Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 07:39:25
Nội dung
Tóm Truy Ki Nguy Duắ ễBài làm 1Thúy Ki u, nhân chính trong Truy Ki u, cô gái tài toàn, cóề ẹtâm cao th ng. Nhân du xuân, nàng Kim Tr ng, thanh niên hàoồ ượ ộhoa phong nhã. Hai ng yêu nhau và cùng nhau th nguy th chung. Nh ng taiườ ưh ng đn Ki u. Gia đình n. Ki nguy bán mình chu cọ ộcha. Mã Giám Sinh và Tú Bà đa vào xanh. Ki đnh thoátị ểkh nh nh nh ng không đc. Sau Khanh đi tr tỏ ượ ắl i, đánh đp tàn nh n, nàng đành ch ti khách. Ít lâu sau, Ki đc Thúcạ ượSinh giàu có say mê nàng, chu nàng làm Nh ng ch đcộ ượm năm Ki Ho Th Thúc Sinh, bày hành .ộ ạNàng làm con đàn mua vui cho ch ng Kh nh quá,ị ượ ụKi tr kh nhà Ho Th nh ng vào xanh khác. đây, nàngề Ởg và tr thành ng anh hùng này. Ph kh nghĩa, hùng tặ ườ ộph ng, giúp Ki báo ân báo oán. Nh ng cũng ch ng bao lâu, Ki cươ ắl Tôn Hi n, nàng khuyên ra hàng ph tri đình, ph iừ ộvà ch đng.ế ứKi làm nh và ép cho viên th quan. Đau xót và nh c, nàngề ụđã sông Ti Đng nh ng đc Giác Duyên ng. Kim Tr ngự ườ ượ ọvà gia đình Thúy Ki đi tìm.ềSau lăm năm tr c, Ki tr sum gia đình. Nàng ch iườ ốkhông ch duyên cùng Kim Tr ng mà tr thành bè gi tìnhắ ữc cho đc trong sáng và đp đ.ả ượ ẽBài làm 2D th Gia Tĩnh tri Minh, ông bà ng Viên ngo Kinh sinhướ ươ ắđc ng con, hai gái, trai:ượ ườ ộ"M trai con th rót lòng,ộ ứV ng Quan là ch dòng nho gia.ươ ổĐu lòng hai nga,ầ ốDoc24.vnThúy Ki là ch em là Thúy Vân".ề ịHai ch em Ki có nhan "m ng phân i", và đãị ườ ườ ườđn "tu kê".ế ậMùa xuân năm y, ch em đi thanh minh. Lúc ra khi bóng chi đã ng hấ ọg chàng văn nhân Kim Tr ng "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa". Sau cu kìặ ộng y, Ki và Kim Tr ng yêu nhau, hai ng th nguy “Trăm năm tộ ườ ộch "đng" đn ng". Kim Tr ng nh đc th nhà, chàng ph Liêuữ ươ ượ ềD ng "h tang" chú..ươ ộSau đó, gia đình Ki tai bi n, th ng bán vu oan. Cha và em Ki bề ịb t, tra dã man. sai nha, lũ đu trâu ng đn đp phá nhà aắ ửtan hoang, bóc tài "s ch sành sanh vét cho đy túi tham". Ki ph bánướ ảmình cho Mã Giám Sinh giá "vàng ngoài bón trăm” đút lót cho quan i,ớ ạc cha và em. Nàng đã trao duyên cho Thúy Vân. Mã Giám Sinh đa nàng Lâmứ ềTri. Ki bi mình đy vào xanh bèn rút dao nh ng không ch t. Nàngề ếđc ma Đm Tiêm báo ng là ph đn sông Ti Đng sau này ki pượ ườ ếđo tr ng. Tú Bà dành Ki ra Ng ng Bích; thuê Khanhạ ườ ởđánh Ki u, đa nàng đi tr n. Ki Tú Bà giăng y, Khanh. Thúyừ ởKi Tú Bà đánh đp, ép nàng ph ng cu đi nh c. xanh, Ki uề ềg Thúc Sinh, khách làng ch giàu có. Thúc Sinh chu Ki ra xanh vàặ ầl Ki làm Ho Th Thúc Sinh cóc Thúy Ki đaấ ưv Vô Tích đánh ghen.