Tóm tắt truyện ngắn Làng của Kim Lân

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-21 09:36:11 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Tóm truy ng Làng Kim Lânắ ủBài làm 1Ông Hai là ng nông dân yêu làng và hào làng Ch aộ ườ ủmình nh ng vì chi tranh và hoàn nh gia đình nên ông ph làng đi ngư ốtrong hoàn nh bó bu ông Hai luôn nh cái làng Ch u.ả ầM hôm ra phòng thông tin nghe ngóng tin nh khi ông ng nghe tộ ượ ừm ng đàn bà tin làng “Vi gian theo Tây”. Tin ng khi nộ ườ ếda ông “tê rân rân”, ng ông lão ngh ng i”, ông “l ng đi ng nhặ ưở ưđ không th c” ch bi cúi xu ng mà đi nhà, ông tế ượ ậra gi ng ngày không dám đi đâu, hoang mang lo ng, ai nói gì cũng ng hườ ưở ọbàn tán làng mình. Khi ch nhà có đu gia đình ông đi khác, ông ch cóề ớý nh quay làng nh ng ông xác nh “Làng thì yêu th t, nh ng làng theo Tâyị ưm thì ph thù”. Không bi tâm cùng ai đau kh trong lòng, ông tròấ ổchuy con nh lòng ng Khi ch ch xã lên chính làngệ ảD không theo Tây, ông sung ng đi khoe ng i, khoe tin làngầ ướ ườ ảông Tây nh n.ị ẵBài làm 2Truy ng Làng Kim Lân vi năm 1948, trong nh ng năm cu cệ ộkháng chi ch ng Pháp. Truy ông Hai yêu làng, yêu c. Ông Hai ph iế ướ ảđi nên ông nh làng và yêu làng, ông th ng hào và khoe làng Chả ườ ợD giàu mình, nh là tinh th kháng chi và chính ông là công dânầ ộtích c.ự đang vui tin chi th ng ta, ch ông Hai nghe tin dỞ ữv làng Ch Vi gian theo Tây. Ông ng, đau kh Ông bu chánề ồvà lo su ngày ch ng dám đi đâu, càng khi ch nhà đánh ti ngợ ếđu gia đình ông đi không cho nh vì là ng làng Vi gian. Ông ch bi trútổ ườ ếb tâm cùng con trai bé nh nh nói chính lòng mình: theo kháng chi n,ầ ếtheo ch không theo gi c, còn làng theo gi thì ph thù làng.ụ ảNh ng ng t, nghe tin chính làng không theo Tây, lòng ôngư ượ ầph ph tr i. Ông khoe ng nhà ông Tây ch, làng tơ ườ ốs ch, nh n. Ông khoe và hào làng kháng chi nh chính ông aạ ừtham gia tr đánh y.ậ ậBài làm 3– Ông Hai là ng ng nông dân yêu tha thi yêu làng Ch aườ ườ ủmình.– Do yêu ban kháng chi n, ông Hai ph cùng gia đình Xaầ ưlàng ông nh làng da di t.ớ ế– Trong nh ng ngày xa quê, ông luôn nh làng Ch và mu tr .ữ ề– hôm, ông nghe tin làng Ch ông làm Vi gian theo Tây. Ông Haiộ ệv căm ch bi tâm cùng con th .ừ ơ– Khi cùng ng, ông Hai nh nh không quay làng vì theo ông “làng thìườ ềyêu th nh ng làng theo Tây thì ph thù.”ậ ả– Sau đó, ông nghe tin chính làng mình ng làng ch kiênượ ẫc ng đánh Pháp. Ông khoe ng tin này dù nhà ông Tây cháy.ườ ườ