Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tổng hợp kiến thức Ngữ văn lớp 9

84ac3b106373f295599fe23119c7f68c
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào ngày 2016-09-12 17:41:26 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 4020 | Lượt Download: 191 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SBT Sinh 10ả ọBài trang 80 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảVi sinh là gì?ậH ng tr iướ ờVi sinh là th ng có các đi sau:ậ ể- Có kích th nh mu quan sát rõ ph dùng kính hi vi.ướ ể- Có th là nhân (vi khu n) ho nhân th (n men, c).ể ố- th nhi chuy hoá nhanh (v xa các th khác).ấ ượ ể- Sinh tr ng nhanh phát tri nh.ưở ạBài trang 80 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảVi sinh có nh ng đi gì?ậ ểH ng tr iướ ờĐ đi vi sinh là:ặ ậ- th nhi u,ấ ề- Chuy hoá nhanh,ể- Sinh tr ng nh,ưở ạ- Phân ng,ố ộ- Ch ng lo nhi u.ủ ềBài trang 80 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảĐi gì ch ng vi sinh có kh năng th nhi u?ề ềH ng tr iướ ờVi sinh có kích th nh đo ng micrômet (µm). Kích th càng nh thì tậ ướ ướ ỉl di tích vi sinh trên th tích càng n. Vi sinh pệ ấth th ăn qua màng sinh ch t, nên di tích càng thì kh năng th càngụ ụnhi u.ềBài trang 81 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảTh nào là chuy hoá nhanh?ế ểH ng tr iướ ờM dù có kích th nh bé nh ng kh năng chuy hoá vi sinh nhanh.ặ ướ ấVí vi khu Lactic (Lactobacillus) trong gi có th phân gi ng ngụ ượ ượ ườLactôz 1000 10 000 so kh ng chúng. men cóơ ượ ất ng prôtêin cao bò hàng trăm nghìn n.ố ầBài trang 81 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảĐi gì ch ng vi sinh sinh tr ng nhanh, phát tri nh?ể ưở ạH ng n:ướ ẫVi khu sinh ng phân t. Ví E. coli sau 20 phút phân n, sau giẩ ờphân n, sau 24 gi phân 72 và bào sau 24 gi là 47 223ắ ượ665 1017. nhiên đây ch là con lí thuy t, vì trong th chúng kìmấ ịhãm tích lu các ph do chính chúng ti ra môi tr ng.ở ườBài trang 81 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảGi thích sao vi sinh phân ng và có nhi ch ng lo i?ả ạH ng n:ướ ẫTrong quá trình tiên hoá lâu dài, vi sinh đã cho mình ch đi hoà trao iậ ổch nên có th thích ng trong các đi ki khác nhau. Chúng dàng phát sinhấ ễbi và thích nghi môi tr ng ng. Chúng có nhi ki dinh ng nên có thế ườ ưỡ ểdùng nhi lo ch khác nhau làm th ăn. Chúng có th ng nóng ho cề ặr nh, có ho hoàn toàn không có ôxi, có môi tr ng chua ho tấ ườ ấDOC24.VN 1ki m, có áp su th chí trên 1000 atm đáy bi sâu, ho uề ướ ầnh không có c, nh sâu km trong lòng đá. Chính vì thê mà vi sinh đaư ướ ấd ng, chúng có nhi ch ng lo i. loài vi sinh tính có vài tri loài.ạ ướ ệBài trang 81 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảVi sinh có th nuôi trên nh ng lo môi tr ng nào?ậ ượ ườH ng tr i:ướ ờCó lo môi tr ng:ạ ườ- Môi tr ng nhiên pha ch các ch nhiên (th bò, cá, ng...) cóườ ượ ươthành ph hoá không nh vì ph thu vào gi ng cây, con, th và đi uầ ềki nuôi, tr ng. Môi tr ng này ch dùng thu sinh kh và các ph trao iệ ườ ổch t.