ề ểKi tr n, ng chùa Giác Duyên... Ki vào tay Bà,ề ươ ạB nh, đy vào xanh th hai. i, khách biên đình tìm đn pạ ặKi u. chu Ki ra kh xanh, nàng làm “Ph nguy sánhề ướ ềph ng, đp duyên ng". năm sau, đã có 10 tinh binh, chượ ưỡ ạđôi hà, nên tri đình “Năm năm hùng ph ng n". Ki uơ ươ ềbáo ân báo oán.H Tôn Hi ng đc tr ng th "x quy " chiêu an. cồ ắl Tôn Hi n, gi ch t. Ki đánh đàn trong ti cừ ượ ệquan. ép Ki cho viên th quan. Ki nh xu ng sông Ti Đng .ắ ườ ửDoc24.vnGiác Duyên đã ng Ki và đa nàng ng nh Ph t.ứ ươ ậSau năm Liêu ng... Kim Tr ng tr Kinh, tìm đn nử ươ ườThúy. Kim Tr ng duyên Thúy Vân. Kim Tr ng và ng Quan thi đ, đcọ ươ ượb đi làm quan. gia đình tìm đn sông Ti Đng đàn gi oan cho Ki u.ổ ườ ềB ng vãi Giác Duyên đi qua và cho bi Ki còn ng, đang tu chùa.ấ ởKi cha hai em và chàng Kim sau 15 năm tr c. Trong aề ữti đoàn viên, nhà ép Ki ph Kim Tr ng, nh ng hai ng đã đemệ ườtình ch ng đi thành tình bè n:ợ ạ"Duyên đôi cũng là duyên y".ứ ầBài làm 3Truy Ki bao 3246 câu th bát và đu "R ng năm Gia Tĩnhệ ằtri Minh, ph ng ph ng ng hai kinh ng vàng". Cũng theo truy thuy t,ề ươ ếsau khi hoàn t, Nguy Du trình thày cũ là Nguy Hành duy i. Cấ ụHành ch thêm vào truy câu đu gi thi thuy "tài nh ng đ":ỉ ươ ố"Trăm năm trong cõi ng ta; ch tài ch nh khéo là ghét nhau; tr qua tườ ộcu dâu; nh ng đi trông th mà đau đn lòng; gì phong; tr iộ ờxanh quen thói má ng đánh ghen; th gi tr đèn, phong tình cồ ướ ụcòn truy xanh". câu thêm vào này, Truy Ki bao 3254 câu vàề ồcó th đc chia thành ph chính sau đây:ể ượ ầ­ linh Thúy Ki cu đi nhự ệ­ Đo đng tai bi Ki uạ ườ ề­ Ki thoát kh ki đo tr ngề ườI) linh Thúy Ki cu đi nh.ự ệThúy Ki và Thúy Vân là con ông bà viên ng ai ng, quê cề ươ ắKinh. hai cùng nhan tuy i, nh là Ki u. đp Vân là đpả ẹd dàng, đôn còn đp Ki là đp não nùng làm say đm lòngị ắng i. Đc bi t, Ki có tài văn ch ng và âm nh c. Ki và Vân có ng iườ ươ ườem trai tên là ng Quan.ươTrái Thúy Vân là ng có tâm đn gi và an ph th th ng, Thúyớ ườ ườDoc24.vnKi mang tâm tr ng ph p, đa u, đa và nhi ng. nh ngề ướ ữngày th u, Ki đã ám nh tiên tri ng ng là cu điơ ườ ướ ờnàng ràng bu đnh nh kh nghi t. Vì ám nh này, nàng đãẽ ảsáng tác đàn tên là nh. đàn mang âm ng não, thêộ ưở ảl ng, làm tê tái lòng ng lúc đc lên.ươ ườ ượ ấTrong ti Thanh Minh, ba ch em Ki cùng đi Đp Thanh. Trênị ạđng Đm Tiên, ng ca ng danh tài cườ ườ ắnh ng nh. Nghe ng Quan cu đi Đm Tiên, Ki ng ngh nư ươ ẹngào th ng xót cho ph đng cay nàng ca và linh ng nhươ ệmình cũng đau kh ch ng kém ng trong Ngay lúc y, ng nồ ườ ườ ạđng ng Quan tên là Kim Tr ng đn chào ba ng i. nhau,ồ ươ ườ ặc Ki và Kim ng th quy luy nhau. "Ng qu c, thiên tài;ả ườ ẻtình trong nh đã, ngoài còn e".