TỔNG HỢP 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN SINH HỌC - Đề 4

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2019-01-11 16:55:47 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

4Ề ỐS GIÁO ĐÀO OỞ ẠHÀ IỘ THI KH SÁT 12 TRUNG PH THÔNGỀ ỔKhoá ngày 20, 21, 23/3/2017Bài ki tra: Khoa nhiên; Môn: Sinh cể ọTh gian làm bài: 50 phút, không th gianờ ờCâu 81: qu th có trúc di truy 0,1AA 0.6Aa 0,3aa 1. ng ươđ alen A, làố ượA. 0,2; 0,8 B. 0,3; 0,7 C. 0,8; 0,2 D. 0,4; 0,6Câu 82: Khi ng trong cùng sinh nh, tránh nh tranh thì các loài nhau ềngu th ng có xu ngồ ườ ướA. Phân li sinh thái B. tr nhauỗ ợC. Lo tr nhau D. Di cưCâu 83: Khi lai hai gi ng bí ngô thu ch ng qu nhau F1 có quố ượ ảtròn. Cho F1 th ph F2 355 bí qu tròn, 238 bí qu t, 38 bí qu dài.ự ượ ảHình ng qu bí ch chi ph quy lu di truy nạ ềA. Tr không hoàn toànộB. Liên hoàn toànếC. Phân li pộ ậD. ng tác sungươ ổCâu 84: qu th th có cây thân cao là 64%. Sau hai th thộ ụph n, cây thân th trong qu th là 42%. Cho bi alen quy nh thân cao tr iấ ộhoàn toàn so alen quy nh thân th p. trúc di truy qu th ban làớ ầA. 0,64 BB 0,32 Bb 0,04 bbB. 0,48 BB 0,16 Bb 0,36 bbC. 0,16 BB 0,48 Bb 0,36 bbD. 0,36 BB 0,22 Bb 0,42 bbCâu 85 Li pháp gen làệA. Làm ho gen nào đó trong genấ ệB. Thay th các gen bi gây nh trong th ng nh ng các gen lànhế ườ ằC. Ph ch năng các gen bi gây nhụ ệD. Lo ra kh th ng các gen gây nhạ ườ ệDOC24.VN 1A. 0.15 B. 0.3 C. 0.6 D. 0.2Câu 87. bi thay th nucleotit trí tính mã nh ng khôngộ ưlàm xu hi mã thúc. Chu polipeptit ng ng do gen này ng sấ ươ ẽA. Thay axit amin trí th trong chu polipeptit.ổ ỗB. Có th thay axit amin trí th trong chu polipeptitể ỗC. đi axit amin trí th trong chu polipeptitấ ỗD. Có th thay các axit amin trí th sau trong chu polipeptitể ỗCâu 88. Cá th có ki gen: AB/ab gi phân ra hoán gen 20% ốthì giao tử AB ra chi lượ ệA. 20% B. 100% C. 40% D. 75%Câu 89. Cây pomato (cây lai gi khoai tây và cà chua) ng ph ng pháp:ữ ượ ươA. truy phôiấ ềB. Nuôi bào th t.ấ ậC. Nuôi ph nấ ấD. Dung bào tr n.ợ ầCâu 90. Thuy ti hóa hi đã phát tri quan ni ch nhiên ủĐacuyn nh ng đi nào sau đây?ở ể(1) Ch nhiên không ch tác ng ng cá th riêng mà mà tác ng ớc qu th .ả ể(2) Ch nhiên trên tính bi và di truy sinh t.ọ ậ(3) Ch nhiên không tác ng ng gen mà tác ng lên toàn gen ủqu th .ầ ể(4) Ch nhiên là nhân nh ng cho quá trình ti hóa.ọ ướ ếA. 2, B. 1, 3, C. 1, 2, 3, D. 1, 2, 4Câu 91 Ph đây mô nh di truy ng i.ả ướ ườDOC24.VN 2Phân tích ph trên, ng ta có các nh xét sau:ả ườ ậ- nh do gen vùng không ng ng NST quy nh.