TỔNG HỢP 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN SINH HỌC - Đề 8

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-01-11 17:01:43 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

8Ề ỐS GIÁO ĐÀO HÀ TINHỞ ẠTR NG THPT LÊ NG PHONGƯỜ THI TH QUÓC GIA NĂM 2017Ề ỬMôn: Sinh 12ọTh gian làm bài: 50phút;ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệCâu 1: Enzim restrictaza trong công ngh gen có vai tròệA. tham gia quá trình ch mã ng chu pôlipeptit.ị ỗB. các đo Okazaki thành ch hoàn ch nh.ố ỉC. di chuy trên ch khuôn gen ng ch theo nguyên ổsung.D. ADN nh ng trình nuclêôtit xác nh.ắ ịCâu 2: Xét phép lai AaBB aaBb, gen quy nh tính tr ng ng ươph và tr hoàn toàn thì con có lo ki hình làả ểA. B. C. D. 8.Câu 3: Hình đây là nh ch nhi th th ng ng i. Ng ướ ườ ườ ườmang nhi th nàyộ ểA. ch ng Claiphent B. ch ng Đao.ắ ứC. nh ng hình li m. ưỡ D. ch ng cn .ắ ơCâu 4: Trong bào sinh ng loài sinh có nhi th ng ưỡ ưỡ ộ2n 10. bi có th ra đa bao nhiêu lo th loài này?ộ ởA. B. 10 C. D. 4Câu 5: qu th có trúc di truy n: 0.5AA 0.3Aa 0.2aa ng ươ ốcác alen làầ ượA. 0.7A và 0.3a B. 0.65A và 0.35a C. 0.35A và 0.65a D. 0.8A và 0.2aCâu 6: Ng tiên ra khái ni bi cá th làườ ểA. Kimura B. Đacuyn C. Lamac D. Menden.Câu đo ch sung gen có trình các nuclêôtit nh sau: 5' ATT ưGXG XGA GXX 3'. Quá trình gi mã trên đo mARN do đo gen nói trên sao mã có ạl các ba mã tham gia nh sauầ ượ ưA. 3'AUU5'; 3'GXG5'; 3'XGA5'; 3'GXX5'.B. 5'UAA3'; 5'XGX3'; 5'GXU3'; 5'XGG3'.DOC24.VN 1C. 5'AUU3'; 5'GXG3'; 5'XGA3'; 5'GXX3.D. 3'UAA5'; 3'XGX5'; 3'GXU5'; 3'XGG5'Câu Trong các phát bi sau, có bao nhiêu phát bi đúng nhi th gi ớtính ng t?ở ậ(1) Nhi th gi tính ch trong bào sinh c, không trong ếbào xôma.(2) Trên nhi th gi tính, ngoài các gen quy nh tính c, cái còn có các gen ựquy nh các tính tr ng th ng.ị ườ(3) các loài ng t, cá th cái có nhi th gi tính XX, cá th ểđ có nhi mự ễs th gi tính XY.ắ ớ(4) các loài ng t, nhi th gi tính ch ng ng, ươ ồgi ng nhau gi gi và gi cái.ố ớA. B. C. D. 4.Câu 9: Theo lí thuy t, phép lai nào sau đây cho con có ki gen phân li theo :ế ệ1?A. Aabb Aabb. B. AaBb aabb.C. AaBB aabb. D. AaBb AaBb.Câu 10: Cho cây có ki gen AaBbDd th ph qua nhi th Cho bi các ặgen này phân ly p. dòng thu đa ba gen có th ra là ượ ạbao nhiêu?A. B. C. D. 6.Câu 11 Xét phép lai AaBb AABb, gen quy nh tính tr ng ng ươph và tr hoàn toàn thì con có giao làả ửA. 16 B. C. 9. D. 4Câu 12 ng bi gen gây qu nh trúc gen làạ ủA. trí nuclêôtit.ả ặB. nuclêôtit tr mã thúc.ấ ướ ếC. nuclêôtit tiên.ấ ầD. thay th nuclêôtit này ng nuclêôtit khác.ế ặCâu 13: loài có nhi th 2n 24. các th loài trong bào có 48ộ ếnhi th cá th đó thu thễ ểDOC24.VN 2A. đa ch. B. i. C. i. D. nhi m.ố ễCâu 14: Bi ng gen quy nh tính tr ng, alen tr là tr hoàn toàn. Phép laiế ộnào sau đây cho con có ki hình phân li theo 1?ờ ệA. Ab/ab aB/ab B. Ab/ab aB/Ab C. AB/aB Ab/ab D. ab/aB ab/abCâu 15: Trong các thành ph đây, có bao nhiêu thành ph tr ti tham gia ướ ếvào quá trình ng chu Polipeptitổ ỗ(1) Gen. (2) mARN. (3) Axit amin.(4) tARN. (5) Riboxom. (6) Enzim.