Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tổng quan về mạng máy tính

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-09 10:09:01 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
Mục đích
Chương này nhằm giới thiệu cho người học những nội dung sau:
• Các loại mạng truyền dữ liệu đã tồn tại trước khi của mạng máy tính ra đời.
• Cấu trúc tổng quát của một mạng máy tính.
• Hai chế độ truyền tải dữ liệu cơ bản là Chuyển mạch và Chuyển gói.
• Những lợi ích mà mạng máy tính mang lại.

Yêu cầu
Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau:
Phân biệt được hai loại mạng Chuyển mạch và Chuyển gói;
Định nghĩa được mạng máy tính là gì và trình bày được cấu trúc tổng quát
của một mạng máy tính.
Nêu lên được những lợi ích mà mạng máy tính mang lại.

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

1

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.1 Mạng điện báo
Mạng điện báo sử dụng hệ thống mã Morse để mã hóa thông tin cần truyền đi. Mã Morse sử dụng
hai tín hiệu là tít và te (ký hiệu bằng dấu chấm (•) và dấu gạch ngang (-)). Mỗi một ký tự latin sẽ
được mã hóa bằng một chuỗi tíc/te riêng biệt, có độ dài ngắn khác nhau. Để truyền thông tin đi,
bên gởi sẽ lần lượt mã hóa từng ký tự của thông điệp thành mã Morse, bên nhận sau đó sẽ thực
hiện quá trình giải mã. Văn bản được truyền đi được gọi là một thông điệp (message) hay một thư
tín (Telegram).
Vào năm 1851 mạng thư tín đầu tiên được sử dụng để nối hai thành phố London và Paris. Sau đó
không lâu, hệ thống mạng này được mở rộng toàn châu Âu.
Cấu trúc của mạng gồm có hai thành phần là Trạm điện báo (Telegraph Station) và Trạm chuyển
điện báo ( Telegraph Switching Station) được nối lại với nhau bằng hệ thống dây truyền dẫn.
Trạm điện báo là nơi cho phép truyền và nhận các thông điệp dưới dạng các mã Morse, thông
thường được thể hiện bằng âm thanh tít và te. Để truyền và nhận thông tin cần có một điện báo
viên thực hiện quá trình mã hóa và giải mã thông tin truyền/nhận.
Vì không thể nối trức tiếp tất cả các trạm điện báo lại với nhau, người ta sử dụng các Trạm chuyển
điện báo để cho phép nhiều trạm điện báo sử dụng chung một đường truyền để truyền tin. Tại mỗi
trạm chuyển điện báo có một thao tác viên chịu trách nhiệm nhận các điện báo gởi đến, xác định
đường đi để chuyển tiếp điện báo về nơi nhận. Nếu đường truyền hướng về nơi nhận đang đuợc sử
dụng để truyền một điện báo khác, thao tác viên sẽ lưu lại điện báo này để sau đó truyền đi khi
đường truyền rãnh.
Để tăng tốc độ truyền tin, hệ thống Baudot thay thế mã Morse bằng mã nhị phân 5 bits (có thể mã
hóa cho 32 ký tự). Các trạm điện báo cũng được thay thế bằng các máy têlêtíp (teletype terminal)
cho phép xuất / nhập thông tin dạng ký tự. Hệ thống sử dụng kỹ thuật biến điệu (Modulation) và
đa hợp (Multiplexing) để truyền tải thông tin.

1.2 Mạng điện thoại
Mạng điện thoại cho phép
truyền thông tin dưới dạng
A
âm thanh bằng cách sử dụng
hệ thống truyền tín hiệu tuần
tự.
Mạng điện thoại hoạt động
H1.1 Mạng chuyển mạch
theo chế độ chuyển mạch
định hướng nối kết (circuit
switching), tức thiết lập
đường nối kết tận hiến giữa hai bên giao tiếp trước
M¸ y chñ
khi thông tin được truyền đi (connection oriented).
(Host)

1.3 Mạng hướng đầu cuối
Đây là mô hình của các hệ thống máy tính lớn
(Main Frame) vào những năm của thập niên 1970.
Hệ thống gồm một máy chủ mạnh (Host) có năng
lực tính toán cao được nối kết với nhiều thiết bị đầu
cuối đần độn (Dumb terminal) chỉ làm nhiệm vụ
xuất nhập thông tin, giao tiếp với người sử dụng.