ệ ươ ị- nh do gen trên NST th ng quy nhệ ườ ị- ch ng 14 15 không nên sinh con xác su sinh con nh 50%ặ ơ- ch ng 14 15 sinh con thì xác su sinh con gái nh là 1/6ế ệ- Nh ng ng không bi ch ki gen là và 7. Trong nh xét trên có bao nhiêuữ ườ ậnh xét ch chính xác?ậ ưA. B. C. D. 3Câu 92. ng i, nh máu khó đông do alen trên NST quy nh, alen HỞ ườ ịquy nh máu đông bình th ng. ng nam nh máu khó đông phị ườ ườ ụn bình th ng nh ng có nh này, kh năng sinh ra con kh nh làữ ườ ạbao nhiêu?A. 75% B. 50% C. 25% D. 100%Câu 93. Theo Đacuyn, nhân chính quy nh chi ng và bi các ướ ủgi ng nuôi cây tr ng là:ố ồA. Ch nhiênọ ựB. tranh sinh nấ ồC. Phân ly tính tr ngạD. Ch nhân oọ ạCâu 94. Hà lan, alen quy nh vàng tr hoàn toàn so alen quy nh ịh xanh. Phép lai nào sau đây cho phân ly ki hình vàng: xanh?ạ ểA. AA aa B. Aa aa C. Aa Aa D. AA AaCâu 95. Câu nào đây đúng khi nói hoán gen?ướ ịA. Hoán gen làm gi xu hi bi pị ợB. Hoán gen có th ra khi các NST ng ng trao chéoị ươ ổDOC24.VN 3C. các bào ra trao chéo thì hoán gen 50%ế ơD. hoán gen ngh ch kho ng cách gi các gen trên NST.ầ ữCâu 96. Hi ng con lai có năng su t, ph ch t, ch ng ch kh năng sinh ượ ảtr ng và phát tri tr là:ưở ượ ọA. Ti hóaếB. Thoái hóa gi ngốC. Siêu tr iộD. th laiƯ ếCâu 97 gen không alen (Aa, Bb) cùng năm trên NST ng ng thì ươ ồcách vi ki gen nào đây không đúng?ế ướCâu 98 Nghiên thay thành ph ki gen qu th qua th liên ệti thu qu theo ng sau:ế ượ ảTh hế Ki gen AAể Ki gen Aaể Ki gen aaểF1 0.04 0.32 0.64F2 0.04 0.32 0.64F3 0.5 0.4 0.1F4 0.6 0.2 0.2F5 0.65 0.1 0.25T qu trên, Hà rút ra các nh xét sau:ừ ậ- alen tr tăng qua các th hầ ệ- Ch nhiên tác ng F3 F4 theo ng lo ki hình tr iọ ướ ộ- th F3 có th đã có hi ng kích th qu th gi nh.ở ượ ướ ạ- th F1và F2 qu th tr ng thái cân ng.Ở ằ- Hi ng ph đã ra th F3. nh xét đúng là:ệ ượ ậA. B. C. D. 4Câu 99. Trong qu th có kích th nh nhân ti hóa nào sau đây làm bi ướ ổnhanh ng các alen trong gen nào đó?ầ ươ ộA. Ch nhiênọ ựB. Các ng nhiênế ẫC. Giao ph không ng nhiênố ẫD. bi nộ ếDOC24.VN 4Câu 100. Phát bi không đúng các nhân ti hóa theo thuy ti hóa ng ợlà:A. bi và giao ph ng nhiên ngu nguyên li cho quá trình ti hóa.ộ ếB. bi luôn làm phát sinh các bi có đó cung nguyên li cho ch ọl c.ọC. ng nhiên có th lo alen có ra kh qu th .ế ểD. Ch nhiên là nhân ti hoá có ngọ ướCâu 101. Hình sau mô quá trính......(A) ....và qu .....(B)...ẽ ảN dung ng ng và là:ộ ươ ớA. Trao chéo không cân trong gi phân, đo NST.ổ ạB. Trao chéo không cân trong gi phân, đo và đo NST.ổ ạC. Phân ly không NST, bi NSTề ếD. Trao chéo trong gi phân, bi NST.