinh nghia cua ham de tao va tra ve cac so ngau nhien.
int * soNgauNhien( )
{
 static int r[10];

 
 srand( (unsigned)time( NULL ) );
 for (int i = 0; i < 10; ++i)
 {
  r[i] = rand();
  cout << r[i] << endl;
 }

 return r;
}

// ham main de goi phan dinh nghia ham tren.
int main ()
{
  // mot con tro tro toi mot so nguyen.
  int *p;

  p = soNgauNhien();
  for ( int i = 0; i < 10; i++ )
  {
    cout << "Gia tri cua *(p + " << i << ") la: ";
    cout << *(p + i) << endl;
  }

  return 0;
}

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Lượt xem: 384