ấ- Môi tr ng ng pha ch các ch hoá có nên có thành ph vàườ ượ ầkh ng nh, dùng nghiên nh ng thành ph môi tr ng iố ượ ưở ườ ớho ng ng vi sinh t.ạ ậ- Môi tr ng bán ng là gi hai lo môi tr ng trên, dùng cườ ườ ụđích nh môi tr ng nhiên, nh ng dàng sung các ch mà môi tr ng tư ườ ườ ựnhiên thi u.ếBài trang 82 Sách bài pậ (SBT) Sinh 10ọ Bài có gi iậ ảCăn vào ngu năng ng ng ta chia vi sinh ra nh ng lo nào?ứ ượ ườ ạH ng tr i:ướ ờChia thành lo i:ạ- Vi sinh quang ng: ng ánh sáng làm ngu năng ng.ậ ưỡ ượ- Vi sinh hoá ng: ng ch hoá làm ngu năng ng.ậ ưỡ ượBài trang 83 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCăn vào ngu th ăn (cacbon), ng ta chia vi sinh thành nh ng lo nào?ứ ườ ạH ng tr iướ ờChia thành lo i:ạ- Vi sinh ng: Dùng COậ ưỡ2 trong khí quy làm ngu Cacbon.ể ồ- Vi sinh ng: ng các ch làm ngu Cacbon.ậ ưỡ ồBài 10 trang 82 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCăn vào ngu năng ng và th ăn, ng ta chia vi sinh thành nh ngứ ượ ườ ữlo nào?ạH ng tr i:ướ ờ- Vi sinh quang ng: ng ánh sáng tr làm ngu năng ng vàậ ưỡ ượCO2 làm ngu Cacbon duy nh (Ví vi khu lam, bào).ồ ơ- Vi sinh quang ng: ng năng ng ánh sáng tr làm ngu năngậ ưỡ ượ ồl ng và các ch làm ngu Cacbon (Ví vi khu màu ho màu tíaượ ặkhông ch huỳnh).ứ ư- Vi sinh hoá ng: Ôxi hoá ch vô gi thu năng ng vàậ ưỡ ượdùng CO2 làm ngu Cacbon (Ví vi khu Ôxi hoá Hiđrô).ồ ẩ- Vi sinh hoá ng: ng ch làm ngu năng ng làmậ ưỡ ượ ừngu Cacbon (Ví c, ng nguyên sinh và ph vi khu khôngồ ẩquang p).ợBài 11 trang 83 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảXét ki dinh ng, vi khu lam thu lo nào?ề ưỡ ạH ng tr iướ ờDOC24.VN 2Vi khu lam có kh năng quang p, chúng ng ánh sáng tr làm ngu nẩ ồnàng ng trong quá trình ng hoá COượ ồ2 khí quy thành ng, nên ki dinh ngể ườ ưỡc chúng là quang ng.ủ ưỡBài 12 trang 83 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCác vi khu ti hành nitrat hoá, vi khu ôxi hoá huỳnh thu lo dinh ngẩ ưỡnào?H ng tr i:ướ ờC hai lo vi khu nói trên ti hành hô hi khí, chúng ng năngả ụl ng các ch hoá và ngu cacbon CO2, nên chúng là vi sinh hoáượ ật ng.ự ưỡBài 13 trang 83 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảE. coli cũng nh nh ng sinh ho sinh khác (vi sinh phân gi các xác ch t)ư ếthu lo dinh ng nào?ộ ưỡH ng tr i:ướ ờE. coli và nh ng sinh ho sinh là các vi sinh ng các ch hoá làmữ ọngu năng ng và các ch làm ngu cacbon, nên chúng thu lo hoá dồ ượ ịd ng.ưỡBài 14 trang 83 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảVi khu tía và vi khu không huỳnh thu ki dinh ng nào? Chúng cóẩ ưỡgi ng vi khu tía huỳnh và vi khu huỳnh không?ố ưH ng tr i:ướ ờCác vi khu tía và vi khu không huỳnh là vi khu quang p, thay vìẩ ợclorophin, chúng ch bacterioclorophin (khu di c) có kh năng dùng ánh sángứ ảm tr làm ngu năng ng Tuy nhiên, vi khu tía và vi khu không uặ ượ ưhuỳnh ng ch làm ngu cacbon nên chúng là quang ng.ử ưỡHai lo vi khu tía huỳnh và vi khu huỳnh ng C0ạ ụ2 làm ngu nồcacbon nên chúng là quang ng. Vì y, vi khu tía và vi khu không uự ưỡ ưhuỳnh chúng không gi ng vi khu tía huỳnh và vi khu huỳnh.ố ưBài 15 trang 84 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ả*Hãy so sánh hô hi khí hô khí. sao hô hi khí raấ ạnhi năng ng hô khí?