ổ ếCâu 102 Cho các qu th có trúc di truy nh sau: Qu th 1: 0.5AA+0.5aa=1ầ ểQu th 2: 100% Aaầ ểQu th 3: 0.49AA+0.42Aa+0.09 aa 1ầ ểQu th 4: 0.36AA+0.48Aa+0.16 aa 1ầ ểQu th 5: 0.64AA+0.32Aa+0.04 aa 1ầ ểTrong các qu th trên, qu th đang tr ng thái cân ng di truy làầ ềA. B. C. D. 1Câu 103 đi trúc di truy qu th ph qua nhi th ệlà:A. trúc di truy nhấ ịB. Ph các gen tr ng thái ng p.ầ ợC. ngày càng tăngỷ ợD. Các cá th trong qu th có ki gen ng nh t.ể ấDOC24.VN 5Câu 104. Các nh mù màu,máu khó đông ng di truy theo quy lu nào?ệ ườ ậA. Di truy ngoài nhânềB. ng tác genươC. Theo dòng mẹD. Liên gi tínhế ớCâu 105. Cá rô phi Vi Nam có gi sinh thái nhi 5,6ệ 0C 42ế 0C. nh nh nào sau đây không đúng?ậ ịA. 42 0C là gi trênớ ạB. 42 0C là gi iớ ướC. 42 0C là đi gây ch tể ếD. 5,6 0C là đi gây ch tể ếCâu 106. Thành nào sau đây không ra ng ng công ngh gen?ự ượ ệA. Lúa chuy gen ng carotenể ợB. Vi khu E.coli xu insulin ng iẩ ườC. chuy gen ng protein huy thanh ng iừ ườD. Ngô DT6 có năng su cao, hàm ng protein cao.ấ ượCâu 107 Trong quá trình phiên mã, ARN polimerase tr theo chi nào đâyượ ướA. 3'-5' ch sungủ ổB. 5'3' ch sungủ ổC. 5'-3' ch mã củ ốD. 3'-5' ch mã c.ủ ốCâu 108. loài th t, tính tr ng màu hoa, hình ng qu do pỞ ặgen quy nh. Cho cây hoa qu tròn thu ch ng giao ph cây hoa vàng quị ảb thu ch ng thu F1 100% cây hoa qu c. cho F1 thầ ượ ụph thu F2 lo ki hình trong đó cây hoa chi 9%. Bi tấ ượ ếr ng quá trình phát sinh giao và cái ra hoán gen nh nhau.ằ ưTrong các lu sau, có bao nhiêu lu không đúng?ế ậ- F2 có lo ki genạ ể- F2 có lo ki gen cùng quy nh ki hình hoa qu trònạ ả- F2, cá th có ki gen gi ng chi 50%Ở ệ- F1 ra hoán gen 20%ả ốA. B. C. D. 4DOC24.VN 6Câu 109. ph bình th ng (1) ch ng (2) nh máu khó đông sinh conộ ườ ệtrai (3) máu khó đông. Ng con trai này lên bình th ng (4) và sinh béị ườ ườtrai (5) máu khó đông nh Bi ng nh máu khó đông do gen trênị ằNST quy nh. Ki gen ng nói trên là.ị ườCâu 110. qu th sinh ng ph đang ch tác ng ch nhiên ựcó thành ph ki gen qua các th nh sau:ầ ưP: 0.50AA+0.30Aa+0.20aa=1F1: 0.45AA+0.25Aa+0.30aa=1F2: 0.40AA+0.20Aa+0.40aa=1F3: 0.30AA+0.15Aa+0.55aa=1F4: 0.15AA+0.10Aa+0.75aa=1Nh xét nào sau đây đúng?ậA. Các cá th mang ki hình đang ch nhiên lo n.ể ầB. Các cá th mang ki hình tr đang ch nhiên lo nể ầC. Ch nhiên đang lo các ki gen ng và gi các ki gen ịh p.ợD. Ch nhiên đang lo các ki gen và ng n.ọ ặCâu 111. Vai trò các gen trúc Z, Y, trong Ôperon Lac vi khu E.coli là:ủ ẩA. ng protein ch bám vào vùng kh ng kh phiên mã.ổ ầB. ra các enzyme phân gi ng lactoz .