(7) ADN. (8) ARN i. (9) Đo Okazaki.ạA. 6. B. 8. C. 7. D. 5.Câu 16: Các cá th thu các loài khác nhau có th sinh vào nh ng mùa khác nhau ữnên chúng không có đi ki giao ph nhau. Đây là ng cách li nào?ề ạA. Cách li c. B. Cách li th gian.ờC. Cách li tính. D. Cách li sinh nh.ảCâu 17: Cho các thành sau:ự1. gi ng cà chua có gen làm chín qu ho t.ạ ạ2. gi ng dâu i.ạ ộ3. gi ng lúa ''g vàng'' có kh năng ng caroten trong t.ạ ạ4. gi ng đa i.ạ ộCác thành ra nh công ngh gen làự ượ ệA. 3, B. 1,3 C. 2, D. 1, 2Câu 18: Có bao niêu qu th sau đây tr ng thái cân ng di truy n?ầ ề(1) 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa(2) 0,5AA: 0,5aa.(3) 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa(4) 0,75Aa: 0,25aa(5) 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa(6) 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aaA. B. C. 6. D. 2Câu 19 Lo ng ch ng nào sau đây có th giúp chúng ta xác nh loài nào xu tạ ượ ấhi tr c, loài nào xu hi sau trong ch phát sinh và phát tri ng trênệ ướ ốtrái t?ấDOC24.VN 3A. ng ch ng hóa th chằ ạB. Bàng ng gi ph so sánhứ ẫC. Bàng ch ng bào c.ứ ọD. ng ch ng sinh phân tằ ửCâu 20: sau minh cho các ng bi trúc nhi th nào?ơ ể(1): ABCD*EFGH ABGFE*DCH(2): ABCD*EFGH AD*EFGBCHA. (1): chuy đo ch tâm ng; (2): đo ch tâm ng.ể ộB. (1): đo ch tâm ng; (2): đo không ch tâm ng.ả ộC. (1): đo ch tâm ng; (2): chuy đo trong nhi th .ả ểD. (1): chuy đo không ch tâm ng, (2): chuy đo trong nhi th .ể ểCâu 21: Cho các thông tin các nhân ti hóa nh sau:ề ư(1) Làm thay alen và thành ph ki gen qu th không theo ộh ng xác nh.ướ ị(2) Làm phát sinh các bi di truy qu th cung ngu bi ấcho quá trình ti hóa.ế(3) Có th lo hoàn toàn alen nào đó ra kh qu th cho dù alen đó là có i.ể ợ(4) Không làm thay alen nh ng làm thay thành ph ki gen qu ầthểCác thông tin nói vai trò ng nhiên là:ề ẫA. (2), (3). B. (1), (4).C. (3), (4). D. (1), (3).Câu 22: Ch nhiên không th lo hoàn toàn các alen ra kh qu th ểlí do chính là:A. giá tr thích nghi các alen cao các alen tr i.ị ộB. alen có th trong qu th tr ng thái .ặ ửC. alen th ng trong gen thích nghi.ặ ườ ợD. ch nhiên luôn gi các alen có cho thân sinh t.ọ ậCâu 23: Th ch li pháp gen là gì?ự ệA. đi ki cho gen lành bi hi nạ ệB. Lo gen nh ra kh thạ ểDOC24.VN 4C. Thay th gen nh ng gen lànhế ằD. bi tìm gen lànhạ ểCâu 24: bi gen làộ ếA. bi nuclêôtit trong gen.ự ặB. bi nuclêôtit trong gen.ự ặC. nh ng bi trong trúc gen liên quan bi ho ốc nuclêôtit, ra đi nào đó phân ADN.ặ ửD. nh ng bi ra trên su chi dài phân ADN.ữ ửCâu 25: Trong ch đi hòa ho ng gen sinh nhân vai trò gen đi ềhòa làA. mang thông tin cho vi ng prôtêin ch tác ng lên vùng hành.ệ ậB. mang thông tin cho vi ng prôtêin ch tác ng lên vùng kh ng.ệ ộC. vào prôtêin ch tr ho ng enzim phiên mã.ơ ủD. mang thông tin cho vi ng prôtêin ch tác ng lên các gen trúc.