Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 bài 44

571e07a4b7ea7b212e7a516774595cb7
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-24 17:01:46 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 308 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 44: CHU TRÌNH SINH HOÁ VÀ SINH QUY NỊ ỂPH I. TÓM LÝ THUY VÀ NH NG ÝẦ ƯI. TRAO CH QUA CHU TRÌNH SINH HOÁ:Ổ Ị- Chu trình sinh hoá là chu trình trao các ch vô trong nhiên, theo ngị ườt môi tr ng ngoài truy vào th sinh t, qua các dinh ng; thừ ườ ưỡ ểsinh truy tr môi tr ng.ậ ườ- Chu trình sinh hoá duy trì cân ng ch trong sinh quy n.ị ểII. CHU TRÌNH SINH HOÁ:Ộ Ị1. Chu trình carbon:- Carbon là nguyên thi cho sinh ng.ố ố- Carbon trong sinh quy ng khí COể ạ2 và carbonat trong đá vôi.- ph không trao liên theo vòng tu hoàn mà ng ng trong môiộ ọtr ng t, môi tr ng nh than đá, ho …ườ ườ ướ ả- Hi nay do các ho ng con ng i, cùng vi ch phá ng đã làm choệ ườ ừn ng COồ ộ2 trong khí quy tăng lên. Đó là trong nh ng nguyên nhân gây Hi uể ệng nhà kính, làm cho trái nóng lên và gây thêm nhi thiên tai.ứ ề2. Chu trình nit :ơ- chi 79% th tích khí quy và là khí tr .ế ơ- Th th ng mu NHự ướ ố4 (amôn), NO3 (nitrat), NO2 (nitrit).- Các mu trên hình thành trong nhiên ng con ng lí, hóa và sinhố ượ ườ ọh cọ3. Chu trình c:ướ- là thành ph không th thi th và chi ph kh ng aướ ượ ủc th sinh t.ơ ậ- Gi th và môi tr ng luôn ra quá trình trao c.ữ ườ ướIII. SINH QUY NỂ- Sinh quy là sinh thái kh ng bao toàn các sinh ng trong aể ịquy n, th quy và khí quy Trái tể ấ- Sinh quy dày kho ng 20km, bao các dày kho ng vài ch mét, pể ớkhông khí cao 6-7km và ng sâu 10-11kmớ ướ ươ ớ- Sinh quy chia thành nhi vùng sinh thái khác nhau, tùy theo các đi mể ượ ểđ lí, khí và sinh ng trên đó. vùng là khu sinh (biom) n. Cácị ớkhu sinh phân thành khu trên n, ng và khu sinh bi n. Ví vọ ượ ướ ềcác khu sinh trên Vi Nam: các khu ng và Qu gia nhọ ườ ưV Qu gia Cúc Ph ng, Tam o, Nam Cát Tiên,.. Khu sinh c: Khuườ ươ ướ ướb Hòn Mun, Khánh Hòa.ả ệPH II. NG TR CÂU VÀ BÀI SÁCH GIÁO KHOAẦ ƯỚ ẬCâu 1. Trình bày khái quát th nào là chu trình sinh hoá trên Trái tế ấCâu 2. Trong chu trình sinh hoá có ph ch trao và tu hoàn,ỗ ầm ph khác tr thành ngu tr ho không còn tu hoàn trong chu trình. Hãyộ ầphân bi ph đó và ví minh ho .ệ ạCâu 3. Nh ng nguyên nhân nào làm cho ng khí CO2 trong khí quy tăng?ữ ểNêu qu và cách ch .ậ ếCâu 4. Hãy nêu các bi pháp sinh nâng cao hàm ng trong nh mệ ượ ằc và nâng cao năng su cây tr ng.ả ồDOC24.VN 1Câu 5. Nguyên nhân nào làm nh ng chu trình trong nhiên, gây nên lũả ưở ướ ựl t, hán ho nhi ngu c? Nêu cách kh ph c.ụ ướ ụCâu 6. Th nào là sinh quy n? Nêu các khu sinh trong sinh quy n. Hãy pế ếcác khu sinh trên theo th phía xu ng phía Nam Trái t.ọ ấPH III. TH NG CÂU NGẦ ỘCâu 1. Gi thích khái quát trao ch trong qu xã và chu trình sinh aả ịhóa minh trong hình 44.1 SGK.ọCâu 2. Chu trình cacbon hình 44.2 SGK.Câu 3. Trình bày khái quát th nào là chu trình sinh hoá trên Trái t.ế ấDOC24.VN