Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tóm tắt tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

4fac676776cf9530289ad26eb9652d9d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-23 14:42:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 353 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTóm tác ph nh Kim Lânắ ủ1. Tóm tác ph nh Kim Lân: Bài làm 1ắ ủV nh là truy ng xu Kim Lân, in trong Conợ ậchó xí. Tác ph ban đu có tên là Xóm ng vi ngay sauấ ếCách ng tháng Tám. th sau này đc vi i.ạ ượ ạCái đói tràn xu ng ch tr con rũ, ng ng Tràngố ườ ẽbông ng đàn bà xa Tr con có đa gào lên "chông vắ ườ ợhài", ng bàn tán, nh ng khuôn nh ng rườ ỡlên. đn cái nhà ng teo, bà Tràng mu n; Tràngề ộloanh quanh ra vào. Ng đàn bà theo Tràng trong hoàn nhế ườ ảkhông ng Hai p, và câu đùa bát bánh đúc ng đànờ ườbà ăn ch và cái "ch i" Tràng.ộ ưỡ ủBà Tràng reo lên, bà ng nhiên. Th trong nhà có ng iụ ườđàn bà, chào bà là u, bà càng ng nhiên. Đc Tràng gi thích, bàạ ượ ảnín ng. Bao ni xáo tr trong lòng bà. Nói chuy conặ ớdâu, bà khóc. Tràng th đèn, bà lau t… mùiậ ướ ắđng và ti ng khóc nh ng nhà trong xóm có ng ch tố ườ ếv ng i.ẳ ớSáng hôm sau, Tràng mu n. trong nhà đn ngoài sân đu điậ ổthay, gàng, ch Tràng th có ph và yêu cáiọ ợnhà mình n. ăn ch có rau chu ch mu ng iơ ườhai ng bát cháo lõng bõng. Bà nói toàn nh ng chuyên vui .ư ẻBà ng con dâu ng cháo cám mà bà vui là "chèừ ọkhoán". Ti ng tr ng thúc thu ngoài đình lên. Bà khóc.ế ạTrong óc Tràng ng hi lên lá và đoàn ng trên đê điỗ ườ ộphá kho thóc.2. Tóm tác ph nh Kim Lân: Bài làm 2ắ ủNăm 1945, đói kh ng khi ra lan tràn kh trên cạ ản c, ng ch nh ng ng cũng nh nh ng bóngướ ườ ườ ữDoc24.vnma. Tràng là chàng trai xí thô ch, Tràng ng xóm ngấ ục Anh làm ngh kéo xe bò thuê và ng cùng ng già. tư ườ ộl kéo xe thóc Liên đoàn lên nh Tràng đã quen môt cô gái. Vàiầ ớngày sau i, Tràng không còn nh ra cô gái y, ti y,ặ ụđói rách làm cô đã khác đi nhi u. Tràng đã cô gái ăn,ấ ữcô gái li ăn lúc bát bánh đúc. Sau câu nói th t,ề ận đùa, cô gái đã theo anh nhà làm Vi Tràng nh đc vử ượ ợđã làm xóm ngu ng nhiên, nh là bà (m Tràng)ả ủcũng không bàng hoàng ng nhiên và lo ng nh ng bà cổ ụcũng đã hi ra và ch nh ng con dâu y. Trong m” đónể ườ ơnàng dâu i, ch cháo kèm theo là cháo cám bàớ ồc dành cho nàng dâu nhân đón nàng dâu mụ ấlòng ng, bao dung. Tác ph thúc chi ti vào bu sángộ ượ ổhôm sau ti ng tr ng thúc thu p, qu đen bay vù nh mây đen.ế ưTh nói chuy Vi Minh phá kho thóc Nh và Tràng nh iị ạhình nh lá sao vàng bay ph ph hôm nào.ả ớ3. Tóm tác ph nh Kim Lân: Bài làm 3ắ ủChuy ph chàng trai cái tên là Tràng. Trongệ ớth bu lo c, đói hoành hành, đó là th đi nh ngờ ữnăm 1945 đã làm tri ng ch t, đâu đâu cũng là ch tơ ườ ếchóc. Trong hoàn nh nh mà chàng trai tên là Tràng vả ướ ợ(hay nói đúng là nh đc ). Nhân Tràng đây đc tácơ ượ ượgi miêu là anh chàng trai, ăn nói c, thô ch, yả ấth mà đc Khi nghe tin anh Tràng thì xómế ượ ướ ản Tràng đu ng nhiên và lo ng cho anh, đc bi là aơ ủanh mà ng “bà là bà lúc này lúc vui lúc bu nọ ườ ồkhông bi sao? Khi con trai Bà mà Bà ch ng có gìế ướ ẳh ngoài chúc đn ch ng anh là hãy ng t.ơ ốB ăn ng cho xu hi nàng dâu i, Bà toànữ ểnh ng chuy vui, Bà hy ng ng ng lai hai con mìnhữ ươ ứs sáng, “n chè khoán” do chính tay Bà u, tuy chát đngẽ ươ ắDoc24.vnnh ng th hi đc quan tâm Bà nh phúc con.ư ượ ủĐang trong cu vui gia đình ng nàng dâu thì có ti ngộ ếtr ng thúc thu p, trong đu Tràng nghĩ lá Vi Nam bayố ệph ph và cùng nhi ng đi kho thóc gi chia choấ ườ ướ ểdân nghèo. Đó là tinh th đoàn ng dân cùng kh trongầ ườ ổchi tranh và luôn hy ng ng có ng lai iế ươ ươsáng đang ch đón phía tr c.ơ ướ