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

B

Thiết bị đầu cuối
(Dumb Terminal)

ThiÕt bÞ®
bÞ®Çu cuèi
(Dumb Terminal)
H1.2 Mạng hướng đầu cuối

2

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.4 Mạng máy tính
Mạng máy tính là mạng của hai hay nhiều máy tính được nối lại với nhau bằng một đường truyền
vật lý theo một kiến trúc nào đó.
Mạng có thể có kiến trúc đơn giản như hình dưới đây:

H1.3 Mạng cục bộ đơn giản

Hoặc phức tạp hơn đó là hệ thống gồm nhiều
mạng đơn giản nối lại với nhau như hình sau:
Một hệ thống mạng tổng quát được cấu thành
từ 3 thành phần:
ƒ Đường biên mạng ( Network Edge):
Gồm các máy tính (Host) và các
chương trình ứng dụng mạng (Network
Application)
ƒ Đường trục mạng ( Network Core):
Gồm các bộ chọn đường (router) đóng
vài trò là một mạng trung tâm nối kết
các mạng lại với nhau.
ƒ Mạng truy cập, đường truyền vật lý
(Access Network , physical media):
Gồm các đường truyền tải thông tin.

H1.4 Mạng diện rộng phức tạp

1.4.1 Đường biên mạng
Bao gồm các máy tính (Host) trên mạng nơi thực
thi các chương trình ứng dụng mạng (Network
Application). Đôi khi người ta còn gọi chúng là
các Hệ thống cuối (End Systems) với ý nghĩa đây
chính là nơi xuất phát của thông tin di chuyển trên
mạng, cũng như là điểm dừng của thông tin.
Quá trình trao đổi thông tin giữa hai máy tính trên
mạng có thể diễn ra theo hai mô hình: Mô hình
Khách hàng / Người phục vụ (Client / server
model) hay Mô hình ngang hàng (peer-to-peer
model).
H1.5 Đường biên mạng

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

3

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.4.1.1 Mô hình khách hàng/người phục vụ (client/server):
Trong mô hình này một máy tính sẽ đóng vai trò là client và máy tính kia đóng vai trò là server.
Máy tính client sẽ gởi các yêu cầu (request) đến máy tính server để yêu cầu server thực hiện công
việc gì đó. Chẳng hạn khi người dùng duyệt web trên mạng Internet, trình duyệt web sẽ gởi yêu
cầu đến web server đề nghị web server gởi về trang web tương ứng.
Máy tính server khi nhận được một yêu cầu từ client gởi đến sẽ phân tích yêu cầu để hiểu được
client muốn đều gì, để thực hiện đúng yêu cầu của client. Server sẽ gởi kết quả về cho client trong
các thông điệp trả lời (reply). Ví dụ, khi web server nhận được một yêu cầu gởi đến từ trình duyệt
web, nó sẽ phân tích yêu cầu để xác định xem client cần nhận trang web nào, sau đó mở tập tin
html tương ứng trên đĩa cứng cục bộ của nó để gởi về trình duyệt web trong thông điệp trả lời.
Một số ứng dụng được xây dựng theo mô hình client / server như: www, mail, ftp,...

1.4.1.2 Mô hình ngang cấp (peer-to-peer):
Trong mô hình này, một máy tính vừa đóng vai trò là client, vừa đóng vai trò là server. Một số
ứng dụng thuộc mô hình này như: Gnutella, KaZaA

1.4.2 Đường trục mạng
Là hệ thống mạng của các bộ chọn đường
(routers), làm nhiệm vụ chọn đường và chuyển
tiếp thông tin, đảm bảo sự trao đổi thông tin thông
suốt giữa hai máy tính nằm trên hai nhánh mạng
cách xa nhau.
Câu hỏi đặt ra là làm sao thông tin có thể được
truyền đi trên mạng? Người ta có thể sử dụng
một trong hai chế độ truyền tải thông tin là:
Chuyển mạch (circuit switching) và chuyển gói
(packet switching).

