Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm Toán 12 ôn thi học kỳ 1 có đáp án năm 2020

0ec6bd29dce47bcdbf815d589bc75736
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-03 02:59:58 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 142 | Lượt Download: 0 | File size: 5.698438 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 102 SGK Sinh 6: Th ph (ti theo)ả ếA. Tóm lý thuy t:ắ ếNh ng cây th ph nh gió th ng có hoa ng cây; bao hoa th ng tiêu gi m; ườ ườ ảch nh dài, ph nhi u, nh nh nh th ng có lông dính. Con ng có th ườ ườ ểch ng giúp cho hoa giao ph làm tăng ng qu và t, nh ng gi ng ượ ượ ốlai có ph ch và năng su cao.ớ ấB. ng gi bài SGK trang 102 Sinh 6:ướ ớBài 1: (trang 102 SGK Sinh 6)Hoa th ph nh gió có nh ng đi gì? Nh ng đi đó có gì cho th ụph n?ấĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảHoa th ng ng cây hay ng cành, ch nh dài, ph nhi nh nh ph ườ ấto, dính và th ng có gai, nh có ch dính.ườ ấCác đi hoa ng cây giúp cho ph th phát tán đi xa ượ ặnh các hoa khác. Các đi bao hoa th ng tiêu gi m, ho vòi nh ườ ụth ng có lông dính giúp ph dính vào th ph cho hoa.ườ ấBài 2: (trang 102 SGK Sinh 6)Trong nh ng tr ng nào thì th ph nh ng là thi t? Cho ví .ữ ườ ườ ụĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảTăng kh năng th ph cây khi th ph nhiên kém hi qu nông ốdân khi tr ng bí ngô th ng th ph sung tăng kh năng trái cây.ồ ườ ủTh ph chéo nh tránh thoái hóa gi ng hay lai nên gi ng có nhi ưđi n. Ví nh ng tr ng ngô th ng th ph chéo tránh thoái hóa gi ng và ườ ườ ốtăng năng su (tăng kh năng t) ng cách dùng bao gi cu thành hình ạchi ph u, sau đó vít ng cây ngô xu ng cho ph vào ph u. Khi đã có ạph thì ti hành th ph chéo cho cây ng cách ph cây này lênấ ắhoa (râu ngô) cây kia.ủBài 3: (trang 102 SGK Sinh 6)Nuôi ong trong các cây ăn qu có gì?ườ ợĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảOng ph hoa: làm cho ph dính vào nh nhi và hi qu th ượ ụph cao cho ra nhi qu n.ấ ơOng nhi ph hoa, hoa ra nhi n.ấ ượ ơBài 4: (trang 102 SGK Sinh 6)Hãy li kê vào ng đây nh ng đi khác bi gi hoa th ph nh sâu ướ ờb và hoa th ph nh gió mà em đã bi t.ọ ếĐáp án và ng gi bài 4:ướ ảĐ cặ đi mể Hoa thụ ph nấ nhờ sâu bọ Hoa thụ ph nấ nhờ gióBao hoa n, có màu và ng ươth mơ nh không có màu ỡvà không có ng th mươ ơNhị hoa tạ ph nấ to ,dính, chỉ nhị ng nắ ph nh nh ch nh ịdài,bao ph treo ng ngấ ẳNhuỵ hoa uầ nh yụ có ch tấ dính nh dài, ti xúcầ ếl n, nhi lông dínhớ ềDOC24.VN