ề ượ ịH ng tr iướ ờHô hi khí là hô mà ch nh electron cu cùng là ôxi phân còn hô pấ ấk khí là hô mà ch nh electron cu cùng là ôxi liên t. Ví NOị ụ3 2- (hô pấnitrat), SO4 2- (hô sunfat).ấHô hi khí ra 38 ATP (riêng chu chuy electron ra 34 ATP). Hôấ ạh khí ng ATP ít n, vì hô khí ch dùng ph chu trình Crep, vàấ ượ ầkhông ph các ch mang trong chu chuy êlectron tham gia vàoả ềquá trình hô khí.ấ ịBài 16 trang 84 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCh năng quan tr ng lên men là gì?ứ ủH ng tr i:ướ ờLên men là quá trình chuy hoá khí sinh năng ng mà trong đó các ch cể ượ ơn sinh (không ph bên ngoài) là ch cho là ch nh êlectron. Ch cộ ứnăng quan tr ng lên men là tái NADọ cho ng phân.ườBài 17 trang 84 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảT sao lên men ch ra ATP?ạ ạDOC24.VN 3H ng tr i:ướ ờLên men ngu ng phân. Ví nh con ng EM (Embden Meyerhof) oắ ườ ườ ạra piruvat, ATP.Piruvat và các xu nó kh thành các ph lên men, vì th nên ch oẫ ạra ATP.Bài 18 trang 85 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ả*Hãy so sánh lên men hô bào.ớ ếH ng tr i:ướ hô bào ch nh electron cu cùng là các ch vô bên ngoài (OỞ ừ2 ,NO3 -, SO4 2-, CO3 2-), ATP thành nh phôtphorin hoá ch vàượ ấphôtphorin hoá ôxi hoá. Hô hi khí 38 ATP, hô khí ng ATPấ ượth n.ấ lên men, ch cho và ch nh electron là ch sinh. Lên men chỞ ỉt ATP nh phôtphorin hoá ch t.ạ ượ ấBài 19 trang 85 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHãy so sánh lên men lactic và lên men êtilic.H ng tr i:ưỡ ờC lên men lactic và lên men êtilic ng phân, ôxi hoá glucôz oả ườ ạpiruvat và NADH +. 2ATP thành nh phôtphorin hoá ch t.ượ ấTrong lên men lactic, piruvat là ch nh electron NADH Hấ và kh thành axitị ửlactic.Trong lên men êtilic, tr piruvat ph lo COo nh enzim piruvatướ ờdecacboxilaza bi thành axêtalđêhit. Axêtalđêhit nh electron NADH Hể đểb kh thành êtilic.ị ượBài 20 trang 85 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHi ng Paxt là gì?ệ ơH ng tr i:ướ ờHi ng Paxt là hi ng khi lên men, cung ôxi thì vi sinh sệ ượ ượ ẽchuy sang hô hi khí. Lúc đó quá trình phân gi ng gi nh, sể ườ ựt ng ATP và sinh kh bào tăng nhanh.ổ ẽBài 21 trang 85 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảT sao đôi khi xu hi váng tr ng? không chua và khú?ạ ịH ng tr i:ướ ờTrong dung ch mu (môi tr ng tr ng), ch ng ti ra kh bào. Viị ườ ươ ườ ếkhu Lactic ng ng, lên men axit lactic, pH th p, ch các vi khu nẩ ườ ẩgây th i. Tuy nhiên, khi pH xu ng quá th cũng ch luôn vi khu Lactic. Lúcố ẩđó lo men ch axit sinh tr ng, phân gi axit lactic, khi môi tr ng trộ ưở ườ ởnên trung tính, đi ki cho các vi khu gây th sinh tr ng làm khú a.ạ ưở ưBài 22 trang 86 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảT có gây nh cho ng không?ả ườH ng tr i:ướ ờKhông, vì chúng là vi sinh quang ng nên không ho ng trong thậ ưỡ ượ ểng i.ườBài 23 trang 86Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHô là gì? Có lo hô p?