H1.6 Mạng đường trục

1.4.2.1 Chuyển mạch (circuit switching)

H1.7 Mạng chuyển mạch

Chế độ này hoạt động theo mô hình của hệ thống điện thoại.
Để có thể giao tiếp với máy B, máy A phải thực hiện một
cuộc gọi (call). Nếu máy B chấp nhận cuộc gọi, một kênh
ảo được thiết lập dành riêng cho thông tin trao đổi giữa A
và B.
Tất cả các tài nguyên được cấp cho cuộc gọi này như băng
thông đường truyền, khả năng của các bộ hoán chuyển
thông tin đều được dành riêng cho cuộc gọi, không chia sẻ
cho các cuộc gọi khác, mặc dù có những khoảng lớn thời
gian hai bên giao tiếp “im lặng”.
Tài nguyên (băng thông) sẽ được chia thành nhiều những
“phần” bằng nhau và sẽ gán cho các cuộc gọi. Khi cuộc gọi
sở hữu một “phần” tài nguyên nào đó, mặc dù không sử

dụng đến nó cũng không chia sẻ tài nguyên này cho các cuộc gọi khác.
Việc phân chia băng thông của kênh truyền thành những “phần” có thể được thực hiện bằng một
trong hai kỹ thuật: Phân chia theo tần số (FDMA-Frequency Division Multi Access) hay phân chia
theo thời gian (TDMA- Time Division Multi Access).

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

4

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.4.2.2 Mạng chuyển gói
A

10 Mbs
Ethernet

C

statistical multiplexing
Trong phương pháp này, thông tin
trao đổi giữa hai máy tính (end
systems) được phân thành những
1.5 Mbs
B
gói tin (packet) có kích thước tối
queue of packets
đa xác định.
45 Mbs
waiting
for output
Gói tin của những người dùng
link
khác nhau ( ví dụ của A và B) sẽ
chia sẻ nhau băng thông của kênh
D
truyền. Mỗi gói tin sẽ sử dụng
E
toàn bộ băng thông của kênh
H1.8 Mạng chuyển gói
truyền khi nó được phép. Điều
này sẽ dẫn đến tình trạng lượng
thông tin cần truyền đi vượt quá khả năng đáp ứng của kênh truyền. Trong trường hợp này, các
router sẽ ứng sử theo giải thuật lưu và chuyển tiếp (store and forward), tức lưu lại các gói tin chưa
gởi đi được vào hàng đợi chờ cho đến khi kênh truyền rãnh sẽ lần lượt gởi chúng đi.

1.4.2.3 So sánh mạng chuyển mạch và mạng chuyển gói
Chuyển gói cho phép có nhiều người sử dụng mạng hơn:
Giả sử:
ƒ Một đường truyền 1 Mbit
ƒ Mỗi người dùng được cấp 100Kbps khi truy
N users
cập “active”
ƒ Thời gian active chiếm 10% tổng thời gian.
1 Mbps link
Khi đó:
ƒ circuit-switching: cho phép tối đa 10 users
H1.9 Chia sẻ đường truyền trong
ƒ packet switching: cho phép 35 users, (xác suất
mạng chuyển gói
có hơn 10 “active” đồng thời là nhỏ hơn
0.004)
Chuyển gói:
ƒ Thích hợp cho lượng lưu thông dữ liệu lớn nhờ cơ chế chia sẻ tài nguyên và không cần
thiết lập cuộc.
ƒ Cần có cơ chế điều khiển tắt nghẽn và mất dữ liệu.
ƒ Không hỗ trợ được cơ chế chuyển mạch để đảm bảo tăng băng thông cố định cho một số
ứng dụng về âm thanh và hình ảnh.

1.4.2.4 Mạng truy cập
Cho phép nối các máy tính vào các router ngoài biên.
Nó có thể là những loại mạng sau:
ƒ Mạng truy cập từ nhà, ví dụ như sử
dụng hình thức modem dial qua đường
điện thoại hay đường ADSL.
ƒ Mạng cục bộ cho các công ty, xí nghiệp.
ƒ Mạng không dây.

