Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 bài 22

bbbbb314d39e320623b9bc4ddb6ce4df
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-24 16:56:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 390 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 22: GEN LOÀI NG VÀ XÃ IẢ ƯỜ ỘC DI TRUY CỦ ỌI. GEN LOÀI NG I:Ả ƯỜ- Do nguyên nhân di truy và bi là nhân môi tr ng: các ch th trong côngề ườ ảnghi p, nông nghi p, thu ch nh, hàng ph làm nh di truy ngàyệ ềcàng gia tăng.1. môi tr ng ch nh ch các tác nhân bi nạ ườ ế- môi tr ng ch, tránh bi phát sinhạ ườ ế- Tránh và ch các tác tác nhân gây bi n. trong công vi nạ ầph ti xúc thì ph có các ng phòng thích p.ả ợ2. di truy và vi sàng tr sinhư ướ- Là trao ki n, cung thông tin, cho khuyên kh năng nh diự ệtruy nào đó con các ch ng mà thân hay ng trongề ườdòng đã nh đó.ọ ệ- có qu chu đoán đúng và xây ng ph ng iể ượ ườb nh chu đoán xác su xu hi tr nh giúp các ch ng quy nhệ ịsinh con hay ng ng thai kì tránh cho ra nh ng tr nguy n.ư ề- Dùng nh ng xét nghi th hi khi cá th còn trong ng Hai kĩ thu tữ ượ ậph bi là: ch dò ch và sinh thi tua nhau thai tách bào phôi choổ ếphân tích NST.3. Li pháp gen thu ng laiệ ươ- Li pháp gen là vi ch tr các nh di truy ng cách ph ch năng cácệ ứgen bi trên nguyên sung gen lành vào th ng nh ho cị ườ ặthay gen nh ng gen lành.ệ ằII. XÃ DI TRUY CỘ Ọ1. Tác ng xã vi gi mã gen:ộ ộLàm sinh nhi tâm lí XH:ả ề- Vi bi di truy cá th cho phép tránh nh di truy nh ngệ ượ ưđ ng th có th ch thông báo cái ch có th ra và không tránh kh iồ ỏ- di truy cá th có th ng ch ng khi hôn, xin vi cồ ệlàm …2. phát sinh do công ngh gen và công ngh bàoấ ế- Ngoài nh ng ích kinh và khoa cũng sinh nhi nh gen khángữ ưthu sinh bi gen có th phát tán sang sinh hay ng không?, genố ườkháng thu di cây tr ng bi gen có phát tán sang không?...ố ạ- Li con ng có dung ph ng pháp nhân vô tính ra ng nhân nệ ườ ươ ườ ảkhông?3. di truy kh năng trí tu :ấ ệ- Tính di truy có nh ng nh nh kh năng trí tu nh ng không th căn cề ưở ứvào thông minh IQ đánh giá di truy kh năng trí tuệ ệ4. Di truy nh AIDS:ề ệ- nh AIDS gây nên virus HIVệ ở- Virus phân ARN, các prôtêin trúc và enzim cho lây nhi mồ ễliên c. Enzim ng ARN virus làm khuôn ng ADN ADN kép, xenụ ợk ADN bào ch ADN virus tái cùng gen con ng iẻ ườDOC24.VN 1- Trong quá trình lây nhi virus có th ng ti sinh vô trong bào ch uễ ầT4, do đó khi bào này ho ng thì virus tiêu di t. gi ng bào T4ế ượ ếlàm kh năng mi ch th gây ra nh: t, tiêu ch y, lao, ung th ,ấ ưviêm màng não, trí …→ ch tấ ếIII. DI TRUY LOÀI NG VÀ NG VI NAMẢ ƯỜ ƯỜ Ệ- Tránh gây nhi môi tr ng, vì các gây ion hóa có kh năngễ ườ ảgây bi nộ ế- ch các ch th hóa c, nh là các ch vì đây cũng là nguyên nhânạ ạgây nguy di truy con ng iạ ườ- Lu môi tr ng ta ra là pháp lí cao nh đáp ng nh ngậ ườ ướ ữyêu và các bi pháp môi tr ng.ầ ườDOC24.VN