ư ặTr nhà, Ki thao th nh ng chuy ra lúc ban ngày, cu điở ờb nh Đm Tiên cho đn tình ch Kim Tr ng. Ngay khiấ ọv thi ng Ki th Đm Tiên hi ra và cho bi là nàng cũng có tênừ ếtrong đo tr ng, là nhi kh đau trong cu ng.ổ ườ ốSau đó, đnh nh kh nghi đã liên ti đy Ki vào nh ng đo đngị ườt nh 15 năm luân c. Trong đo đng, Ki ng nàngủ ườ ườtin là tinh nàng. Nàng bám víu ng này mong đc ra kh ki pứ ườ ượ ếphong tr n. Nhi lúc, nàng mang tài năng mình ph đu nh.ầ ệM nàng ng đã thành công thì có ng nh đi nàng đỗ ưở ượ ểđt nàng tr con đng kh đau đnh nh đã dành cho nàng.ặ ườ ẵII) Đo đng tai bi Thúy Ki uạ ườ Cu đi đo tr ng Ki có th đc chia thành sáu sau đây:ộ ườ ượ ồH 1: Ki đính Kim Tr ng nh ng ph bán mình chaồ ướ ứSau khi Ki trong Đp Thanh, Kim Tr ng tr và ng tặ ươ ưKi u. có nàng, chàng trai đã thuê căn gác nh sát bên nhề ạv nhà Ki su ngày ng bên đi bóng nàng. hôm, Kim Tr ngườ ọDoc24.vnnh đc cành thoa Ki đánh nh đào và nh này, chàngặ ượ ộđc trò chuy Ki u. Hai ng mãi bó nhau.ượ ườ ướ ớÍt lâu sau, nhân cha và hai em quê ngo ăn gi Ki sang nhàị ẻKim tình và th nguy nhau. Ki cho Kim bi là nàng luôn luôn ámự ịnh th đnh nh kh nghi hình nh đã dành cho nàng. Kim tr nả ấan nàng và li ch cùng nàng nàng chuy ch ng may. Có cũngứ ẽvì ám nh nh, Ki quy li không trao thân cho Kim Tr ng vìố ọs ng gi ng nh nàng Thôi Oanh Oanh thu tr c, ăn ng iợ ướ ườyêu là Tr ng Quân Th khi ch nên sau đã Tr ng ru ng Trongươ ướ ươ ỏđêm này, Ki đã đàn cho Kim Tr ng nghe khúc nh khi đc chàng yêu u.ề ượ ầTi ng đàn bu đn chàng Kim ph "khi i, khi cúi đu; khi vò chín khúc,ế ầkhi chau đôi mày; ng hay thì th là hay; nghe ra ng đng nu cay th nào; aằ ựchi nh ng tiêu tao; lòng mình cũng nao nao lòng ng i". Ki đã đáp iữ ườ ạnh sau: "r ng quen đi i; vui âu cũng tính tr bi sao".ư ếQua đêm tâm Kim Tr ng, tr nhà, Ki đc Kim ra choộ ượ ọbi chàng nh tin ng chú ru tr và ph Liêu ng ch uế ườ ươ ịtang. Kim Tr ng đi khu thì cha và các em Ki tr ng ch aọ ườ ưk hàn huyên, ng nhiên sai nha kéo đn ng ông vì vu cáo tị ươ ộth ng bán toan tính ng ng ng đ, Ki ph tằ ưỡ ựnguy bán mình chu cha. Nàng dò Thúy Vân ph thay nàng nhânệ ếduyên Kim Tr ng. "C em, em có ch i; ng lên cho ch th a;ớ ưgi đng đt gánh ng giao loan ch th em".ữ ườ ươ ặTrong này, ng Ki trông đi giúp nàng không ng vào đnh nhồ ườ ướ ệkh nghi là Kim Tr ng. gián ti đy nàng vào ki đo tr ng là th ngắ ườ ằbán .ơH 2: Mã Giám Sinh mua Ki đem Lâm Truy làm ữMã Giám Sinh, 400 ng vàng ra mua Ki u, là tên vô i. Tuy tuyênẻ ạb nàng làm nh ng ng tâm là Ki làm ca trong tố ộthanh lâu do và là Tú bà làm ch Lâm Truy. Sau khi đón Ki quánắ ềDoc24.vntr không lòng đc tr nhan Ki u, Mã đã ân ái nàng cáchọ ượ ướ ộthô o. "Ti thay đóa trà mi; con ong đã đng đi gióạ ườ ưn ng th ng gì đn ng c, ti gì đn ng".