H1.10 Mạng truy cập

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

5

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

1.4.3 Các lợi ích của mạng máy tính
1.4.3.1 Mạng tạo khả năng dùng chung tài nguyên cho các người dùng.
Vấn đề là làm cho các tài nguyên trên mạng như chương trình, dữ liệu và thiết bị, đặc biệt là các
thiết bị đắt tiền, có thể sẵn dùng cho mọi người trên mạng mà không cần quan tâm đến vị trí thực
của tài nguyên và người dùng.
Về mặt thiết bị, các thiết bị chất lượng cao thường đắt tiền, chúng thường được dùng chung cho
nhiều người nhằm giảm chi phí và dễ bảo quản.
Về mặt chương trình và dữ liệu, khi được dùng chung, mỗi thay đổi sẽ sẵn dùng cho mọi thành
viên trên mạng ngay lập tức. Điều này thể hiện rất rõ tại các nơi như ngân hàng, các đại lý bán vé
máy bay...

1.4.3.2 Mạng cho phép nâng cao độ tin cậy.
Khi sử dụng mạng, có thể thực hiện một chương trình tại nhiều máy tính khác nhau, nhiều thiết bị
có thể dùng chung. Điều này tăng độ tin cậy trong công việc vì khi có máy tính hoặc thiết bị bị
hỏng, công việc vẫn có thể tiếp tục với các máy tính hoặc thiết bị khác trên mạng trong khi chờ
sửa chữa.

1.4.3.3 Mạng giúp cho công việc đạt hiệu suất cao hơn.
Khi chương trình và dữ liệu đã dùng chung trên mạng, có thể bỏ qua một số khâu đối chiếu không
cần thiết. Việc điều chỉnh chương trình (nếu có) cũng tiết kiệm thời gian hơn do chỉ cần cài đặt lại
trên một máy.
Về mặt tổ chức, việc sao chép dữ liệu phòng hờ tiện lợi hơn do có thể giao cho chỉ một người thay
vì mọi người phải tự sao chép phần của mình.

1.4.3.4 Tiết kiệm chi phí.
Việc dùng chung các thiết bị ngoại vi cho phép giảm chi phí trang bị tính trên số người dùng. Về
phần mềm, nhiều nhà sản xuất phần mềm cung cấp cả những ấn bản cho nhiều người dùng, với
chi phí thấp hơn tính trên mỗi người dùng.

1.4.3.5 Tăng cường tính bảo mật thông tin.
Dữ liệu được lưu trên các máy phục vụ tập tin (file server) sẽ được bảo vệ tốt hơn so với đặt tại
các máy cá nhân nhờ cơ chế bảo mật của các hệ điều hành mạng.

1.4.3.6 Việc phát triển mạng máy tính đã tạo ra nhiều ứng dụng mới
Một số ứng dụng có ảnh hưởng quan trọng đến toàn xã hội: khả năng truy xuất các chương trình
và dữ liệu từ xa, khả năng thông tin liên lạc dễ dàng và hiệu quả, tạo môi trường giao tiếp thuận
lợi giữa những người dùng khác nhau, khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng trên phạm vi toàn
thế giới,...

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

6

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
Mục đích
Chương này nhằm giới thiệu cho người học những vấn đề sau:
• Các thành phần liên quan đến phần cứng của một mạng máy tính
• Sự phân loại mạng máy tính theo các tiêu chí khác nhau
• Kiến trúc phần mềm của một mạng máy tính, đặc biệt là kiến trúc có thứ bậc của
các giao thức mạng
• Mô hình tham khảo OSI

Yêu cầu
Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau:
• Phân biệt được các loại mạng: mạng quảng bá, mạng chuyển mạch, mạng cục bộ,
mạng diện rộng, mạng không dây, liên mạng, …
• Biện luận được sự cần thiết của tiếp cận phân lớp kiến trúc mạng trong việc thiết kế
và xây dựng các hệ thống mạng máy
• Phân biệt được các khái niệm quan trọng trong kiến trúc phần mềm mạng như dịch
vụ mạng, giao diện mạng và giao thức mạng
• Trình bày được ý nghĩa của mô hình OSI, chức năng cơ bản mỗi tầng trong mô
hình

