Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tổng hợp phương trình lượng giác

b08ce27ea070c0d9c57406b42291e218
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-18 22:46:46 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI NG PH NG TRÌNH NG GIÁC 11BA2;11A3Ậ ƯƠ ƯỢ ỚCâu 1: Gi ph ng trình ươsin os2 3sin cos 0x x+ =Câu 2: Gi ph ng trình: ươsin 12 ossin cos2. tanxc xx xx+ =+Câu 3: Gi ph ng trìnhả ươsin2x+cosx−√3(cos2x+sinx)2sin2x−√3=1.Câu 4: Gi ph ng trìnhả ươ(2cosx−1)cotx=3sinx+2sinxcosx−1Câu 5: Gi ph ng trình: ươ()()2cos cos 12 sin .sin cosx xxx x-= ++Câu 6: Gi ph ng trình: ươ232 sin cos sin cos cos sin2 4xx xpæ ö+ -ç ÷è øCâu 7: Gi ph ng trình: ươ()23 tan 1153 tan sincos 4pæ ö+ -ç ÷è øx+x xxCâu 8: Gi ph ng trình ươ4 sin cos 3cox x- Câu 9: Gi ph ng trình: ươ28 sin cos sin cos 2x x= .Câu 10: Gi ph ng trình:ả ươ 23(cot 1) 73 cot cos 1sin 4xx xx+ pæ ö+ =ç ÷è øCâu 11: Gi ph ng trình ươsinx(√3sinx−1)+1−√32sin2x+cosx(1−cosx)=0.Câu 12: Gi ph ng trình ươ2√3cos3xsinx+cos4x=cos2x+2sinxCâu 13: Gi ph ng trình ươos2 sin cos (1 inx)tanx 0c x+ Câu 14: Gi ph ng trình: ươ2( inx cos )(s inx cos sin os( )4 4x xp p+ Câu 15: Gi ph ng trình: sin3x cosxcos2x(tanả ươ 2x tan2x)Câu 16: Gi ph ng trình: ươ(1 cos sin 22(sin sin )(1 sin )1 sinx xx xx+= +-Câu 17: Gi ph ng trình: ươ√2sin(2x+π4)+cosx.cos2x1+cosx=1−2sinx1+cosxCâu 18: Gi ph ng trình ươ()11 cos cos os2 sin 42x x- .Câu 19: Gi ph ng trình ươ()22 cos cos sin os 24x xpæ ö+ +ç ÷è øCâu 20: Gi ph ng trình :ả ươ22 os2 tan sin cot 24c xp- +Câu 21: Gi ph ng trình:ả ươ23 sin 22 2(cotg 1)sin 2cosxxxx++ .Câu 22: Gi ph ng trình: ươ2 os6x 2cos4x os2x sin2x 3c cCâu 23: Gi ph ng trình ươ3(sin cos cos (3 cos tanx x+ .Câu 24: Gi¶i ph ¬ng tr×nh 2+3√2sinx−sin2x−cos2x(sinx+cosx)2=−1Câu 25: Gi ph ng trình: ươ24 cos (2 sin 1)(2 sin 1) 3x x+ Câu 26: Gi phöông trình cos cos sin 24x xpæ ö+ +ç ÷è øCâu 27: Gi ph ng trình ươ3tan 3cos sin tan .2x xpæ ö=ç ÷è øCâu 28: Gi ph ng trình: 2( tanx sinx 3( cotx cosx 0ả ươCâu 29: Gi ph ng trình: ươ(cos4x+sin2xcos3x+sin3x)2=2√2sin(x+π4)+3Câu 30: Gi ph ng trình: ươ1 (cos sin )tan cot cot 1x xx x-=+ -Câu 31: Tìm các nghi trênệ()0; 2p ph ng trình :ủ ươsin 3x sin xsin 2x cos2x1 cos2x-= +-Câu 32: Gi ph ng trình: ươcos2 2(2- cos )(sin cos )x x+ =Câu 33: Gi ph ng trình: ươsin sin cos sin cos 0x x- =Câu 34: Gi ph ng trình: ươ217sin(2 16 3.s in cos 20 sin )2 12xx xp p+ +Câu 35: Gi ph ng trình: ươ 4cos 4x cos2x 3xos4x cos2 4c- 72Câu 36: Gi ph ng trình: sin3x 3(sinx cosx) 3sin2x cos2x 2ả ươCâu 37: Gi ph ng trình ươ22 os3x.cosx+ 3(1 in2x)=2 os (2 )4c xp+ +Câu 38: Gi ph ng trình: ươ3 sin cos sin -1cosx xxx- -=Câu 39: Gi ph ng trình: ươsin7x+sin9x=2[cos2(π4−x)−cos2(π4+2x)] .Câu 40: Gi ph ng trình: ươ23 sin cos sin sin cos2xx x+ =Câu 41: Gi ph ng trình: ươ2 3sin cos cos (tan 1) sin 0x x+ =Câu 42: Gi ph ng trình: ươ3 sintan 22 cosxxxæ ö- =ç ÷+è øpCâu 43: Gi ph ng trình: ươ25sin cos sin2 2x xx=Câu 44: Gi ph ng trình: ươ()cos os 2x- sin inx4 4x xp pæ ö+ -ç ÷è øCâu 45: Gi ph ng trình: ươ()21 cosx cos2x cos3x 23 sin x32cos cosx 1+ += -+ -Câu 46: Gi ph ng trình: ươ (2sin 2x -1)tan 22x 3(2cos 2x
2020-09-25 22:14:27