ặ ươ ươThái Mã khi Ki nghi ng là tay buôn ng và nàng th aộ ườ ưv hoài nghi này. Hôm Ki bi gia đình theo Mã Lâm Truy,ớ ềV ng ông nài Mã bao cho Ki u. Mã th đc ng ông mãi mãi điươ ươ ốx Ki u.ử ềKhi đn Lâm Truy, Ki Tú bà ti khách làng ch và bà là .ế ẹKi ngây th th ng mình đã là Mã khi Tú bà gi ng nàng đãề ắquy rũ Mã Giám Sinh. Khi ra nh tr ng ph Ki ng roi thì nàng rútế ọdao trong tay áo ra n. Trong mê man, Ki th Đm Tiên hi raấ ệnh nàng ph ti ng tr cho xong món ki tr và pắ ướ ặKi sông Ti Đng. Tú bà ng Ki u, khuyên gi nàng, th đi đãiề ườ ốt nàng và tìm ng đng đn nàng. Bà cho Ki ra ng uử ườ ầNg ng Bích.ưK Ki hy ng che ch cho nàng trong giai đo này là Mã Giám Sinh. Ng iẻ ườhãm nàng cũng chính là Mã.ạ ọH 3: Khanh, Ki ph ch nh tr thành nồ ng Ng ng Bích, dù đã có th Tú bà, Ki lo ng cho thânố ắph cá ch chim ng nàng. đây, Ki chàng trai có dáng đi uậ ệnho nhã tên là Khanh. Chàng ái ng cho hoàn nh Ki u: "than ôi! cở ắn ng tr i; ti cho đâu ng loài đn đây" và ng giúp nàng tr nướ ươ ốkh tay Tú bà: "thuy quyên ví bi anh hùng; ra tay tháo cũi ng nh ch i".ỏ ơSau đó vài hôm, vào đêm i, Khanh mang ng đn đa Ki đi tr n.ộ ốCh ra kh bao xa, Khanh tình ng sang khác Ki bư ươ ơv trong ng. Ngay lúc đó, Tú bà th đn lôi Ki xu ng ng vàơ ựđánh đp nàng. Ph đau vì roi t, ph th vì lén lút tr đi, Ki tậ ất ngh nên van nài Tú bà ng ng tay và nguy ch ti khách theo ýấ ếbà: "thân bao qu đu, lòng trinh ch nay xin ch a".ươ ừDoc24.vnKhi Tú Bà tr Ki bi là Tú bà đã thuê Khanh đa Ki điị ềtr bà ta i. Vì tr này, Tú bà cho ng mình không ph gi iố ờcam đi Ki u.ế ềChi phao Ki bám víu trong th này là Khanh. đy Ki ng pế ậsâu trong giòng sông đo tr ng là Khanh và Tú bà.ơ ườ ởH 4: Chung ng Thúc Sinh, Ki Ho Th hãm iồ Ki cúi đu ch thua đnh nh và tr thành ca danh tài c.ề ắ"D dìu lá gió cành chim; đa ng Ng c, tìm Tràng Khanh; khi nh u,ậ ượlúc tàn canh; gi mình, mình th ng mình xót xa; khi phong là; giậ ươ ờsao tan tác nh hoa gi đng; sao gió ng; thân sao chánư ườ ươ ướong ch ng thân; ng mây n; nh ng mình nào bi có xuân làườ ườ ếgì". thanh lâu, nàng khách làng ch tên Thúc Tâm, th ng đcạ ườ ượg là Thúc Sinh, mê say nàng và mu nàng làm "s đào lân la;ọ ậtr còn trăng gió sau ra đá vàng". Thúc Sinh đem Ki iướ ồđa ti cho Tú bà chu nàng ra kh thanh lâu.ư ỏThúc Sinh ng huy Vô Tích đn Lâm Truy buôn bán cùng ng iố ườ ườcha là Thúc ông. Khi đc bi Thúc Sinh đa Ki chung ng, Thúc ông iượ ổgi vì th nh t, Thúc Sinh có hi đang Vô Tích và th hai, ông cho ngậ ằKi đã dùng nhan mê ho con mình. Thúc ông bu Sinh ph tr Ki về ềl xanh nh ng chàng ch i. Ông gi ra tr ph đng (dinh quan ph tầ ướ ườ ốcáo Ki quy rũ Thúc Sinh. Quan ph đa trát đòi Sinh và Ki đn ra nhề ệđánh đòn Ki vì nàng ng quy không Thúc Sinh.