Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tóm tắt truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn

358aec8808f09042306a28fb5280cd4d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-20 14:18:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTóm truy ng Thu nắ ấ1. Tóm truy ng Thu n: Bài làm 1ắ ấL vi Thu vào tháng năm 1919, th Trung Qu đangỗ ch phong ki n, thu đa, nhân dân Trung Qu thì vô cùngở ốtăm và u, "h ng mê trong cái nhà ng khôngố ắcó " (L n). Có hai câu chuy đc ng trong tử ượ ốtruy n: Chuy vi thu ch ng lão Hoa Thuyên vàệ ồchuy ng chi cách ng Du.ệ ườ ạLão Hoa là ch quán trà nh có đa con trai nh lao ng,ủ ặng ta đã mách lão th thu quái là bánh bao máuườ ẩng i.ườTruy đc đu ng không khí đm bu sáng lão Hoaệ ượ ổđi mua thu cho con. Lão đi trong p, lo âu và hy ng.ố ọNg đi xem đông, chen mãi lão mua đc thu dù đã đtườ ượ ặtr c, nhà hai ch ng lão cho con ăn thu mà lòng tràn đy hyướ ầv ng vào hi nghi li thu quái. Đám đông đi xemọ ỳchém ng vào quán trà nhà lão Hoa và bàn lu ng bườ ườ ịchém. Tham gia cu bàn lu có đy các thành ph "ng tócộ ườhoa râm" đn "anh chàng hai tu i". Qua câu chuyên thìế ươ ọbi ng chém là Du, ng dám đi làm cách ng, tế ườ ườ ắr còn lao làm "gi c". Nh ng ng bàn lu ng nhiên vồ ườ ềhành đng Du và cho là anh điên.ộ ịVào bu sáng mùa xuân nghĩa đa hai bà ra thăm con, bàổ ộHoa Thuyên và Du. Thu bánh bao máu ng không uẹ ườ ứđc th ng Thuyên. nó cách Du con đng –ượ ườranh gi nhiên gi đám nh ng ng ch chém ch tù vàớ ườ ếnh ng ng ch nghèo. Bà Hoa qua con đng an mữ ườ ướ ườ ẹH Du. ng nhiên khi th trên Du có vòng hoaạ ộmàu tr ng. Câu chuy thúc ng câu ng “Th nàyắ ườ ếlà th nào?". Qua tác ph nhà văn mu đn có ýế ềDoc24.vnnghĩa vô cùng đi dân Trung Hoa lúc đó, đó là cáchớ ềm ng gi phóng dân kh mê, tám i.ạ ố2. Tóm truy ng Thu n: Bài làm 2ắ ấCh ng Iươ ch ng Hoa Thuyên ch quán trà nghèo có đaợ ứcon trai đc nh nh lao ng. Nh có ng mách, Lãoộ ườHoa Thuyên tìm pháp tr ng mua chi bánh bao máuớ ườ ẩng ch án chém cho con ăn vì cho ng ăn nh th nó sườ ẽkh nh.ỏ ệCh ng IIươ ch ng Hoa Thuyên cho bé Thuyên ăn thu c. Th ng béợ ằth ti tu đáng th ng. ch ng Hoa Thuyên đt ni tinậ ươ ềt ng vào hi nghi ph ng thu này.ưở ươ ốCh ng IIIươ Tr sáng, lúc bé Thuyên ăn thu xong, quán trà nhàờ ốlão Hoa Thuyên đông khách. Câu chuy xoay quanhầ ọhai vi c. vi th nh là th đu tin ng vàoự ưởcông hi ph ng thu bánh bao máu mà th ng bé aệ ươ ươ ừăn. Hai là chuy bàn tán ng tù chém sáng nay. Qua aệ ườ ủC Khang thì ng chém tên là Du ng trong đa ph ng. Hả ườ ườ ươ ạDu theo đu lí ng đánh nhà Mãn Thanh, giành đc p, chổ ưở ủquy cho ng Trung Qu Du ng bà con giác và t.ề ườ ườ ắTrong tù Du tuyên truy ng cách ng. Tuy nhiên, tạ ưở ấc nh ng ng có trong quán trà hôm đó không ai hi đúngả ườ ểv Du. cho Du là điên, là th ng kh n.ề ạCh ng IVươ Vào bu sáng ngày Thanh minh năm sau, mộ ẹH Du và bà Hoa Thuyên cùng đn nghĩa đa (dành cho ng nghèo,ạ ường tù và ng chém) vi ng con. Hai ng đau khườ ườ ườ ổb đu có đng m. ng nhiên khi th trên Duướ ạcó vòng hoa. Du đã đu hi ra vi làm con bàộ ủvà tin ng nh ng gi Du nh đnh qu báo.ưở ả3. Tóm truy ng Thu n: Bài làm 3ắ ấDoc24.vnM đu tac ph la nh lao Hoa Thuyên ti mua chi banhở ếbao mau ng chi sĩ Du gi ch nh lao choẩ ườ ệth ng Thuyên, con trai lao.ằTh ng Thuyên ăn chi banh bao máu­ ph ng thu quái­ iằ ươ ớs hi ng ch ng lao Hoa Thuyên. ng trong quan traự ườsáng hôm đó cũng tin ng ph ng thu ch kh nh choằ ươ ệth ng Thuyên. Nhân đo ban Du, ng tu chem vaằ ườ ịcho anh la điên.ồChi banh bao mau ng đa không ch kh nh cho th ngế ườ ằThuyên. Ch ng bao lâu, th ng Thuyên ch t.ẳ ếK thuc tac ph la nh ba Du va th ng Thuyênế ằđi vi ng con vao thanh minh. qua con đng monế ướ ườngăn cach gi nh ng ng ch chem, ch tu nh ngữ ườ ững ngheo trong nghia đa an i, chia đau nhau. tườ ấng nhiên tr vong hoa đc đt trên Du. Du khócạ ướ ượ ạvà kêu oan cho con.