ệ ấCâu 26: Xét phép lai AaBb Aabb, gen quy nh tính tr ng ng ươph và tr hoàn toàn thì con có lo ki gen làả ểA. B. 9. C. D. 6Câu 27: nào sau đây không gây ra bi alen trong qu th :ế ểA. Giao ph không ng nhiênố ẫB. Ch ch ng ki hình nọ ặC. Ch ch ng ki hình tr iọ ộD. Phiêu genạCâu 28: Trong phiên mã, ch ADN dùng làm khuôn là chạ ượ ạA. ng liên c. ượ B. 5' 3'C. ng gián đo n. ượ D. 3' 5'Câu 29: ph có có 47 nhi th trong đó có nhi th X. Ng đóộ ườthu thộ ểA. tam i. B. đa .ộ ẻC. ch. D. ba.Câu 30: hi tin nh lu cá th ch ch thu loài sinh ọkhác nhau là:DOC24.VN 5A. chúng cách li sinh nhau.ả ớB. chúng có tính sinh lý sinh hóa khác nhau.ặC. chúng không cùng môi tr ng.ườD. chúng có hình thái khác nhau.Câu 31: Khi nói vai trò cách li lý trong quá trình hình thành loài, nh nh ịđúng là:A. Không có cách li lý thì không th hình thành loài i.ị ớB. Môi tr ng lí khác nhau là nguyên nhân chính phân hóa thành ph ườ ầki gen qu th cách li.ể ểC. Cách lí lý luôn cách li sinh n.ị ảD. Cách li lý có th hình thành loài qua nhi ng trung gian chuy ểti p.ếCâu 32: loài có NST ng 2n 24 NST. NST trong th i, tam ưỡ ộb và làộ ượA. 24, 48 và 72. B. 12, 36 và 48.C. 20, 21 và 23. D. 12, 24 và 48.Câu 33: Theo dõi thí nghi Menđen, khi lai Hà Lan thu ch ng vàng, ạtr và xanh, nhăn nhau thu F1 vàng, tr n. Khi cho F1 th ượ ụph thì F2 có ki hình là:ấ ểA. vàng, nhăn: xanh, nhăn vàng, tr xanh, tr n.ơ ơB. vàng, nhăn: vàng, tr xanh, nhăn xanh, tr n.ơ ơC. vàng, tr xanh, nhăn xanh, tr vàng, nhăn.ơ ơD. vàng, tr vàng, nhăn xanh, tr xanh, nhăn.ơ ơCâu 34: Câu có bao nhiêu nhân sau đây làm thay alen qu th khôngố ểtheo ng xác nh?ướ ị(1) bi nộ ế(2) Di nh genậ(3) Ch nhiênọ ự(4) Giao ph không ng nhiênố ẫ(5) Các ng nhiênế ẫA. B. C. D. 1DOC24.VN 6Câu 35: cá th có ki gen:ộ Bi các gen liên hoàn toàn khi gi ảphân bình th ng có th ra lo giao đa làườ ốA. 1. B. 4. C. 2. D. 8.Câu 36: Trong quá trình ch mã phân nào sau đây đóng vai trò "ng phiên ch"ị ườ ịA. rARN. B. ADN C. tARN D. mARNCâu 37: Axit amin Arg mã hóa sáu ba là: XGU; XGX; XGA; XGG; AGA; ượ ộAGG. Đây là đi nào ba mã di truy n?ặ ềA. Tính thoái hóa B. Tính ph bi nổ ếC. Tính hi D. Tính ch .ạ ếCâu 38 Cho các ví các lo quan các loài sau:ụ ở(1) Cánh chim và cánh các loài côn trùng.ủ ủ(2) Tay ng i, chi tr mèo, cánh i.ủ ườ ướ ơ(3) ng t, ru th và răng khôn ng i,ươ ườ(4) Gai ng ng và tua cu Hà Lan.ươ ậ(5) Tuy và tuy các ng khác.ế ướ ậTrong các ví trên, nh ng ví nào là quan ng ng?ụ ươ ồA. (1), (3), (5). B. (2), (5).C. (2), (4), (5). D. (1), (3), (4).Câu 39: Gen là đo AND:ộ ạA. Mang thông tin di truy n.ềB. Mang thông tin mã hoá cho ph xác nh là chu polipéptít hay ARN.ộ ỗC. Ch các mã hoá các axitamin.ứ ộD. Mang thông tin trúc phân prôtêin.ấ ửCâu 40: Trong qu th ng có th bi sau:ầ ườ ế(1) Ung th máu. (2) ng hình li m.ồ ề(3) ch ng. (4) Claiphent .ơ(5) Dính ngón và (6) Máu khó đông.(7) cn (8) Đao. (9) Mù màu.Nh ng th bi ch làữ ộA. (1), (3), (7), (9). B. (4), (7), (8).C. (1), (4), (7), (8). D. (4), (5), (6), (8)DOC24.VN 7Đap an thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Sinh cê o1. D2. C3. A4. C5. D6. A7. D8. A9. C10. 11. B12. C13. B14. A15. D16. B17. B18. A19. A20. 21. D22. B23. C24. C25. A26. D27. A28. D29. D30. 31. D32. B33. D34. C35. B36. B37. A38. C39. B40. BDOC24.VN