ề ươ ỏTrong lúc Ki đang tr ng ph t, Thúc Sinh cho quan bi Ki là ng iề ườhi bi ph trái và có theo đòi bút nghiên. Quan truy cho Ki làm bài th nhể ịcái gông nàng đang đeo Sau khi xem th quan ph tài nàng và khuyênở ụThúc ông nên ch thu nàng là con dâu. Cu cùng "th ng vì nh, tr ng vì tài;ấ ươ ọThúc ông thôi cũng phong ba" và ng lòng cho Ki chung ng Thúcẹ ớSinh.Kho ng năm sau, Ki khuyên Thúc Sinh Vô Tích thăm và thúả ảDoc24.vnth chuy n. Ng Thúc Sinh tên là Ho Th con gái quanậ ườ ịth ng th trong tri u. Ho Th là ng tuy chu đáo khác nh ngượ ườ ưr mô, hi đc khi nh phúc gia đình đe a: " ăn thì cũng hay;ấ ếph đi ràng bu thì tay cũng già". Ho Th bi đc chuy ch ng lả ượ ẽnh ng không căn Thúc Sinh khi chàng thăm nhà. Không nh ng th nàngư ếcòn ra tin ng lòng chung th Sinh đi nàng. Vì lý do này, Sinhỏ ưở ớmang ng và không dám th cho Ho Th bi chuy nặ ệc chàng Ki nh Ki căn n.ủ ặNgay sau khi Thúc Sinh lên ng giã Ho Th Ki u, Ho Thự ưsang thăm nàng và chuy Sinh. Hai con sai hai gã làẹ ạKhuy và ng theo lũ lâu la dùng thuy bi đn Lâm Truy tr cể ượ ướThúc Sinh phóng đt nhà Ki u, nàng Vô Tích. Sau khi thi hànhể ềth đo n, đám tay sai này mang xác ng vào gian nhà đang cháy. Khiủ ườ ốThúc Sinh đn i, trông th ng cháy tàn nên nghĩ là Ki đã ch t:ề ươ ế"ch ng mai trúc y; ai hay vĩnh quy là ngày đa nhau".ắ ưKhuy n, ng mang Ki trình di Ho Th Bà này Ki uể ềr ng đã ti mua nàng và sai đánh nàng tr n. Sau đó, bà Ki ph iằ ảph ch trong nhà nh nô c. ngày kia, Ho Th sang thăm vàụ ẹđc nàng cho Ki đi theo .ượ ạM năm sau, Thúc Sinh tr Vô Tích thăm Trong bu ti đoàn viênộ ệv ch ng, Ho Th Ki ra Thúc Sinh. Lúc gi Ki vàớ ượ ềSinh bi mình là nhân thâm đc: "Ph ng ng quángớ ắđèn lòa; rõ ràng ng đó ch ng là Thúc Sinh". Thúc Sinh đành khôngồ ệdám nh Ki u. Ho Th còn nh tâm sai Ki đánh đàn trong bu ti c: "Nàngậ ệđà choáng váng tê mê; vâng ra tr bình the đàn; dây nh khóc nhờ ướ ưthan; khi ng trong cu cũng tan nát lòng; cùng trong ti ng đng;ế ườ ồng ngoài ng trong khóc th m".ườ ườ ườ ầQua th gian gi ph tôi đòi, Ki xin phép và đc Ho Th ch pộ ượ ấthu cho ra trông nom ngôi chùa nh trong nhà Ho Th và gi nhi mậ ườ ệv chép kinh đây. hôm, nhân Ho Th đi ng, Thúc Sinh raụ ẻDoc24.vnthăm Ki và hai ng khóc lóc, th than nhau. ch t, Ho Th ghé chùa,ề ườ ưc nói truy trò cùng Thúc Sinh và khen ng nét ch Ki u.ườ ềSau khi Thúc Sinh và Ho Th chùa, Ki đc th tì cho bi là Ho nạ ượ ạTh đã đn lâu và ch ng ki nh Thúc Sinh Ki tay nhau than thư ởchán chê lên u. Ho ng tr thái đi tĩnh nh không cóồ ướ ướ ưchuy gì Ho Th Ki tr chuông vàng khánh chùa làmệ ểv thân trèo ng đi tr n.