Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Tóm tắt tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 07:49:03
Nội dung
Tóm tác ph Chuy ch phán đn Viên Nguy Dắ ữBài làm 1Ngô Văn, sĩ ti ng kh ng khái, chính tr không ch đcử ượs tác yêu quái tên ng tr nên đã đt đn n, tr choự ướ ạdân. Tên hung th đe Văn và ki chàng âm ph Văn đc th th nầ ượ ầmách tung tích và ác tên ng gi c, đng th bày cho chàng cáchả ướ ờđi phó n. Văn gi xu ng âm ph Đng tr Diêm ng,ố ướ ươchàng đã không run mà dũng ch tr ác tên hung th n. Cóề ầb ng ch ng th th n, nói Văn đc minh xác là th t. Cu iằ ượ ốcùng công lý đc th thi: tên ng gi và phán vô trách nhi tr ngượ ướ ừtr th th đc ph ch c, Văn đc ng i. Ti sau đó nh th th ti nị ượ ượ ếc Văn đc nh ch phán đn Viên chuyên trông coi vi án.ử ượ ửBài làm 2Ngô Văn ng đt ng Giang, kh ng khái, nóng y, th gian tàử ườ ựthì không ch đc. Cu đi có tên gi tr vào đn Viên tác yêuị ượ ồtác quái trong dân gian. Văn gi bèn châm đt đn. nhà, chàng lênử ềc th tên gi kia đn nh ng ng th nhiên. Chi uơ ềt có ông già đn, ng là Th Công. Ông già cho Văn rõ tìnhố ựr bày cho chàng cách ng khi xu ng âm ph ủT Văn qu đi. Tr Diêm ng tâu rõ đu đuôi vi c, iử ướ ươ ờl ng i, không ch nhún nh ng chút nào. Diêm ng sinh nghi bèn choẽ ườ ương đn đn Viên ch ng th c. Quân lính tâu, nh nh đúng iườ ờT Văn. Diêm ng gi li sai tên lính đy tên gi gi danh kia xu ngử ươ ống U. Văn ng i, cùng dân làng mua ng tòa đn. Viên Thụ ổCông kích bèn Văn làm Phán cho Đc Thánh đn nả ảViên. Văn nghe nói, vui nh i, bèn thu vi nhà không nh màử ệm ngay sau đó.ấBài làm 3Ngô Văn là sĩ kh ng khái, chính tr c. Trong làng chàng cóử ởDoc24.vnm ngôi đn thiêng. Nh ng khi có tên ng gi nhà Minh tr nộ ướ đn, đu làm yêu làm quái trong dân gian. gi n, Vănở ửchâm đt đn tr cho dân.ử ạSau khi đt đn, Văn đu lên t. Trong khi mê man, chàng th yố ấtên hung th đn đòi làm tr ngôi đn và đe Văn xu ng âm phầ ủđ cho Diêm ng tr i.ươ ộNh ng đn chi i, Th th đn bày thái ph tr hành đngư ướ ộdũng Văn. Chàng đc Th th mách tung tích và ác aả ượ ủtên hung th n, đng th ch cách đi phó.ầ ốĐn đêm, khi nh ng thêm, Văn th hai tên qu đn chàngế ắxu ng âm ph Tr Diêm ng, Văn đã cáo ác tên hung th nố ướ ươ ầv đy ch ng Cu cùng, công lý đc khôi ph c, Diêm ng tr ng triớ ượ ươ ừtên hung th (đem nh vào ng U), cho Th th đc ph ch c, sai línhầ ượ ứđa Văn tr gian (nghĩa là Văn đc ng i)ư ượ ạM tháng sau, Văn th Th th đn n. đn nghĩa, Th th nộ ầđã ti Văn gi ch phán đn Viên.ế ảBài làm 4Ngô Văn quê Yên Dũng, ng Giang. Chàng kh ng khái, nóng y, coiử ảkhinh tà gian, đc ng khen là ng ph ng. đy có ngôi đnọ ượ ườ ươ ươ ềlinh ng m. tên bách trong đám quân Ngô thu ng Thanh sangứ ướ ộxâm ta tr đn, tr thành yêu quái hoành hành trong dânượ ướ ởgian. Văn gi m, kh tr châm đt đn. ng đu lèử ườ ầl i, lo cho Văn, nh ng chàng vung lay không gì .