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

7

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

2.1 Phần cứng mạng máy tính
2.1.1 Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin
Dựa theo kỹ thuật truyền tải thông tin, người ta có thể chia mạng thành hai loại là Mạng quảng bá
(Broadcast Network) và mạng điểm nối điểm (Point – to – point Network)

2.1.1.1 Mạng quảng bá
Trong hệ thống mạng quảng bá chỉ tồn tại một kênh truyền được chia sẻ cho tất cả các máy tính.
Khi một máy tính gởi tin, tất cả các máy tính còn lại sẽ nhận được tin đó. Tại một thời điểm chỉ
cho phép một máy tính được phép sử dụng đường truyền.

2.1.1.2 Mạng điểm nối điểm
Trong hệ thống mạng này, các máy tính được nối lại với nhau thành từng cặp. Thông tin được gởi
đi sẽ được truyền trực tiếp từ máy gởi đến máy nhận hoặc được chuyển tiếp qua nhiều máy trung
gian trước khi đến máy tính nhận.

2.1.2 Phân loại mạng máy tính theo phạm vị địa lý
Trong cách phân loại này người ta chú ý đến đại lượng Đường kính mạng chỉ khoảng cách của
hai máy tính xa nhất trong mạng. Dựa vào đại lượng này người ta có thể phân mạng thành các
loại sau:
Đường kính mạng
1m
10 m
100 m
1 km
10 km
100 km
1000 km
10000 km

Vị trí của các máy tính
Trong một mét vuông
Trong 1 phòng
Trong 1 tòa nhà
Trong một khu vực
Trong một thành phố

Loại mạng
Mạng khu vực cá nhân
Mạng cục bộ, gọi tắt là mạng LAN
(Local Area Network)
Mạng thành phố, gọi tắt là mạng
MAN (Metropolitan Area Network)
Mạng diện rộng, gọi tắt là mạng
WAN (Wide Area Network)

Trong một quốc gia
Trong m ột châu lục
Cả hành tinh

2.1.2.1 Mạng cục bộ
Đây là mạng thuộc loại mạng quảng bá, sử dụng một đường truyền có tốc độ cao, băng thông
rộng, có hình trạng (topology) đơn giản như mạng hình bus, mạng hình sao (Star topology), mạng
hình vòng (Ring topology).

2.1.2.1.1 Mạng hình bus

H2.1 Mạng hình Bus

Tất cả các máy tính được nối lại bằng một dây
dẫn (Cáp đồng trục gầy hoặc đồng trục béo).
Khi một trong số chúng thực hiện truyền tin, tín
hiệu sẽ lan truyền đến tất cả các máy tính còn
lại. Nếu có hai máy tính truyền tin cùng một lúc
thì sẽ dẫn đến tình trạng đụng độ và trạng thái
lỗi xẩy ra.

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

8

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

2.1.2.1.2 Mạng hình sao
Các máy tính được nối trực tiếp vào một Bộ tập trung nối kết, gọi là Hub. Dữ
liệu được chuyển qua Hub trước khi đến các máy nhận. Hub có nhiều cổng
(port), mỗi cổng cho phép một máy tính nối vào. Hub đóng vai trò như một bộ
khuyếch đại (repeater). Nó khuyếch đại tín hiệu nhận được trước khi truyền lại
tín hiệu đó trên các cổng còn lại.
H2.2 Mạng
Ưu điểm của mạng hình sao là dễ dàng cài đặt, không dừng mạng khi nối thêm
hình sao
vào hoặc lấy một máy tính ra khỏi mạng, cũng như dễ dàng phát hiện lỗi. So
với mạng hình Bus, mạng hình sao có tín ổn định cao hơn.
Tuy nhiên nó đòi hỏi nhiều dây dẫn hơn so với mạng hình bus. Toàn mạng sẽ bị ngưng hoạt động
nếu Hub bị hư. Chi phí đầu tư mạng hình sao cao hơn mạng hình Bus.

