Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Toán tử trong PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 08:19:51

Mục lục
* * * * *

Toán tử là gì? Câu trả lời đơn giản từ biểu thức 4 + 5 là bằng 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là các toán hạng và + được gọi là toán tử. Ngôn ngữ PHP hỗ trợ các kiểu toán tử sau:

  1. Toán tử số học
  2. Toán tử so sánh
  3. Toán tử logic (hay toán tử quan hệ)
  4. Toán tử gán
  5. Toán tử điều kiện (hoặc toán tử 3 ngôi)

Toán tử số học trong PHP

Bảng dưới liệt kê các toán tử số học được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP:

Giả sử biến A giữ giá trị 10, biến B giữ 20 thì:

Ví dụ

Toán tử so sánh trong PHP

Bảng dưới liệt kê các toán tử so sánh được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP. Giả sử biến A giữ giá trị 10, biến B giữ giá trị 20, thì:

Ví dụ

Toán tử logic trong PHP

Bảng dưới đây chỉ rõ tất cả các toán tử logic được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP. Giả sử biến A có giá trị 10 và biến B có giá trị 20, thì:

Ví dụ

Toán tử gán trong PHP

Dưới đây là những toán tử gán được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP:

Ví dụ

Toán tử điều kiện trong PHP

Có nhiều hơn một toán tử được gọi là toán tử điều kiện. Đầu tiên, nó ước lượng một biểu thức là true hoặc false và sau đó thực thi một trong hai lệnh đã cho tùy thuộc vào kết quả của việc ước lượng. Toán tử điều kiện có cú pháp như sau:

Ví dụ

Phân loại toán tử trong PHP

Tất cả toán tử ở trên có thể được phân thành các loại sau trong PHP:

  1. Toán tử một ngôi (unary operator), mà đặt trước một toán hạng.
  2. Toán tử nhị phân (binary operator), nhận hai toán hạng và thực hiện các hoạt động số học và logic đa dạng.
  3. Toán tử điều kiện (ternary operator) hay là toán tử tam ngôi, nhận ba toán hạng và ước lượng hoặc biểu thức thứ hai hoặc biểu thức thứ ba, phụ thuộc vào kết quả ước lượng của biểu thức đầu tiên.
  4. Toán tử gán, mà gán một giá trị cho một biến.

Thứ tự ưu tiên toán tử trong PHP

Thứ tự ưu tiên toán tử trong PHP xác định cách biểu thức được tính toán. Ví dụ, toán tử nhân có quyền ưu tiên hơn toán tử cộng, và nó được thực hiện trước.

Ví dụ, x = 7 + 3 * 2; ở đây, x được gán giá trị 13, chứ không phải 20 bởi vì toán tử * có quyền ưu tiên cao hơn toán tử +, vì thế đầu tiên nó thực hiện phép nhân 3 * 2 và sau đó thêm với 7.

Bảng dưới đây liệt kê thứ tự ưu tiên của các toán tử trong PHP. Các toán tử với quyền ưu tiên cao nhất xuất hiện trên cùng của bảng, và các toán tử có quyền ưu tiên thấp nhất thì ở bên dưới cùng của bảng. Trong một biểu thức, các toán tử có quyền ưu tiên cao nhất được tính toán đầu tiên.

Lượt xem: 215