ưỡ ảĐt xong đn nhà lên nóng t. Văn th ng ph ng cố ườ ươ ắđi mũ tr đi đn đòi làm tr toà đn, trách chàng đã làm cho “h ng aộ ươ ửkhông có ch ng, oai linh không có th hi n”. không ng tr iỗ ươ ạđn thì khó lòng tránh kh tai Th chàng ng ng ng nhiên, ng kia cề ưở ườ ứgi Văn làậ Phong đô ch ng xa xôi gì, không ch nghe sẳ ẽbi tế .Doc24.vnChi có ông già, áo mũ đen, phong nhàn nhã đn vái chào Tề ửVăn, gi thi mình là Th th n, làm thú và ng. Ông già choớ ừbi rõ tên ng tr tri u, Nam qu tìm cách chi mế ướ ếl ngôi đn. đã ng bít Th ng đ, qu dân, gây ra bao đi ngấ ượ ưyêu tác quái. là Ng đi phu đi Lý Nam Đ, ch vì nghĩa ng nênố ươđc phong đã nghìn năm ngôi đn, vì ông thi phòng mà tênượ ịho đánh đu ph ch đn ng đn Viên.ạ ươ ảNghe Văn i, ông già cho bi thêm: đã ki th Minh ti, uờ ếkhông li ch cách oan ng. có tra thì th xin Minh ti tệ ưgi đn đn Viên thì kia khó lòng thoát n.ấ ạĐêm y, nh càng ng thêm. Văn th hai tên qu đn gi đi, đaấ ưđn dinh toà n, xung quanh có thành cao i. gi qua dàiế ầh nghìn th qua con sông n, gió tanh sóng xám, nh th uơ ướ ấx ng. Có đn qu Xoa “m xanh tóc đ, hình dáng nanh ác” đngươ ứch hai đu u. Văn hai tên qu dùng gông dài th ng gông trói mà gi iậ ảđi. Chàng kêu to lên ng:ằ­ Ngô So này là sĩ ngay th ng tr gian, có gì xin rõ cho,ạ ảkhông nên ph ch cách oan ng!ắ ổB vào đi n, Văn đã th ng đi mũ tr đang kêu tr cị ườ ướsân. Diêm ng ng Văn là hàn sĩ dám láo, gây ra n, cònươ ớtr đi. Còn ng sĩ kia có công tiên tri nên hoàng thiên cho đc huy tố ườ ượ ếth ngôi đn đn công khó nh c….ự ọT Văn và ng đi mũ tr cãi nhau, qua ti ng i. Văn xin Diêmử ườ ửV ng sai ng đn đn Viên th c. đi mũ tr thay điươ ườ ổgi ng xin Đi ng tha cho hàn sĩ cái đc ng rãi. Diêm ng cọ ươ ươ ứsai ng đn đn Viên. Sai nhân tr tâu rõ đu đuôi, nghe xong Diêmườ ầV ng gi sai ng ch vào đu, kh nhét vào mi ng lên ho cươ ặvà đy vào ng U. Còn Văn đc khen có công tr i, sai lính đa .ẩ ượ ềT nh i, Văn bi mình ch đã đc hai ngày i. Ai cũng kinh hãi khiỉ ượ ồnghe chàng chuy qu đi… Dân làng ng ngôi đn. Còn mể ộDoc24.vntên ng Tàu thì ng quan tài, hài tan tành ra nh cám.ướ ưĐ tháng sau, ông già đn, báo tin là ông đã tr đc mi đn cũ, cònộ ượ ềT Văn thì đc ti vào ch phán đn Viên.ử ượ ảR Văn không nh gì mà t.ổ ấNăm giáp Ng (1444), ng làng sáng đi ra tây thành Đông Quanọ ườ ửvài th trong ng mù xe ng đi đn m, nghe ti ng quát:ặ ươ ế­ Ng đi đng tránh ra, xe quan phán !ườ ườ ựT Văn ng trên xe ch tay thi không nói nào, gió mà điử ưỡbi t.ế ấDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.