ậ ườ ốTrong giai đo này, ng Ki mong nàng ra kh ki đo tr ng làạ ườ ườThúc Sinh. hãm và làm nh nàng là Ho Th .ẻ ưH 5: Ki bán vào xanh thêm aồ Trên con đng đi tr Ho Th Ki bà Giác Duyên, ng tr trìườ ườ ụm ngôi chùa nh mang tên "Chiêu Am". Ki nói Giác Duyên nàng làộ ớm ni Kinh nên đc bà cho phép ng náu. hôm, có ng thí chộ ượ ươ ườ ủcho Giác Duyên hay chuông vàng khánh Ki mang theo gi ng nh chuôngạ ưkhánh Ho Th Khi đc i, Ki khai th Giác Duyên chuy n.ủ ượ ệGiác Duyên lo ng cho Ki nên nàng sang bà c, ng th ngạ ườ ườhay lui đn cúng bái chùa.ế ạTrông th nhan Ki u, bà lòng tham nên âm bán Ki choấ ềm thanh lâu. bà Ki và ép nàng ng cháu bà châu Thaiộ ườ ởtên là nh. bà nh đn Vô Tích hôn Ki đaạ ưnàng xu ng thuy châu Thai. Đn i, Sinh vào thanh lâu th ng ngố ươ ượbán Ki u. Đnh nh đã xô đy Ki vào ch xanh thêm a: "chém chaề ữcái hoa đào; ra bu vào nh ch i!".ố ơTrong th gian này, ng giúp Ki là bà Giác Duyên. Nh ng làmờ ườ ẻh nàng là bà và nh.ạ ạH 6: Ki đc nh ng gi ch tồ ượ thanh lâu châu Thai, Ki i, hào ki đn vùng biênạ ừthùy. "L thâu gió mát trăng thanh; ng đâu có khách biên đình sang ch i; râu hùmầ ơDoc24.vnhàm én mày ngài; vai năm ng thân th cao; đi tr đp đt đi; hấ ườ ướ ọT tên ng Vi Đông; giang quen thói vùng; đàn aừ ườ ươ ửgánh, non sông chèo; qua ch nghe ti ng nàng Ki u; lòng nhi cũng xiêuộ ữanh hùng; thi danh đa đn ng; đôi bên cùng li c, đôi lòng cùng a". haiế ảquy luy nhau, xem nhau là tri và ti chu Ki ra kh thanhế ỏlâu.S ng ng nhau đc năm, giã bi Ki u, mình tố ượ ộng ra đi đi là đón Ki mình khi công thànhự ớdanh to i.ạĐúng th gian Ki u, kho ng năm sau, cho ng sĩ đónờ ướ ướ ềnàng theo nghi dâu ng u. Lúc gi uy danh Tễ ướ ươ ừl ng ph ng tr i. Có th gian ng là quãng đi nhẫ ươ ạphúc nh trên đng Ki u.ấ ướ ườ ềM hôm, nghe Ki gian kh nàng trong nh ng ngày hàn vi, Tộ ừH th nh đi binh, tuy ng truy đn Vô Tích và Lâm Truyả ướ ếm nh ng ng đã giúp nàng và nh ng ng làm nàng doanhờ ườ ảc nàng báo n, tr oán. Khi quân sĩ đa nh ng ng này Ki ng iủ ườ ồtrên tr ng gi trung quân xét Nàng thu ng Thúc Sinh, bà Giácướ ưDuyên và bà qu gia Ho Th là nh ng ân nhân nàng thuộ ởtr c. Sau đó, nàng ra nh Mã Giám Sinh, Tú bà, Khanh, ng, Khuy n,ướ ểB bà và nh, nh ng ng đã làm nàng. Riêng Ho Th tuy đc li tạ ườ ượ ệlà "chính danh th ph m" nh ng đc Ki tha lu bén nàng.ủ ượ ủHo Th th ng nàng gây nên ch thói ghen tuông th ng tình aạ ườ ủng đàn bà, còn trong thâm tâm nàng luôn luôn yêu kính Ki u. Nguy Duườ ễthu chuy Ki Ho Th nh sau:ậ ưD tu raướ ươ ắChính danh th ph tên là Ho Thủ ưTho trông Ki đã chào th aạ ưTi th cũng có bây gi đn đâyể ếĐàn bà có tayễ ấDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.