Trung điểm của đoạn thẳng

TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)

2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB  thì: MA=MB=AB/2. 

Bài tập

Loading...