Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Biến đối đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp theo)

BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (TIẾP THEO..........)

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Với hai biểu thức A, B mà  và , ta có:

4. Trục căn thức ở mẫu.

Với hai biểu thức A, B mà B> 0, ta có

Với các biểu thức A, B, C mà  và , ta có

Với các biểu thức A, B, C mà  và , ta có:


 

Bài tập