Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TỔNG ÔN TẬP TOÁN 5 - Đề 1

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-10-26 14:49:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 225 | Lượt Download: 4 | File size: 0.034816 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TOÁN 5

TỔNG ÔN TẬP (ĐỀ 1)

Link video bài giải chi tiết tại đây ạ = > https://bom.to/Axsk37

Bài 1. Viết các phân số hoặc hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

a/

b/

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12m 7cm = ………..cm ;

3,5 km = ………….m

tấn =…………..kg;

1,5 ha = …………..m2

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 2km 75m =………km;

b/ 5 tạ 24kg = ……..tạ ;

2

2

2

c/ 4m 56dm = ……m ;

d/ 356 hm2 = ………km2

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a/ 4,52 x 12,5 – 2,5 x 4,25 =

b/ 1,25 x 11 - 1,25 =

Bài 5. a/ Tính diện tích hình ta giác có độ dài đáy 2,5m và chiều cao

14dm

b/ Tính chiều cao của hình tam giác có diện tích 22,5cm2 và độ dài

đáy 9cm

Bài 6. Cho hình tam giác ABC. Kéo dài đáy BC về phía C một đoạn

4,5cm thì diện tích tăng thêm 18cm2. Tính diện tích hình tam giác

ABC, biết đáy BC dài 12,5cm

===================

ĐỀ TỰ LUYỆN

Bài 1. Viết các phân số hoặc hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

a/

b/

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

15m 24cm = ………..cm ;

3,05 km = ………….m

tấn =…………..kg;

0,25 ha = …………..m2

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 14km 785m =………km;

b/ 5 tấn 24kg = ………..tấn ;

c/ 4m2 72dm2 = ……...m2 ;

d/ 35 hm2 = ………km2

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a/ 4,52 x 7,4 + 2,6 x 4,25 =

b/ 1,25 x 9 + 1,25=

Bài 5.

a/ Tính diện tích hình ta giác có độ dài đáy 2m và chiều cao dm

b/ Tính chiều cao của hình tam giác có diện tích 225cm2 và độ dài đáy

18cm

Bài 6. Cho hình tam giác ABC. Kéo dài đáy BC về phía C một đoạn

5,2cm thì diện tích tăng thêm 65cm2. Biết diện tích hình tam giác

ABC là 187,5 cm2. Tính cạnh BC.