ấ ấH ng tr iướ ờDOC24.VN 4- Hô là ph ng hoá năng ng (ATP), trong đó ch cho electron tiênấ ượ ầcó th là ch ho vô và ch nh electron cu cùng có th là pể ợch vô ho .ấ ơ- Có lo hô p: Hô hi khí và hô khí. Khi có ôxi ti hành hôạ ếh hi khí, còn khi không có ôxi ti hành hô khí ho lên men.ấ ặBài 24 trang 86 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHãy nêu khác bi gi các ki hô p.ự ấH ng tr i:ướ ờ- Hô hi khí là quá trình ôxi hoá cacbohiđrat năng ng mà ch nh nấ ượ ậelectron cu cùng là ôxi phân ph cu cùng là COố ố2 và H2 O. Vi sinh th cậ ựhi hô hi khí là vi sinh hi khí.ệ ượ ế- Hô khí là quá trình phân gi cacbohiđrat thu năng ng mà ch nh electronấ ượ ậcu cùng là ch khác không ph ôxi phân Vi sinh th hi hô khíố ịđ là vi sinh khí.ượ ịN ch nh électron cu cùng là ch vô thì là hô khí. ch vôế ấc nêu trên là NOơ3 thì là nitrat, là SOọ ế4 2- thì là sunphat, cònọ ấn là COế2 thì là hô Cacbonat.ọ ấBài 25 trang 87 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảQuá trình hô hi khí di ra đâu?ấ ởH ng tr iướ ờ- vi sinh nhân th c, di ra màng trong ti th .Ở ể- vi sinh nhân di ra trên màng sinh ch t.Ở ấBài 26 trang 87 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảQuá trình hô khí di ra đâu?ấ ởH ng tr iướ ờDi ra trên màng sinh ch t.ễ ấBài 27 trang 87 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHô Sunphat th ng ra đâu? sao bùn ao đen và th i?ấ ườ ốH ng n:ướ ẫBùn ao và kênh ch th ng có màu đen và mùi hôi th là do các vi khu nồ ườ ẩkh Sunphat phân gi các ch trong đi ki khí, ra Hử ạ2 S.Fe+H2 FeS+H2Cu+H2 CuS +H2Pb+H2 pbS +H2H2S có mùi th i, còn màu đen là do Hố2 Fe thành FeS (S sunphua).ế ắVi khu kh sunphat cũng tham gia vào quá trình hình thành qu ng huỳnh và mẩ ỏd ho kh sunphat và hình thành Hầ ử2 cũng th trong dày ng nhai i.ấ ạH2 còn ăn mòn kim lo các công trình và c.ạ ướ ướ ướBài 28 trang 87 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCó th ng vi khu kh Sunphat lí th nhi kim lo ng cể ướ ượkhông?H ng n:ướ ẫKim lo ng (Hg, Pb, Cr, As...) là các ch c, khi tích lu trong th ng đạ ộnh nh gây nh, bi là ung th lo kim lo ng ng ta tr viấ ườ ộkhu Sunphat vào các ch nh m, a, bã sau tr ng m... nh vào tẩ ộph ng trong quy trình lí th i. đi ki khí, vi khu kh Sunphatả ướ ửt ra Hạ2 S. Khi cho th ch kim lo ng ch qua ph ng, Hướ ứ2 tẽ ếDOC24.VN 5h kim lo thành kim lo Sunphua xu ng đáy. qua ph nợ ướ ảng đã lo kim lo i.ứ ượ ạBài 29 trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảTh nào là lên men, hãy cho ví vài quá trình lên men và gi thích sao chúngế ạđ nh y.ượ ậH ng n:ướ ẫLên men là quá trình phân gi Cacbohiđrat trong đi ki khí mà ch nh nả ậElectron là ph trung gian (ch quá trình lên men ch không ph iả ảđ bên ngoài. Thông th ng, lên men theo ph m. Khi Glucôz cế ườ ượ ượlên men thành Êtilic là lên men Êtilic, còn khi Lactic là ph thì là lên menọ ọLactic.Bài 30 trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảS ph quá trình lên men là gì?ả ủH ng n:ướ ẫKhác hô hi khí, ph quá trình lên men ngoài C0ớ ủ2 còn có cácảh ch Cacbon ch ôxi hoá hoàn toàn nh các lo u, các axit ,ợ ượ ượ ơkháng sinh, kêtôn, anđêhit...Bài 31 trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHãy nêu khác bi gi lên men và hô p. Chúng có đi gì chung?