ạ ườ ơC. ng enzyme ARN polimerase bám vào vùng hành ngăn quá trình ảphiên mã.D. ng các protein ch bám vào vùng hành ngăn quá trình phiên ảmã.Câu 112. Các ba nào đây quy nh tín hi thúc quá trình ch mãộ ướ ịA. UGU, UAA, UAGB. UUG, UAA, UGADOC24.VN 7C. UAG, UGA, UAAD. UUG, UGA, UAGCâu 113 th mà bào sinh ng th NST các ng ưỡ ươđ ng là:ồ ượ ọA. Th ba kép B. Th ba C. D. Th nể ốCâu 114. Hãy trình đúng làm tiêu th nhi th ếbào châu ch c.ấ ự(1) Dùng kéo cánh, chân châu ch c.ắ ự(2) Tay trái ph u, tay ph kéo ph ng ra( tách kh ng c) có ộquan trong đó có tinh hoàn bung ra.(3) Sùng kim tách xung quanh tinh hoàn, ra kh phi kính.ổ ế(4) lá kính, dùng ngón ta nh lên lá kính cho bào dàn và làm ếbào NST bung ra.ể(5) tinh hoàn lên phi kính, nh vào đó vài gi tư ướ ấ(6) Nh vài gi oocxêin axêtic lên tinh hoàn nhu trong th gian 15-20 phút.ỏ ờ(7) tiêu lên kính quan sát: lúc dùng giác nh xác nh bào, ếsau đó dùng giác n.ộ ơ(8) ng và quan sát hình thái NSTế ượCâu 115. đo ch mã gen trúc thu vùng mã hóa có ba: ộ5'...AAT ATG AXG GTA GXX...3'Th các ba: 5ứ ộPhân tARN mang ba mã 3'GXA5' gi mã cho ba th trên đo gen ạtrên?A. ba th 2ộ ứB. ba th 3ộ ứC. ba th 5ộ ứD. ba th 4ộ ứCâu 116. Th có hoa xu hi tự ừDOC24.VN 8A. than đáỷB. Tam đi pỷ ệC. tamỷ ệD. Ph tr ngỷ ắCâu 117. ru gi m, alen quy nh thân xám tr hoàn toàn alen quy nhỞ ịthân đen, alen quy nh cánh dài tr hoàn toàn so alen quy nh cánh t. Haiị ụgen này cùng trên NST th ng. Alen quy nh tr hoàn toàn soằ ườ ộv alen quy nh tr ng và trên NST X, không có alen ng ng trên Y.ớ ươ phép lai:Ở thu F1 trong đó ki hình thân đen cánh ượ ắđ chi 11.25%.ỏ ếTheo lý thuy t, ru F1 có ki hình thân đen cánh là:ế ỏA. 5% B. 2.5% C. 3.75% D. 7.5%Câu 118. phép lai ♂AaBb x♀AaBB, trong quá trình gi phân th c, tỞ ếbào có NST mang gen Aa không phân ly trong gi phân chi 16% iặ ọdi bi còn gi phân di ra bình th ng. Trong lu sau có baoễ ườ ậnhiêu lu sai phép lai trên?ế ề- Trong các ra F1 aaBb là không bi n.ố ượ ế- Trong các ra F1 aaBb là bi n.ố ượ ế- aaBb chi 30,2%ợ ệ- aaBb chi 10,5%ợ ệ- aaBb chi 21%ợ ệA. B. C. D. 4Câu 119. Phép lai AaBb (vàng, tr n) aabb (xanh, nhăn) cho qu ki hình:ơ ểA. vàng tr n:3 vàng nhăn:3 xanh tr n:1 xanh nhănơ ơB. vàng tr n:3 vàng nhăn:1 xanh tr n:1 xanh nhănơ ơC. vàng tr n:3 xanh nhăn:1 vàng tr n:1 xanh nhănơ ơD. vàng tr n:1 vàng nhăn:1 xanh tr n:1 xanh nhănơ ơCâu 120. Phát bi nào sau đây không đúng quá trình hình thành loài ng con ằđ ng lýườ ịA. Hình thành loài ng con ng lý ra ng vâth và th tớ ườ ậB. Trong nh ng đi ki lý khác nhau, ch nhiên đã tích lũy các tữ ộDOC24.VN 9bi và bi theo nh ng ng khác nhau.ế ướC. Hình thành loài ng con ng lý di ra ch ch trong th iớ ườ ờgian ch lâu dài.ị ửD. Đi ki lý là nguyên nhân tr ti gây ra nh ng bi ng ngề ươ ứtrên th sinh đó ra loài i.ơ ớDOC24.VN 10