2.1.2.1.3 Mạng hình vòng
Tồn tại một thẻ bài (token: một gói tin nhỏ) lần lượt truyền qua
các máy tính. Một máy tính khi truyền tin phải tuân thủ nguyên tắc
sau:
ƒ Chờ cho đến khi token đến nó và nó sẽ lấy token ra
khỏi vòng tròn.
ƒ Gởi gói tin của nó đi một vòng qua các máy tính trên
đường tròn.
ƒ Chờ cho đến khi gói tin quay về
H2.3 Mạng hình vòng
ƒ Đưa
token
trở
lại vòng tròn để nút bên cạnh nhận
token

2.1.2.2 Mạng đô thị
Mạng MAN được sử dụng để nối tất cả các máy
tính trong phạm vi toàn thành phố. Ví dụ như
mạng truyền hình cáp trong thành phố.

ô2.1.2.3 Mạng diện rộng

H2.5 Mạng diện rộng

H2.6 Lưu và chuyển tiếp trong mạng WAN

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

Mạng LAN và mạng MAN thông
thường không sử dụng các thiết bị
chuyển mạch, điều đó hạn chế trong việc
mở rộng phạm vi mạng về số lượng máy
tính và khoảng cách. Chính vì thế mạng
diện rộng được phát minh.
Trong một mạng WAN, các máy tính
(hosts) được nối vào một mạng con
(subnet) hay đôi khi còn gọi là đường
trục mạng (Backbone), trong đó có chứa
các bộ chọn đường (routers) và các
đường truyền tải (transmission lines).
Các Routers thông thường có nhiệm vụ
lưu và chuyển tiếp các gói tin mà nó
nhận được theo nguyên lý cơ bản sau:
Các gói tin đến một router sẽ được lưu
vào trong một hàng chờ, kế đến router sẽ
9

Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Giáo Trình Mạng Máy Tính – V1.0

quyết định nơi gói tin cần phải đến và sau đó sẽ chuyển gói tin lên đường đã được chọn.

2.1.3 Mạng không dây
Nếu phân biệt mang theo tiêu chí hữu tuyến hay vô tuyến thì ta có thêm các loại mạng không dây
sau:

2.1.3.1 Nối kết hệ thống (System interconnection)
Mạng này nhằm mục đích thay thế hệ thống cáp nối kết các thiết bị cục bộ vào máy tính như màn
hình, bàn phím, chuột, phone, loa ,....

Hình 2.7 (a) Thiết bị không dây, (b) Mạng cục bộ không dây

2.1.3.2 Mạng cục bộ không dây (Wireless LANs):
Tất cả các máy tính giao tiếp với nhau thông qua một trạm cơ sở (Base Station) được nối bằng cáp
vào hệ thống mạng.

2.1.3.3 Mạng diện rộng không dây (Wireless WANs):
Thông thường mạng điện thoại di động số thuộc dạng này. Với các công nghệ mới cho phép băng
thông mạng có thể đạt đến 50 Mbps với khoảng cách vài kilomet

H2.9 Mạng diện rộng không dây

Trong hình (a ) các máy tính sử dụng công nghệ mạng vô tuyến để nối kết với router. Ngược lại
trong hình (b), các máy tính được nối bằng đường dây hữu tuyến với một router, để từ đó router sử
dụng kỹ thuật vô tuyến để liên lạc với các router khác.

2.1.4 Liên mạng (Internetwork)
Thông thường một mạng máy tính có thể không đồng nhất ( homogeneous), tức có sự khác nhau
về phần cứng và phần mềm giữa các máy tính. Trong thực tế ta chỉ có thể xây dựng được các
mạng lớn bằng cách liên nối kết (interconnecting) nhiều loại mạng lại với nhau. Công việc này
được gọi là liên mạng (Internetworking).
Ví dụ:
ƒ Nối kết một tập các mạng LAN có kiểu khác nhau như dạng Bus với dạng vòng của
một công ty.

Biên Sọan: Th.s Ngô Bá Hùng – Ks Phạm Thế Phi - 01/2005

10