ự ểH ng n:ướ ẫTrong lên men, ch nh Electron cu cùng là ch (s ph trung gian) cònấ ẩtrong hô ch nh Electron cu cùng bên ngoài nhu ôxi (hô hi khí),ấ ếNitrat, Sunphat và Cacbonat (hô khí). hô và lên men sinh ra năngấ ềl ng (ATP), nh ng năng ng thu hô nhi so lên men. Vìượ ượ ượ ớlên men không có chu truy Electron.ỗ ềBài 32 trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHô nitrat ra đâu Quá trình này có hay gì cho cây tr ng?ấ ồH ng nướ ẫTrong đi ki khí (đ ng ho không p), vi khu ti nề ướ ếhành kh Nitrat (NOử3 -) thành Nitrit (NO2 -) và cu cùng là Nit phân bay vào khôngố ửkhí, làm cho nit nghiêm tr ng nên có cho cây tr ng. Quá trình này bấ ịngăn ch khi làm p. Ôxi kìm hãm sinh tr ng các vi khu nặ ưở ẩk khí.ịBài 33 trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHô Cacbonat ra đâu?ấ ởH ng n:ướ ẫM nhóm vi khu khí bu có tên là vi khu sinh mêtan ti hành hô pộ ấCacbonat, bi khí COế2 thành khí Mêtan (CH4 ).CO2 H2 -> CH4 2H2 OVi khu sinh mêtan th ng th đáy ao, hay đáy bi sâu, khí sinh c, iẩ ườ ơcó đi ki khí thu ti cho chúng sinh tr ng. Đôi khi có hi ng ao bề ưở ượ ịô nhi ng, bong bóng que diêm xu ng cháy bùng.ễ ẽBài 34 trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảCác lo phân ch bào là gì? Chúng nh ng phânạ ượ ơnào?H ng n:ướ ẫBa lo phân ch là axit Nuclêic, Prôtêin, Pôlisaccarit.ạ ếDOC24.VN 6- Axit Nuclêic các Guclêôtit.ượ ừ- Prôtêin các axit amin.ấ ừ- Pôlisaccarit các phân Glucôz .ấ ơBài 35 trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảVi sinh có th gì trong quá trình ng p?ậ ợH ng n:ướ ẫVi sinh có sinh tr ng nhanh, kh năng sinh kh nhi và tích lu nậ ưở ảph trong th gian ng mà không ph thu nhi vào đai, mùa và th ti tẩ ếnh cây tr ng, do đó có th ph xu có giá thành th n.ư ơBài 36 trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảTrong đi ki khí hay hi khí, men ng các thành ph bàoề ếm nh nh t? sao?ạ ạH ng n:ướ ẫTrong đi ki khí, men ti hành lên men thu năng ng, choề ượ ượ ầs ng. Khi có ôxi, men đình ch lên men và hô hi khí,ự ượ ếnghĩa là phân gi glucôz thành COả ơ2 và H2 năng ng. Khi hô hi khí,ể ượ ếnăng ng thu cao 20 khi lên men,ượ ượ ầcho phép men ng nhi ch xây ng th n, do đó chúng sinhấ ượ ơtr ng nhanh, sinh kh n.ưở ớBài 37 trang 90 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảS xu sinh kh men làm gì?ả ểH ng n:ướ ẫTr là cung cho các lò bánh mì làm mì tr khi ng châuướ ướ ướ ởÂu, bình quân ng dân 2-4 kg men đông khô/năm). Th hai là menỗ ườ ấcó hàm ng Prôtêin cao (45-46%) và ch nhi Vitamin nên dùng sungượ ượ ổvào th ăn chăn nuôi.ứBài 38 trang 90 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảQuá trình phân gi nào vi sinh ra trong xu ng?ả ươH ng n:ướ ẫNguyên li làm ng xôi và ng rang nghi nh Chuy nệ ươ ươ ểhoá quan tr ng trong quá trình làm ng là vi sinh ti enzim amilaza thu phânọ ươ ỷtinh thành ng và Prôtêaza thu phân Prôtêin ng thành axit amin. Do y,ộ ườ ươ ật ng có ng ng, có ngon axit amin.