Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

 

a) Tính chất giao hoán  

b) Tính chất kết hợp: .

c) Nhân với số 1 : .

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         

                         

 

Bài tập

Loading...