ươ ườ ủBài 39 trang 90 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảXì khác ng đi nào? xu xì có vi sinh không?ầ ươ ậH ng n:ướ ẫSo ng, xì có hàm ng cao, ít ng và không ch ph n. Xìớ ươ ượ ườ ắd xu ng cách thu phân Prôtêin khô ng ho khô (bãầ ượ ươ ạđ ng ho sau khi ép u, ph khô) nh Prôtêaza thu cậ ươ ượd ch ch axit amin và Pôlipeptit.ị ứBài 40 trang 90 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảS chuy hoá ch nh vi sinh ra nh th nào?ự ếH ng n:ướ ẫS ng luôn tr ng các ph ng chuy hoá do enzim xúc tác. Cácự ượ ểenzim không nh ng xúc tác cho ph ng bên trong bào mà còn ti ra bênữ ượ ếngoài (g là enzim ngo bào) phân gi các ch nhiên. Con ng ng cácọ ườ ụenzim này ph ng mình. Ví :ụ ụDOC24.VN 7- Amilaza phân gi tinh thành ng, dùng trong xu glucôz làm bánh o,ả ườ ẹt i, u...ẩ ượ- Prôtêaza phân gi prôtêin thành axit amin, dùng trong xu ng, m, xìả ươ ướ ắd u, lông trong thu da, th ăn chăn nuôi.ầ ứ- Xenlulaza phân gi Xenlulôz trong lí rác th i, thu phân ph th nông nghi pả ệtrong xu nhiên li u, xu th ăn chăn nuôi, gi t...ả ặ- Lipaza thu phân Lipit thành Glixêrol và axit béo. Glixêrol dùng trong xu thu cỷ ốn hoa, mĩ ph m, xà phòng...ổ ướ ẩBài 41 trang 91 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảHãy phân bi lên men Lactic ng hình và lên men Lactic hình.ệ ịH ng n:ướ ẫLên men Lactic là quá trình chuy hoá Glucôz Lactôz nh vi khu Lactic thànhể ẩs ph ch là axit Lactic. Có lo lên men Lactic:ả ạ- Lên men ng hình: ph thu là axit Lacticồ ượ- Lên men hình: Ngoài axit Lactic còn Êtanol, COị ạ2 axit axêtic..Bài 42 trang 91 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảĐ xu m, ng ta cá vào chum, mu i, nén cho mu iể ướ ườ ướ ống cá, sau 1-2 tháng m. Thành ph chính là gì?ậ ượ ướ ướ ắH ng n:ướ ẫVi khu nhiên ng cá ho môi tr ng ti enzim Prôtêaza phân gi Prôtêinẩ ườ ảcá thành Pôlipeptit và axit amin. Do đó, thành ph chính là hai ch kầ ướ ểtrên.Bài 43 trang 91 Sách bài (SBT)ậ Sinh 10ọ Bài có gi iậ ảD mu i: cây, ch, thêm hành, vào i, ng mu iư ướ ố(5-6%), nén ch t, sau 20 ngày mu ăn sao ph nén ch t?ặ ượ ặQuá trình vi sinh nào ra trong mu a?ậ ưH ng n:ướ ẫC ph nén ch đi ki khí cho lên men Lactic.ầ ịBài 44 trang 91 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảNem chua: Th giã nhuy n, thêm gia và bì lu thái ch tr u, góiị ươ ềlá i, sau lá chu i. Sau ngày nem chua. Quá trình vi sinh, nào raổ ượ ảtrong làm nem chua? sao th ng vài ngày mà không ng?ạ ỏH ng n:ướ ẫVi khu Lactic nhiên ti hành lên men Lactic, làm chua th t, pH th ch viẩ ếkhu gây ng th t.ẩ ịBài 45 trang 92 Sách bài (SBT) Sinh 10 Bài có gi iậ ảLàm gi m: Pha loãng (kho ng 5%) cho vào thêm chút ng và uấ ượ ườ ẩmàng gi m. màn, sau tu gi ăn. Đây có ph là quá trình lênấ ượ ảmen gi không?ấH ng n:ướ ẫKhông. Axit axêtic thành trong xu gi truy êtilic là ph mạ ượ ẩc quá trình ôxi hoá tham gia ôxi trong không khí:ủ ủC2 H5 OH O2 -> CH3 COOH H2 OG lên men gi là do thói quen, coi chuy hoá nh vi sinh là lênọ ềmen. đây quá trình chuy hoá th hi vi khu axêtic lo viỞ ượ ạkhu hi khí có trong màng gi m.ẩ ấ-----------------------------DOC24.VN 8DOC24.VN
2020-09-27 23:50:20